Postęp robót w miesiącu Listopadzie.

Branża Drogowa:

 • prace nad doszczegółowieniem projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie drogowym m.in. ustalenie szerokości pasa drogowego TG i dróg innych kategorii, naniesienie szraf nawierzchni dla poszczególnych rodzajów, opracowanie analizy dostępności nieruchomości przylegających do inwestycji do drogi publicznej, itd,
 • wprowadzenie uwag IK do dokumentacji PAB-WR rew.00 i przekazanie PAB-WR rew.01;
 • przekazanie materiałów dotyczących protokołów styków w km 68+200 celem uzgodnienia z Wykonawcą sąsiedniego odcinka w odpowiedzi na otrzymane pismo. Skierowano również wniosek do GDDKiA O/Rzeszów odnośnie uzgodnienia punktu styku w km 78+276, w którym przedstawiono informację o lokalizacji przekroju stykowego wewnątrz działek numer 568 i 569 obręb Zboiska;
 • opracowanie projektu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego ws. przejęcia dodatkowych jezdni celem uzgodnienia treści porozumienia z Inwestorem;
 • prace nad wykonaniem projektu architektoniczno-budowlanego ogrodzenia pasa drogowego i zbiorników retencyjnych;
 • prace nad opracowaniem projektu przepustów kołowych;

Branża SZR:

 • prace nad opracowaniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • przekazano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu wyrażone w raporcie nr 005/D – Plany sytuacyjne SZR;

Branża Mostowa:

 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego, wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do dokumentacji PAB rew. 00;
 • przekazano PAB-WR rew. 01 po uwagach IK do rew.00 oraz odbytej rady technicznej dnia 28.10.2021r. w zakresie 14 obiektów;
 • opracowanie uzasadnienia dla obiektów których kąt skrzyżowania jest inny niż 90°;

Branża Sanitarna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • opracowano i przekazano Analizę wariantową systemu odwodnienia (2 warianty)- część kosztowa;

Branża Elektroenergetyczna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez PGE Dystrybucja dla linii 110kV oraz udział w spotkaniach;

Branża Teletechniczna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • przygotowanie dodatkowych wystąpień o warunki techniczne do gestorów sieci (w związku z otrzymaną pisemną informacją z PGE);

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • prace nad opracowaniem projektu budowlano-architektonicznego budynków na MOP-ach i małej architektury;

Branża Melioracyjna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • opracowano aktualizację obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych;

Branża Środowisko:

 • w dniach 15÷17.11.2021r. odbyła się wizja w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Kontynuowano analizę materiałów pozyskanych z inwentaryzacji
  w terenie;
 • analiza materiałów pozyskanych z inwentaryzacji w terenie;
 • weryfikacja rozwiązań w zakresie wyjść poza zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ich doszczegółowienie do aktualnych rozwiązań projektowych wraz z przekazaniem aktualizacji do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • prace nad opracowywaniem raportu POOS w zakresie rozpoznania przyrodniczego;
 • wykonanie modelu akustycznego do analizy akustycznej wraz z obliczeniami hałasu
  i wstępnym określeniem lokalizacji ekranów akustycznych;
 • przekazano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu do raportu z inwentaryzacji przyrodniczej;
 • opracowano analizę zanieczyszczenia powierzchni ziemi (identyfikacji terenów zanieczyszczonych) w zakresie ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości, ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie oraz zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim;
 • prace nad opracowanie dokumentacji pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP);

Monitoring osuwisk:

 • opracowanie raportu nr 3 z monitoringu osuwisk za miesiąc październik na podstawie pomiarów wykonanych w dniach 25-26.10.2021r.;
 • opracowano stanowisko Projektanta do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie Programu monitoringu geotechnicznego i Raportu nr 2 z monitoringu osuwisk wraz
  z przekazaniem rewizji dokumentacji;

Geodezja:

 • kontynuacja pomiarów w terenie celem opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i numerycznego numeru terenu – przekazano robocze materiały do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;
 • wykonanie niwelacji stanowisk tachimetrycznych w terenie;
 • prace terenowe nad ustaleniem granic działek ewidencyjnych;

Geotechnika:

 • Kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium. W okresie od 28.10 do 26.11.2021r. wykonano: 844 m otworów wiertniczych rdzeniowanych i 63 m otwory wiertnicze. Łącznia długość wykonanych otworów 907 m.
 • Udział przedstawicieli Wykonawcy w Radzie Technicznej nr 2, z Personelem Zamawiającego i Inżyniera. Spotkanie dotyczy omówienia przedstawionych uwag do PBGu oraz opracowania analizy uzasadniającej brak konieczności dla opracowania uzupełniającej DGI.
2023-01-10T09:26:35+00:00