Postęp robót 2023-12-05T15:35:38+00:00
Zaawansowanie procentowe projektu budowlanego [%]: 100%
Zaawansowanie procentowe projektu Wykonawczego [%]: 90%
Zaawansowanie procentowe robót budowlanych [%]: 2 %
Zaawansowanie finansowe Kontraktu [%]: 6%

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01.11. – 30.11.2023

Branża Drogowa:

 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB D.03.01.02, D.05.03.04 rew.02 – brak akceptacji oraz D.05.03.26 rew.01, D.08.05.01 rew.03 – akceptacja.
 • Przekazano do IK zatwierdzony Projekt TOR na drodze DP1956R wraz z opiniami i zatwierdzeniami Zarządców drogi.
 • Przekazano do IK Projekt Techniczny w zakresie alternatywnego przebiegu JD-L6 rew.02.
 • Poinformowano IK, GDDKiA oraz KWP w Rzeszowie o wprowadzeniu dnia 23.11.2023 Projektu TOR na drodze DK19-1 – ETAP I.
 • Przekazano do IK zatwierdzony Projekt TOR na drodze DG114508R.
 • Poinformowano IK, Zarządcę Drogi oraz KMP w Krośnie o wprowadzeniu dnia 22.11.2023 Projektu TOR na drodze DG114508R.
 • Przekazano do IK Projekt Wykonawczy rew.06 wraz ze STWiORB: D.03.01.02a rew.02, D.03.03.02a rew.01, D.07.06.01 rew.05.
 • Otrzymano pismo IK ws. alternatywnego przebiegu JD-L6 – opinia pozytywna z uwagami.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.

Branża Mostowa:

 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB M.11.01.04 rew.05 – brak akceptacji.
 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB M.12.02.01 rew.03 – brak akceptacji.
 • Przekazano do IK STWiORB M.16.01.11 rew.00.
 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB M.20.01.12 rew.01 – brak uzgodnienia.
 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB M.11.01.10 rew.02 – brak akceptacji.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Zamawiający przekazał swoje stanowisko do projektu Porozumienia z Wiatr Projekt.
 • Przekazano do Zamawiającego skorygowany projekt Porozumienia z Wiatr Projekt.
 • Zamawiający przekazał Wykonawcy celem weryfikacji treść uaktualnionych umów przyłączeniowych z PGE Dystrybucja S.A.

Branża Teletechniczna:

 • Otrzymano pismo IK ws. PW SZR rew.00 – akceptacja.

Branża Wod. – kan.:

 • Przekazano do IK PW Tom 2.VI.1, 2.VI.4 oraz STWiORB celem opieczętowania ich przez Inżyniera „do realizacji”.
 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” tomy PW 2.VI.1 oraz 2.VII.4 rew.02.

Branża Gazowa:

 • Nie wykonywano prac projektowych w okresie sprawozdawczym.

Branża Hydrotechniczna:

 • Otrzymano pismo IK ws. PW Tom 2.VIII.2 rew.03 – opinia negatywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW Tom 2.VIII.1 – opinia pozytywna.
 • Przekazano do IK PW Tom 2.VIII.2 rew.03 wraz ze STWiORB D.01.03.06B.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Konstrukcyjna:

 • Nie wykonywano prac projektowych w okresie sprawozdawczym.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Nie wykonywano prac projektowych w okresie sprawozdawczym.

Branża Środowiskowa:

 • Nie wykonywano prac projektowych w okresie sprawozdawczym.

Geodezja:

 • Nie wykonywano prac projektowych w okresie sprawozdawczym.

Wniosek ZRID:

 • Otrzymano pismo PUW znak: N-VIII.7820.1.29.2022 z dnia 10.11.2023 ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej.
 • Otrzymano trzy odwołania od Decyzji ZRID.
 • Otrzymano od Wojewody Podkarpackiego odwołania od decyzji ZRID.
 • Przekazano do Zamawiającego odpowiedzi na odwołania od decyzji ZRID nr N-VIII.7820.1.29.2022 z dnia 28.09.2023.

Geotechnika i monitoring osuwisk:

 • Otrzymano pismo IK ws. PMGO rew.06 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo ws. PBGu rew.6.2 – akceptacja.
 • Otrzymano pismo IK z uwagami ws. PT Projekt Geotechniczny rew.10.
 • Przekazano do IK Raport z monitoringu geotechnicznego osuwisk za październik 2023r.

Inne:

 • Otrzymano pismo IK ws. Planu BiOZ rew.01 – akceptacja.
 • Przekazano do IK opisy stanu nieruchomości nabywanych pod budowę drogi.
 • Otrzymano pismo IK ws. Programu Robót rew.01.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego ws. BHP.
 • Przekazano do IK Program Robót rew.02.
 • Otrzymano pismo IK ws. ZPRS rew.03.
 • Przekazano do IK ZPRS rew.03 – korekta.
 • Przekazano do Podkarpackiego Zarząd Dróg Krosno zapytanie o ewentualne współfinansowanie dróg: DP1956R, DP1976R i DP2003R.
 • Przekazano do UG Miejsce Piastowe zapytanie o ewentualne współfinansowanie drogi DG114967R.
 • Przekazano do UG Dukla zapytanie o ewentualne współfinansowanie dróg: DG114508R i DG 114505R.
 • Przekazano do Zamawiającego zapytanie o ewentualne współfinansowanie drogi DK19 w km 257+850 – 258+150 oraz 266+000 – 267+100.

Roboty budowlane wykonane w okresie sprawozdawczym 01.11. – 30.11.2023

Roboty ogólnobranżowe:

 • Przekazano do IK do akceptacji operat z założenia osnowy realizacyjnej.
 • Otrzymano pismo IK z notatką z przeglądu środowiskowego Terenu Budowy.
 • Otrzymano pismo IK ws. operatu z założenia osnowy realizacyjnej – akceptacja.
 • W dniach 08-10.11.2023 oraz 22-24.11.2023 odbyły się pomiary punktów powierzchniowych w ramach monitoringu geotechnicznego.
 • Otrzymano od IK opinię Geologa ws. sączeń na JD-L6.2 w km 0+150 – 0+167.
 • Otrzymano od IK notatkę służbową z przeglądu Terenu Budowy.
 • Odbyły się pomiary piezometrów

i inklinometrów w ramach monitoringu geotechnicznego.

 • Odbył się pomiar w ramach monitoringu poziomu ZWG w studniach.
 • Przekazano do IK i Zamawiającego wyniki monitoringu geotechnicznego poziomu ZWG w studniach.
 • Przekazano do IK odpowiedzi na uwagi dot. notatki z przeglądu Terenu Budowy.
 • Przekazano do IK do akceptacji operat z założenia osnowy realizacyjnej dla obiektów inżynierskich.
 • Wycinka drzew i krzewów oraz usuwanie karpin.
 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór środowiskowy.
 • Nadzór geologiczny.
 • Rozpoznanie saperskie.

Roboty drogowe:

 • Dnia 21.11.20023 otrzymano pismo IK ws. nieprawidłowości na jezdni objazdowej DP1956R.
 • Dnia 22.11.2023 otrzymano Protokół odbioru oznakowania TOR na drodze DG114508R.
 • Dnia 24.11.2023 otrzymano Protokół z odbioru oznakowania TOR na drodze DK19.
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.
 • Wykop.
 • Nasyp.
 • Wykonanie odcinka próbnego z warstwy mrozoochronnej.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej.
 • Wykonywanie jezdni objazdowej na drodze DK19-1.
 • Wykonywanie jezdni objazdowej na drodze DP1976R.
 • Wykonywanie jezdni objazdowej na drodze DP1956R.

Roboty branżowe:

 • Budowa i przebudowa wodociągu na MOP Równe.
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienia 2GW.
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienia 1GW.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej sN oraz nN.
 • Przebudowa sieci teletechnicznej.
 • Przebudowa wodociągu 3W.
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej 5Kt.
 • Przebudowa wodociągu 2W.
 • Przebudowa wodociągu 4W.
 • Przebudowa wodociągu 8W.
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienia 3GW.

Roboty mostowe:

 • Wykonywanie wykopów w zakresie fundamentów obiektów.
 • Wymiana gruntu.
 • Wykonywanie betonu wyrównawczego.
 • Wykonywanie platform roboczych pod palownice.
 • Wykonywanie izolacji fundamentów.
 • Wykonywanie pali.
 • Montaż zbrojenia.
 • Betonowanie fundamentów, ścian bocznych, korpusów podpór i ścian bocznych.
 • Szalowanie ław fundamentowych, ścian korpusów podpór i ustrojów nośnych.
 • Zasypka fundamentów.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01.10. – 31.10.2023

Branża Drogowa:

 • Przekazano do WITD do uzgodnienia stanowiska ważenia pojazdów na MOP-ach.
 • Przekazano do IK korektę PW rew.05.
 • Otrzymano od IK Projekt TOR DK19 rew.04 – opinia negatywna.
 • Otrzymano od IK Projekt TOR DP1976R rew.03 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano od IK Projekt TOR DP1956R rew.03 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano od IK akceptację przez LD Zamawiającego STWiORB D.08.05.02 rew.02.
 • Otrzymano uwagi Zamawiającego do Projektu TOR DK19 rew.04.
 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” tomy PT.
 • Przekazano do IK opisy stanu technicznego dróg poprzecznych.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji (336/D) Projektu TOR na drodze DG115408R rew.00.
 • Przekazano do IK Projekt TOR na drodze DG114508R rew.00.
 • Otrzymano od IK notatkę służbową ze spotkania ws. PSOR rew.09.
 • Dnia 17.10.2023 otrzymano od IK raport z przeglądu PDR rew.07 – opinia pozytywna.
 • Dnia 17.10.2023 przekazano do IK Projekt TOR na drodze DK19 (WS-2/1) rew.05.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji Projektu TOR DG114508R – opinia pozytywna z uwagami.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji przebiegu JD-L6 w km 0+100 – 0+370 – opinia negatywna.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji PSOR rew.09 – opinia pozytywna z uwagami.
 • Przekazano do IK Projekt TOR na drodze DG114508R rew.01.
 • Przekazano do IK zatwierdzony przez Zarządcę i KMP Projekt TOR na drodze DP1956R.
 • )trzymano od IK raport z weryfikacji PW rew.05 – opinia pozytywna / pozytywna z uwagami.
 • Otrzymano od IK zatwierdzenie Projektu TOR DG114508R rew.01.
 • Otrzymano od IK uwagi do inwentaryzacji stanu technicznego dróg poprzecznych.
 • Przekazano do IK protokoły z wizji lokalnej przeprowadzonej z Przedstawicielami Zarządców dróg poprzecznych.
 • Otrzymano pismo IK ws. inwentaryzacji stanu technicznego dróg publicznych – akceptacja.
 • Przekazano do IK STWiORB D.05.03.23 rew.02 celem opieczętowania przez IK „do realizacji”.
 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” STWiORB D.05.03.23 rew.02.
 • Otrzymano akceptację z WITD stanowisk do ważenia pojazdów na MOP-ach.
 • Otrzymano od IK akceptację Projektu TOR na DK19 rew.05
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.

Branża Mostowa:

 • Otrzymano uwagi LD Zamawiającego do STWiORB M.11.01.15 rew.01 i M.20.01.12 rew.00.
 • Pprzekazano do IK STWiORB M.11.01.15 rew.02.
 • Otrzymano stanowisko IK do analizy posadowienia obiektu MS-2/8 rew.03.
 • Otrzymano od IK opinię z przeglądu analizy posadowienia obiektu ES-2/1 rew.01 – opinia negatywna.
 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” PW mostowe (26 szt.).
 • Przekazano do IK STWiORB M.12.02.01 rew.03 oraz M.20.01.12 rew.01.
 • Otrzymano od IK uwagi do STWiORB M.21.02.02 rew.02.
 • Otrzymano od Ik raport z weryfikacji PW Konstrukcje oporowe rew.01 – opinia negatywna.
 • Otrzymano od IK zatwierdzenie STWiORB M.11.01.17 rew.02
 • Przekazano do IK STWiORB M.11.01.04 rew.05.
 • Otrzymano od IK brak uzgodnienia STWiORB M.13.05.02 rew.00, M.11.01.10 rew.01 i M.14.04.01. rew.01.
 • Otrzymano od IK zatwierdzenia STWiORBM.11.01.15 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK ws. analizy posadowienia obiektów MS-2/7, MS-9, MS-2/9, MD-37 oraz MD-38.
 • Przekazano do IK STWiORB M.11.01.15 i M.11.01.17 rew.02 celem opieczętowania przez IK „do realizacji”.
 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” STWiORB M.11.01.15 i M.11.01.17 rew.02.
 • Otrzymano od IK uwagi do STWiORB M.20.26.02 rew.00.
 • Przekazano do IK STWiORB M.11.0.10 rew.02.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Przekazano do Zamawiającego projekt Porozumienia z Wiatr Projekt.

Branża Teletechniczna:

 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” tomy PW (7 szt.).
 • Przekazano do IK PW SZR rew.00.

Branża Wod. – kan.:

 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji PW Tom 2.VI.1 i 2.VI.4 rew.01 – opinia pozytywna.

Branża Gazowa:

 • Przekazano do IK celem opieczętowania „do realizacji” PW Tom 2.VII.2.
 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” PW Tom 2.VII.2.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji PW Tom 2.VII.1 rew.02 – opinia pozytywna.

Branża Hydrotechniczna:

 • Przekazano do IK PW Tom 2.VIII.1 rew.02 wraz ze STWiORB.
 • Przekazano do IK PW Tom 2.VIII.2 rew.03 wraz ze STWiORB.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Konstrukcyjna:

 • Otrzymano od IK weryfikację PW Tom 2.X.2 – opinia pozytywna.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Otrzymano od IK opieczętowane „do realizacji” STWiORB B.10.01.01 i B.11.01.01.

Branża Środowiskowa:

 • Nie wykonywano prac.

Geodezja i monitoring istniejących studni:

 • Przekazano do IK wyniki monitoringu geodezyjnego poziomu ZWG

w studniach.

Wniosek ZRID:

 • Otrzymano od Wojewody postanowienie nr N-VIII.7820.1.29.2022.
 • Przekazano do Zamawiającego postanowienie Wojewody z dnia 04.10.2023.

Geotechnika i monitoring osuwisk:

 • Przekazano do IK PMGO rew.05.
 • Otrzymano stanowisko IK do PBGu rew.06.
 • Przekazano do IK Raport z monitoringu geotechnicznego osuwisk za wrzesień 2023.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji opracowania PMGO rew.05 – opinia pozytywna.
 • Przekazano do IK PBGu rew.6.1.
 • Otrzymano od IK raport z weryfikacji PT Projekt geotechniczny rew.09 – opinia pozytywna z uwagami.
 • Przekazano do IK PT Tom 3.XII.1 Projekt geotechniczny rew.10.
 • Otrzymano od IK pismo ws. PBGu rew.06.1 – akceptacja.
 • Przekazano do IK PMGO rew.06.
 • Przekazano do IK PBGu rew.6.2.

Inne:

 • Przekazano oświadczenia KB oraz Projektanta.
 • Przekazano do WINB Zawiadomienie PB-12 o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Przekazano do IK opis stanu nieruchomości.
 • Otrzymano od Zamawiającego Protokół przekazania Placu Budowy.
 • Wystąpiono do PUW z prośbą o zarejestrowanie Dzienników Budowy.
 • Przekazano do IK PPP rew.4.13.
 • Otrzymano pozwolenie od WKZ na prowadzenie nadzoru archeologicznego.
 • Złożono w WINB w Rzeszowie kopie uprawnień i zaświadczeń osób skierowanych do realizacji Kontraktu.
 • Przekazano do IK Program Robót rew.01.
 • Przekazano do IK oceny stanu technicznego budynków wraz z dokumentacją fotograficzną.
 • Przekazano do IK odpowiedź OUG Krosno ws. planu ruchu zakładu górniczego.
 • Otrzymano od IK stanowisko ws. PPP rew.4.13.
 • Otrzymano od IK uwagi do inwentaryzacji stanu technicznego budynków.
 • Przekazano do Zamawiającego Plan BiOZ rew.01.

 

Roboty budowlane wykonane w okresie sprawozdawczym 01.10.2023 – 31.10.2023

Roboty ogólnobranżowe:

 • Przekazano do IK do akceptacji pomiar stanu zero, który odpowiada stanowi na dzień wydania Decyzji ZRID. Inżynier zatwierdził przekazany operat.
 • Wykonano otwór rdzeniowy wraz z zabudową piezometru nr 5D.
 • Wykonano otwór rdzeniowy wraz z zabudową piezometru nr 8D.
 • Wykonano otwór rdzeniowy wraz z zabudową piezometru nr 11D.
 • Poinformowano o wprowadzeniu TOR na DP1956R od dnia 16.10.2023 – ETAP I.
 • Poinformowano IK, Zarządcę i KMP, że 26.10.2023 zostanie wprowadzony ETAP II TOR na drodze DP1956R.
 • Przekazano do IK do akceptacji operat z wyznaczenia granic pasa drogowego.
 • Wycinka drzew i krzewów oraz usuwanie karpin.
 • Wytyczenie granic pasa drogowego.
 • Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
 • Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych.
 • Pomiary w ramach monitoringu poziomu ZWG w studniach.
 • Pomiary w ramach monitoringu geotechnicznego osuwisk.
 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór środowiskowy.
 • Nadzór geologiczny.
 • Rozpoznanie saperskie.

Roboty drogowe:

 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.
 • Wykop.
 • Nasyp.
 • Wykonanie odcinka próbnego warstwy mrozoochronnej.
 • Wykonanie odcinka próbnego warstwy ulepszonego podłoża.
 • Wykonanie jezdni objazdowej oraz przełożenie ruchu na drodze DP1956R.

Roboty branżowe:

 • Budowa i przebudowa wodociągu na MOP Równe.
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienia 2GW (wykop).
 • Przebudowa gazu wysokiego ciśnienia 2GW (roboty spawalnicze).
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej sN oraz nN.
 • Przebudowa sieci teletechnicznej.

Roboty mostowe:

 • Tyczenie obiektów.
 • Wykonywanie wykopów w zakresie fundamentów obiektów.
 • Wymiana gruntu.
 • Przekopy kontrolne.
 • Wykonywanie betonu niekonstrukcyjnego.
 • Wykonywanie betonu wyrównawczego.
 • Montaż zbrojenia.
 • Betonowanie fundamentów.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01 – 30.09.2023r.

Branża Drogowa:
• Przekazano do Inżyniera Kontraktu PDR rew.07 w odpowiedzi na uwagi Inżyniera
i Zamawiającego.
• Przekazano do IK projekt TOR DK19-1 rew.04 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 314/D.
• Otrzymano pismo IK dotyczące projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze DP1956R (obiekt ES 2/3) rew.02. – opinia pozytywna z uwagami.
• Otrzymano pismo IK dotyczące projektu TOR na drodze DP1976R (obiekt MD 17) rew.01 – opinia negatywna.
• Przekazano do IK Projekt TOR na drodze DP1956R rew.03 wraz
z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 325/D.
• Otrzymano pismo IK opina weryfikatora do JD-L6, raport z weryfikacji nr 326/D. Wykonawca w dniu 25.09.2023 przekazał odpowiedź na uwagi zawarte w raporcie 326/D wraz z skorygowanym projektem.
• Otrzymano pismo Zamawiającego – brak uwag do przebiegu tras objazdu.
• Przekazano do IK Kartę Zmian PW Tom 2.II.3 Projekt ogrodzenia, wygrodzenia oraz siatki naprowadzające rew.03.
• Otrzymano pismo IK dotyczące Projekt Stałej Organizacji Ruchu rew.08 – opinia pozytywna z uwagami.
• Przekazano do IK PT branży drogowej celem opieczętowania przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK Projekt TOR na drodze DP1976R rew.02 wraz
z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 324/D.
• Otrzymano pismo IK dotyczące Projektu Wykonawczego branży drogowej rew.03 – opinia pozytywna z uwagami.
• Otrzymano pismo IK dotyczące Projektu TOR na drodze DP1976R rew.02 – opinia negatywna.
• Otrzymano pismo IK dot. PDR rew.07 – brak odpowiedzi na uwagi Inżyniera
i Zamawiającego.
• Przekazano do IK Projekt TOR na drodze DP1976R rew.03 wraz
z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 329/D.
• Przekazano do IK Projekt TOR – budowa zjazdów w ciągu drogi gminnej DG114508R rew.00.
• Przekazano do IK PDR rew.07 wraz z odpowiedziami na uwagi Inżyniera i Zamawiającego.
• Przekazano do IK i Zamawiającego opracowanie projektowe pn. „Alternatywne rozwiązanie projektowe dla przebiegu drogi JD-L6 od km 0+100 do km 0+370” wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w raporcie 326/D.
• Przekazano do IK i Zamawiającego PSOR rew.09 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 327/D.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK, KMP w Krośnie oraz Starosty Krośnieńskiego informację o wprowadzeniu tymczasowego oznakowania na drodze DP1976R.
• Przekazano do IK PW rew.05 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 328/D.
• Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.

Branża Mostowa:
• Otrzymano pismo IK akceptujące PT obiektu PD 20 rew.04.
• Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu PD 20 rew.02.
• Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu ES 2/2 rew.01 (ostateczna akceptacja nastąpi po akceptacji rozwiązania projektowego JD-L6).
• Przekazano do IK STWiORB M.11.01.04 Zasypki inżynierskie rew.04 w odpowiedzi na uwagi LD Zamawiającego.
• Przekazano do IK STWiORB M.11.01.15 Pale wiercone CFA rew.01 w odpowiedzi na pismo Inżyniera.
• Przekazano do IK STWiORB M.20.01.12 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego rew.00.
• Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych „do realizacji” tomów PW obiektów mostowych (16 szt.).
• Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych „do realizacji” tomów PT obiektów mostowych (3 szt.).
• Otrzymano pismo IK dotyczące PW obiektu ES 2/1 rew.01 – opinia negatywna, brak zgody na posadowienie bezpośrednie.
• Przekazano do IK Analizę posadowienia obiektu MS 2/8 rew.03 wraz z odpowiedziami na uwagi Zamawiającego.
• Przekazano do IK PT obiektów PD 20 i ES-2/2 celem opieczętowania ich przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK PT obiektów w 3 egz. celem opieczętowania przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK PW Tom 2.III.45 Konstrukcje oporowe rew.01 część 1 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 293/M.
• Przekazano do IK skorygowane opracowanie Analiza sposobu posadowienia obiektu ES 2/1 rew.02.
• Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu – przekazanie opieczętowanych „do realizacji” PT obiektów (2 szt.)
• Przekazano do IK STWiORB M.21.02.02 rew.02 w odpowiedzi na uwagi LD Zamawiającego.
• Otrzymano pismo IK dot. STWiORB M.11.01.04 rew.04 – brak akceptacji przez LD Zamawiającego.
• Przekazano do IK STWiORB M.13.05.02 rew.00.
• Przekazano do IK STWiORB M.11.01.17 rew.02 w odpowiedzi na uwagi LD Zamawiającego.
• Przekazano do IK PW obiektów mostowych (28 szt.) celem opieczętowania ich przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK STWiORB M.11.01.10 rew.01.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK PW Tom 2.III.45 Konstrukcje oporowe rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 293/M.
• Przekazano do IK STWiORB M.14.04.01 rew.01.
• Przekazano do IK STWiORB M.20.26.02 rew.00.
• Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Sanitarna:
• Otrzymano pismo PSG Jasło – uzgodniony PT Tom 3.VII.1.
• Przekazano do IK uzyskane uzgodnienie z PSG Jasło PT Tomu 3.VII.1.
• Otrzymano Porozumienie z PSG Jasło regulujące zobowiązania i zasady wzajemnej współpracy w zakresie przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją Inwestycji.
• Zamawiający odebrał Porozumienie (3 egz.) z PSG Jasło
• Otrzymano pismo Zamawiającego – przekazanie do PSG Jasło podpisanego Porozumienia z prośbą o podpisanie i zwrot dwóch egzemplarzy.
• Zamawiający odebrał od Wykonawcy oryginały Porozumienia z PSG Jasło podpisane przez trzy Strony, tj. Wykonawcę, PSG Jasło i Zamawiającego.
• Przekazano do IK PW Tom 2.VII.1 Przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia rew.02.
• Przekazano do IK PW Tom 2.VI.1 oraz Tom 2.VI.4 celem opieczętowania ich przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.
• Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR i STWiORB.

Branża Elektroenergetyczna:
• Otrzymano pismo Zamawiającego – przekazanie kserokopii podpisanych umów usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A.
• Otrzymano pismo IK – akceptacja PW Tom 2.IV.2 rew.02.
• Przekazano do IK PW Tom 2.IV.2 rew.02 celem opieczętowania przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do Zamawiającego projekt Porozumienia z Inwestycje Wiatr Projekt z prośbą o uzgodnienie jego treści.
• Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanego „do realizacji” PW Tom 2.IV.2 rew.02.
• Otrzymano pismo Zamawiającego – przekazanie kserokopii zawartej w dniu 05.09.2023 Umowy usunięcia kolizji nr 5/2023/RZ z PGE Dystrybucja S.A.
• Otrzymano pismo Zamawiającego – korekty Zamawiającego do projektu Porozumienia z Wiatr-Projekt.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.

Branża Teletechniczna:
• Przekazano do IK PW branży telekomunikacyjnej (5 szt. po 3 egz.) celem opieczętowania przez Inżyniera do realizacji.
• Przekazano do IK PW tom 2.V.2.1 oraz 2.V.5 celem opieczętowania ich przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.

Branża Konstrukcyjna:
• Przekazano do IK PW Tom 2.X.2 Budowa ekranów akustycznych rew.02 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 022/K.
• Otrzymano pismo IK dotyczące PW Tom 2.X.2 rew.02 – opinia negatywna, brak załącznika.
• Przekazano do IK uzupełnienie PW Tom 2.X.2 Budowa ekranów akustycznych rew.02 w odpowiedzi na uwagi Inżyniera.
• Otrzymano pismo IK – opinia negatywna do PW Tom 2.X.2. rew.02.
• Przekazano do IK PW Tom 2.X.2 Budowa ekranów akustycznych rew.03 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 023a/K.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):
• Przekazano do IK skorygowane STWiORB na roboty budynków na MOP-ach.
• Otrzymano pismo IK3 ws. STWiORB na roboty budynków na MOP-ach – opinia pozytywna LD Zamawiającego.
• Przekazano do IK STWiORB B.10.01.01 rew.02 oraz B.11.01.01 rew.02 celem opieczętowania ich przez Inżyniera „do realizacji”.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.

Branża Melioracyjna:
• Analiza pisma IK w/s PW budowa zbiorników rew.02 – raport 0110/HT-D/PW/S/P – uwagi do PW i STWIORB.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.
• Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Środowiskowa:
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.

Geodezja oraz monitoring osuwisk i istniejących studni:
• Przekazano do IK raport z monitoringu geotechnicznego osuwisk za sierpień 2023r.
• Przekazano do IK informację o rozpoczęciu dnia 21.09.2023 dodatkowego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego.
• Wykonano pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej w studniach kopanych i wierconych.
• Przekazano do IK i Zamawiającego wyniki monitoringu geodezyjnego poziomu zwierciadła wody gruntowej w studniach kopanych i wierconych.
• W dniach 25-27.09.2023 wykonano pomiar punktów monitoringu geotechnicznego.
• Dnia 29.09.2023 wykonano pomiar stanu 0.

Inne opracowania:
• Otrzymano pismo PGNiG z informacją o konieczności zwrócenia się do Okręgowego Urzędu Górniczego
w Krośnie ws. sporządzenia planu ruchu górniczego.
• Dnia 14.09.2023 złożono osobiście pismo do Okręgowego Urzędu Górniczego
w Krośnie z zapytaniem czy istnieje potrzeba sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia planu ruchu górniczego oraz zawarcie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego dla robót wykonywanych na obszarze górniczym przez Wykonawcę.
• Dnia 14.09.2023 otrzymano pismo IK znak: 06C/013.2/S19-Dukla/IK/2023/4657 z dnia 14.09.2023 – kontynuacja powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego nr 13.
• Dnia 14.09.2023 otrzymano pismo Zamawiającego znak: O/RZ.KP-9.4170.11.2.2023.KN z dnia 14.09.2023 – przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 67 z naniesionymi korektami Zamawiającego.
• Dnia 14.09.2023 przekazano do IK uzupełnienie ZPRS rew.03.
• Dnia 15.09.2023 otrzymano pismo IK znak: 02B-1/022/S19-Dukla/IK/2023/4684 z dnia 15.09.2023 – tymczasowe zastępstwo Inżyniera.
• Dnia 15.09.2023 otrzymano pismo IK znak: 06C/015/S19-Dukla/IK/2023/4682 z dnia 12.09.2023 – powiadomienie o roszczeniu Zamawiającego nr 15.
• Dnia 15.09.2023 otrzymano pismo IK znak: 09A/024.1/S19-Dukla/IK/2023/4688 z dnia 15.09.2023 – przekazanie protokołu z Rady Budowy nr 24.
• Dnia 15.09.2023 otrzymano pismo IK znak: 09B/067.1/S19-Dukla/IK2023/4691 z dnia 15.09.2023 – przekazanie uzgodnionego protokołu z Rady Technicznej nr 67.
• Przekazano do Zamawiającego szablon Protokołu wizji w terenie celem uzgodnienia.
• Otrzymano pismo Zamawiającego – uzgodnienie wzoru protokołu
z przeprowadzonej wizji w terenie dot. nieruchomości nabywanych pod budowę drogi.
• Dnia 26.09.2023 przekazano do Zamawiającego Plan BiOZ.
• Przekazano do Jednostek Samorządu Terytorialnego pismo informujące o rozpoczęciu robót budowlanych dnia 02.10.2023.

Wniosek ZRID:
• Dnia 01.09.2023 przekazano do Wojewody Podkarpackiego skorygowaną odpowiedzi na pkt 2 pisma: N-VIII.7820.1.29.2023 z dnia 08.08.2023.
• Dnia 14.09.2023 otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego – korekta wniosku ZRID.
• Dnia 22.09.2023 otrzymano roboczą wersję decyzji ZRID.
• Dnia 28.09.2023 otrzymano decyzję ZRID nr N-VIII.7820.1.29.2022.

Geotechnika:
• Przekazano do IK PT Tom 3.XII.1 Projekt geotechniczny rew.09.
• Przekazano do IK zeskanowane tomy PT, które zostały opieczętowane przez Inżyniera „do realizacji”.
• Wykonawca poinformował o terminie rozpoczęcia dodatkowego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego. Badania terenowe są wykonywane od dnia 21.09.2023r. zgodnie z przedłożonym do Inżyniera programem badań geotechnicznych uzupełniających rew.6.

Opinie / uzgodnienia:
• Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej
i gestorami sieci.

SPOTKANIA:
• Dnia 06.09.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 67.
• Dnia 12.09.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 24.
• Dnia 22.09.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 68.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 1-3108.2023:

Branża Drogowa:

 • Przekazanie do IK projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze DK19 rew.03
 • Brak akceptacji STWiORB D.05.03.23 rew.01 przez Laboratorium Drogowe Zamawiającego.
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu STWiORB D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej rew.01
 • Otrzymanie e-mailem w dniu 03.08.2023 uwagi do opisu PZT. Uwzględnienie ich przed złożeniem uzupełnienia PB do PUW.
 • Akceptacja przez LD Zamawiającego STWiORB D.05.03.23 rew.02.
 • Złożenie do Zamawiającego z prośbą o zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie Projekt TOR na oznakowanie zjazdu technologicznego z drogi DK19 na teren budowy drogi ekspresowej S19 w śladzie JD-L9.
 • Przekazanie do IK Projekt TOR na drodze DP1976R rew.01
 • Przekazanie do IK porozumienia zawarte z Powiatem krośnieńskim oraz Gminą Dukla odnośnie korzystania z dróg publicznych: DP1956R, DP1976R, DP2003R oraz DG114508R w ramach objazdów.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektu TOP na drodze DP2003R – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektu TOR na drodze DK19 (objazd dla obiektu WS 2/1) rew.03 – opinia negatywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PT branży drogowej rew.04 – opinia pozytywna z wyłączeniem opracowań w rejonie JD-L6 oraz DJLP01.
 • Przekazanie do IK Projekt TOR na drodze DP1956R w związku

z budową obiektu ES 2/3 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 297/D rew.02.

 • Przekazanie do IK uzgodniony z Zarządcą drogi oraz Komendą Miejską Policji w Krośnie Projekt TOR na drodze DP2003R.
 • Przekazanie do IK: PW, PR i STWiORB branży drogowej wraz

z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 253/D.

 • Przekazanie do Inżyniera i Zamawiającego kolejną wersję dokumentacji dla alternatywnego przebiegu drogi JD-L6 w obrębie ES-2/2.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.

Branża Mostowa:

 • Przekazanie do IK Projekt Wykonawczy obiektu PD 11 rew.02 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 257/M.
 • Przekazanie do IK PW obiektu WS 2/2 rew.02 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 258/M.
 • Przekazanie do IK PW obiektu MS 2/6 rew.02 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 252/M.
 • Przekazanie do IK PW obiektu MS 2/7 rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 247/M.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja Projektu Technicznego obiektu ES 2/3 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – stanowisko ws. Projektu Wykonawczego obiektów MD 38, MD 31, MD 37 i MS 2/8.
 • Przekazanie do IK STWiORB M.11.01.04 – Zasypki inżynierskie rew.03 w odpowiedzi na uwagi LD Zamawiającego.
 • Otrzymano pismo IK – brak akceptacji obiektu MS 2/9 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PT obiektu ES 2/2 rew.03.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PT obiektów MS 9 rew.02, MS 2/7 rew.02, MD 37 rew.02, MD 38 rew.03 oraz MS 2/9 rew.03.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MD 37 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MD 38 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MS 2/9 rew.01.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – brak zgody na posadowienie bezpośrednie obiektu MS 2/8.
 • Otrzymano pismo IK – brak akceptacji Zamawiającego na sposób posadowienia obiektu MS 2/8 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – wstrzymanie przeglądu opracowania PW obiektu MS 2/8 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PAB obiektu PD 20 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MS 2/2 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu PD 16 rew.03.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – zgoda na posadowienie bezpośrednie obiektów MD 17, MS 2/6 oraz MD 31.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PT obiektów MD 17 rew.02, MS 2/6 rew.02 oraz MD 31 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MD 17 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MD 31 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – warunkowa akceptacja PT obiektu PD 20 rew.03.
 • Przekazanie do IK uzupełnienie do PW obiektu ES 2/3 rew.01
 • Otrzymano pismo IK – brak akceptacji przez LD Zamawiającego STWiORB M.17.01.03 rew.03.
 • Otrzymano pismo IK – brak akceptacji przez LD Zamawiającego STWiORB M.13.03.03 rew.03.
 • Otrzymano pismo IK – brak akceptacji przez LD Zamawiającego STWiORB M.21.02.02 rew.02.
 • Przekazanie do IK Projekt Wykonawczy obiektu ES 2/2 rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 291/M.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu MS 9 rew.01 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB M.11.01.04 Zasypki inżynierskie rew.03 – akceptacja przez LD Zamawiającego.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu PD 11 rew.02 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu ES 2/3 rew.01 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu WS 2/2 rew.02 – opinia pozytywna.
 • Przekazanie do IK tomy Projektów Tecnicznych celem opieczętowania „do realizacji” przez Inżyniera.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MS 2/6 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MS 2/7 rew.01.
 • Przekazanie do IK PT obiektu PD 20 rew.04 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 312/M.
 • Przekazanie do IK PW obiektu PD 20 rew.02.
 • Otrzymano stanowisko IK do STWiORB M.11.01.04 rew.03.
 • Otrzymano pismo IK – opieczętowane Projekty Techniczne branży mostowej (6 szt.)
 • Przekazanie do IK PT branży mostowej (3 szt.) celem ich opieczętowania.
 • Przekazanie do IK Projekt Wykonawczy obiektu ES 2/1 rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu weryfikacyjnego nr 290/M.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Sanitarna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR i STWiORB.
 • Przekazanie do IK Tomy branży wod.-kan. celem opieczętowania „do realizacji” przez Inżyniera.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych PW branży wod.-kan. (4 szt.).
 • Przekazanie do PSG celem uzgodnienia PT Tom 3.VII.1

Branża Elektroenergetyczna:

 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW branży elektroenergetycznej Tom 2.IV.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja WT na przyłączenie urządzeń do sieci elektroenergetycznej PGE.
 • Przekazanie do IK PW Tom 2.IV.2 Budowa zasilania obiektów i urządzeń rew.02. Rewizja opracowania wynika z uzyskania nowych Warunków Przyłączeniowych dotyczących zasilania obiektów: ES 2/3, SO I, SO II, SO III, SO IV, SZ I oraz SZ VII.
 • Przekazanie do IK Tom 2.IV.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia PGE celem opieczętowania „do realizacji” przez Inżyniera.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanego PW branży elektroenergetycznej Tom 2.IV.3 rew.03.

Branża Teletechniczna:

 • Dokumentacja PT, PW, PR i STWiORB została uzgodniona przez Inżyniera Kontraktu.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych tomów PW.
 • Otrzymano pismo IK ws. STWiORB branżowych na MOP-ach – akceptacja 8 szt. przez LD Zamawiającego, brak uzgodnienia 2 szt. przez LD Zamawiającego.
 • Przekazanie do IK STWiORB na roboty na MOP-ach (8szt.) celem opieczętowania „do realizacji” przez Inżyniera.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych STWiORB na MOP (8 szt.).

Branża Melioracyjna:

 • Analiza pisma w/s PW budowa zbiorników rew.02 – raport 0110/HT-D/PW/S/P – uwagi do PW i STWIORB.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Środowiskowa:

 • Weryfikacja Postanowienia RDOŚ.
 • Przekazanie do IK PW branży dendrologicznej celem opieczętowania go przez Inżyniera.
 • Przekazanie do IK PT branży dendrologicznej celem opieczętowania go przez Inżyniera.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych tomów PT branży dendrologicznej: Tom 3.IX.1 rew.05 oraz Tom 3.IX.2 rew.05.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych przez Inżyniera Projektów Wykonawczych branży dendrologicznej – Tom 2.IX.1 oraz Tom 2.IX.2 rew.05.
 • Przedstawienie do PUW pisma w treści którego odniesiono się do Postanowienia RDOŚ nr WOOŚ.4222.2.2022.NH.77 z dnia 28.07.2023r.

Geodezja oraz monitoring osuwisk i istniejących studni:

 • Wykonanie pomiaru poziomu zwierciadła wody gruntowej w studniach.
 • Przekazanie do IK wyniki pomiarów poziomu zwierciadła wody gruntowej w studniach.
 • Przekazanie do IK Raport z monitoringu geotechnicznego osuwisk za lipiec 2023.

Inne opracowania:

 • Otrzymano pismo IK – przekazanie uzgodnionego protokołu z Rady Technicznej nr 62.
 • Otrzymano pismo IK – zaproszenie na Radę Budowy nr 23.
 • Otrzymano pismo IK – uwagi do ZPRS rew.02
 • Otrzymano pismo IK – notatka z wizytacji kopalni Lipowica, która odbyła się dnia 02.08.2023.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – brak akceptacji protokołu z Rady Technicznej nr 62.
 • Przekazanie do IK uwagi Wykonawcy do protokołu z Rady Technicznej nr 62.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 63.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja wzoru oświadczenia o wydanie nieruchomości.
 • Odebrano i przekazano do Zamawiającego podpisane trójstronne Porozumienie z Lasami Państwowymi, które reguluje zobowiązania i zasady wzajemnej współpracy w zakresie wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych

w granicach pasa drogowego.

 • Otrzymano pismo Zamawiającego z protokołem z Rady Technicznej nr 63

z naniesionymi korektami Zamawiającego.

 • Otrzymano pismo IK z uzgodnionym protokołem z Rady Technicznej nr 63.
 • Przekazanie do IK pisma z prośbą o naniesienie zmian do protokołu

z Rady Technicznej nr 63.

 • Otrzymano pismo IK przekazujące protokół z Rady Budowy nr 23.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – przekazanie protokołu z Rady Budowy nr 23 z naniesionymi korektami Zamawiającego.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego ze stanowiskiem odnośnie wzoru Oświadczenia o wydaniu nieruchomości.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego nr 14.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie uzgodnionego protokołu z Rady Budowy nr 23.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 64.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 65.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 64 z naniesionymi korektami.
 • Przekazanie do IK i Zamawiającego opracowanie PSOR rew.08.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 65 z naniesionymi korektami.

Wniosek ZRID:

 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego ws. zmiany terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji złożonej z wnioskiem o ZRID na dzień 11.08.2023.
 • Złożenie do PUW uzupełnienie PB po weryfikacji Postanowienia RDOS –
 • Dostarczenie do PUW w Rzeszowie skorygowany opis PZT wraz

z załącznikami do wniosku ZRID.

 • Złożenie w PUW w Rzeszowie odpowiedzi na wezwanie w ramach trwającej procedury administracyjnej wydania decyzji ZRID.

Geotechnika:

 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych tomów PW.
 • Przekazanie do IK PT branży geotechnicznej celem opieczętowania ich przez Inżyniera.
 • Otrzymano pismo IK – przekazanie opieczętowanych tomów PT branży geotechnicznej: Tom 3.XII.1 rew.08 oraz Tom 3.XII.2 rew.01.

Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW i PT z jednostkami administracji publicznej

i gestorami sieci.

SPOTKANIA:

 • Dnia 02.08.2023 odbyła się wizytacja kopalni Lipowica, ze spotkania została sporządzona notatka.
 • Dnia 02.08.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 63.
 • Dnia 08.08.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 23.
 • Dnia 18.08.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 64.
 • Dnia 23.08.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 65.
 • Dnia 24.08.2023r. odbyło się robocze spotkanie w PUW.
 • Dnia 30.08.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 66.A

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01-31.07.2023 r

Branża Drogowa:

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt COR na drodze DK19-1 oraz oznakowanie zjazdu technologicznego z drogi DK19 w śladzie JD-L9
 • Przekazano do IK celem opieczętowania STWiORB drogowe.
 • Przekazano do IK Projekt COR na drodze DP1976R.
 • Otrzymano pismo IK ws. przekazanie opieczętowanych STWiORB.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektu COR – bypass przy drodze DP1956R – opinia negatywna.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Przekazanie kolejnej koncepcji JD-L6 w obrębie ES-2/2 (z lokalizacją wykraczająca poza PPP).
 • Przekazano do IK STWiORB celem opieczętowania.
 • Otrzymano pismo IK ws. przekazanie STWiORB do realizacji.
 • Przekazano do IK Projekt Czasowej Organizacji Ruchu (bypass) na drodze DP1956R w związku z budową obiektu ES 2/3 wraz z odpowiedziami na uwagi IK z raportu weryfikacyjnego.
 • Przekazano do IK pismo z prośbą o zatwierdzenie PT branży drogowej.
 •   Przekazano do IK odpowiedzi na uwagi wraz z wersją elektroniczną STWiORB nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu drogi DP2003R – opinia pozytywna z uwagami.
 • Przekazano do IK Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na drodze DP2003R wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 256/D.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektu TOR na drodze DP1956R – opinia negatywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektów TOR drogi DK19-1 – opinia negatywna oraz oznakowania zjazdu technologicznego w śladzie JD-L9 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. Projektu TOP drogi DP1976R – opinia negatywna.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.

 

Branża SZR:

 • Otrzymano pismo IK ze stanowiskiem do opracowania Systemu Zarządzania Ruchem

 

Branża Mostowa:

 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PD-22.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PD-14.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PD-10.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PZGd-2/3.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PD-44.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PS-2/2.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu PD-41.
 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące PW obiektu MS-2/10.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja STWiORB –  Wpusty mostowe żeliwne
 • Otrzymano pismo IK ws. akceptacji STWiORB – Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW ES-2/3 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MS-2/3
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu WS-2/4.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu WS-2/3 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu MS-13 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja PW obiektu PZDs-2/2 rew.01.
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja KPEM rew.02 .
 • Otrzymano pismo IK – akceptacja WS-2/5 rew.01.
 • Przekazano do IK Projekt Techniczny oraz analizę posadowienia obiektu MD 31.
 • Przekazano do IK Projekt Techniczny oraz analizę posadowienia obiektu MS-2/6 rew.02.
 • Przekazano do IK PT oraz analizę posadowienia obiektu MD 17 rew.02.
 • Przekazano do IK uzupełniony raport obliczeniowy dla Projektu Technicznego obiektu ES 2/3 rew.02 wraz z odpowiedziami do raportu weryfikacyjnego nr 260/M.
 • Przekazano do IK Projekt Wykonawczy obiektu MD 31 rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 241/M.
 • Przekazano do IK PW obiektu ES 2/3 rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 276/M.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu WS 2/1 rew.02 – opinia pozytywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu MS 2/9 rew.01 – opinia pozytywna.
 • Przekazano do IK PW obiektu MS 2/2 rew.02 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 264/M.
 • Przekazano do IK PW obiektu PD 16 rew.03 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 259/M.
 • Przekazano do IK PW obiektu MD 17 rew.01 wraz z odpowiedziami do raportu z weryfikacji nr 248/M.
 • Przekazano do IK Projekt Budowlany obiektu PD 20, który został dostosowany do rozwiązań przedstawionych w treści Aneksu nr 5 do Raportu POOŚ.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – brak zgody na posadowienie bezpośrednie obiektu MS 2/9.
 • Otrzymano pismo IK ws. PT obiektu MS 2/9.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu ES 2/2 rew.00 – opinia negatywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW obiektu ES 2/1 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW Konstrukcje oporowe – opinia negatywna.
 • Otrzymano pismo IK ws. PB obiektu PD 20 – opinia pozytywna.
 • Przekazano do IK skorygowany STWiORB Prefabrykaty polimerobetonowe.
 • Przekazano do IK skorygowany STWiORB Próbne obciążenie obiektu mostowego.
 • Przekazano do IK skorygowany STWiORB Łożyska garnkowe.
 • Przekazano do IK skorygowany o uwagi Inżyniera Projekt Budowlany obiektu PD 20 wraz z odpowiedziami do raportu z werfikacji nr 296/M.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

 

Branża Sanitarna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Otrzymano pismo PSG Jasło – brak uzgodnienia PT sieci gazowej.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.

 

 

Branża Elektroenergetyczna:

 • Zamawiający przesłał uwagi otrzymane z PGE Dystrybucja do Wykonawcy.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Otrzymano Aneks nr 1 do warunków usunięcia kolizji z siecią energetyczną nr 2/WUK/2022.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW branży elektroenergetycznej Tom 2.IV.2 Zasilanie obiektów i urządzeń rew.02 – opinia pozytywna.
 • Przekazano do IK opinię Projektanta odnośnie Aneksu nr 1 Warunków usunięcia kolizji.
 • Przekazano do IK tomy PW celem ich opieczętowania.
 • Przekazano do IK PW Tom 2.IV.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia rew.02.
 • Akceptacja przez IK Aneksu nr 1 do warunków technicznych 2/WUK/2022 elektroenergetycznej PGE Dystrybucja.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.

 

Branża Teletechniczna:

 • Dokumentacja PT, PW, PR i STWiORB została uzgodniona przez Inżyniera Kontraktu.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.

 

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Inżynier Kontraktu nie uzgodnił 8 STWiORB oraz zatwierdził 9 STWiORB.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Wykonawca przekazał do IK niezatwierdzone STWiORB celem ich akceptacji.
 • Przekazano do IK tomy PW celem ich opieczętowania.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.

 

Branża Melioracyjna:

 • Analiza pisma IK w/s PW budowa zbiorników – uwagi do PW i STWIORB.
 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PT celem opieczętowania.
 • Otrzymano od IK opieczętowane PT.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

 

 

Branża Środowiskowa:

 • Zapoznanie się z pismami uzgodnienia transgranicznego, przesłanych przez stronę słowacką.
 • Zakończono procedurę konsultacji społecznych.
 • Opracowanie odpowiedzi na złożony wniosek „Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”.
 • Otrzymano pismo IK: akceptacja PW branży dendrologicznej.
 • Otrzymano pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w obszarze zabytku Aleja Akacjowa.
 • Otrzymano pismo z Gminy Dukla oraz Gminy Miejsce Piastowe odnośnie obwieszczenia o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Otrzymano pismo z PUW w Rzeszowie przekazujące kopię pisma Stowarzyszenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
 • Otrzymano pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazujące uwagi Strony słowackiej otrzymane w ramach konsultacji transgranicznych.
 • Przekazano do Wojewody Podkarpackiego odpowiedzi na uwagi Strony Słowackiej przesłane w ramach konsultacji transgranicznych.
 • Opracowanie odpowiedzi/wprowadzenie korekt do roboczej treść Postanowienia RDOŚ.
 • Przekazano do Wojewody Podkarpackiego odpowiedzi na wniosek „Stowarzyszenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot”.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego przekazujące pismo GDOŚ wraz z pismem Organu Strony słowackiej oraz pisma Organów administracji i instytucji słowackich, otrzymane w ramach konsultacji transgranicznych.
 • Odebrano od Zamawiającego Porozumienie z Lasami Państwowymi celem przekazania go do Nadleśnictwa Dukla.
 • Przekazano do Nadleśnictwa Dukla Porozumienie regulujące zobowiązania i zasady wzajemnej współpracy w zakresie wycinki drzew i krzewów.
 • Złożono w RDOŚ w Rzeszowie uszczegółowienie Raportu POOŚ.
 • Przekazano do IK pozwolenie wydane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie robót budowlanych

w obszarze zabytku – Aleja Akacjowa.

 • Przekazanie odpowiedzi Wojewody Podkarpackiego do GDOŚ na uwagi Strony Słowackiej przesłanych w ramach konsultacji transgranicznych prowadzonych przez GDOŚ.
 • Otrzymanie postanowienia RDOŚ w Rzeszowie.

 

Geodezja oraz monitoring osuwisk i istniejących studni:

 • Wykonano montaż punktów powierzchniowych „p4” (10.07.2023) i „p27”
 • Wykonano pomiar punktów monitoringu geotechnicznego.
 • Wyniki pomiarów opublikowano na dedykowanej platformie cyfrowej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/10KFsCmj_xMjNVk6kqKDxYOyzAY-rCP4L?usp=share_link.
 • Przekazano raport z monitoringu geotechnicznego za miesiąc czerwiec. Raport umieszczono na platformie cyfrowej: https://drive.google.com/drive/folders/1zTzKpU-KjQoI_j6r4GhO7KfIfcq36rKG?usp=share_link.
 • Przeprowadzono pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej w studniach.
 • Wyniki pomiarów przekazano oraz opublikowano na dedykowanej platformie cyfrowej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1Dz225WLTAr_r9XoqUkxi71uKJBXHFfOs?usp=share_link.

 

Inne opracowania:

 • Otrzymano pismo IK ze stanowiskiem Inżyniera ws. PPP rew.4.9.
 • Przekazano do IK Pogram dla etapu prac projektowych.
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych.

 

Wniosek ZRID:

 • Otrzymano pismo Zamawiającego kierowane do OSP Równe ws. zbiorników przeciwpożarowych.
 • Otrzymano pismo z PUW w Rzeszowie przekazujące kopię pisma Stowarzyszenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
 • Otrzymano pismo RDOŚ z wnioskami stron zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych tj. p. M. Długosz; E. Stępień; K. Dziedzic; K. Drozd, Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem oraz Stowarzyszenia Pracowania na rzecz Wszystkich Istot.
 • Otrzymano od PUW w Rzeszowie uwagi Strony Słowackiej, pismo
 • Wysłano pismo do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości tj. do 28.07.2023.
 • Przekazano do Wojewody Podkarpackiego odpowiedzi na wniosek „Stowarzyszenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot”.
 • Zmiana terminu usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji PB i wniosku ZRID wraz z załącznikami na dzień 28.07.2023.
 • Złożono odpowiedź na postanowienie Wojewody Podkarpackiego wraz z skorygowanym PB i częścią załączników do ZRiD. Zawnioskowano również o wydłużenie terminu dla kompleksowej odpowiedzi, do dnia 11.08.2023r.

Geotechnika:

 • Kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika wraz z opracowaniem stanowiska IK

i Zamawiającego do raportów weryfikacyjnych IK.

 • Przekazano do IK pozytywnie zweryfikowane tomy PW celem opieczętowania.
 • Otrzymano pismo IK z opinią pozytywną (Tom 3.XIII.1 Projekt geotechniczny oraz Tom 3.XIII.2 Zabezpieczenie osuwisk).
 • Otrzymano pismo Zamawiającego – opinia pozytywna warunkowa (Tom 3.XIII.1 Projekt geotechniczny oraz Tom 3.XIII.2 Zabezpieczenie osuwisk).

 

 

Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej

i gestorami sieci.

 • Otrzymano pismo POLAQUA – uzgodnienie punktu styku w Gminie Dukla.
 • Przekazano do IK i Zamawiającego uzgodniony przez firmę POLAQUA protokół punktu styku Dukla wraz z załącznikami.

 

SPOTKANIA:

 • Dnia 05.07.2023 odbyła się Rada techniczna nr 61.
 • Dnia 10.07.2023 odbyło się spotkanie ws. JD-L6 oraz ES-2/2.
 • Dnia 11.07.2023 odbyła się RB nr 22.
 • Dnia 20.07.2023 odbyła się Rada techniczna nr 62.
 • Dnia 26.07.2023 odwołano Rade techniczną nr 63.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01-30.06.2023 r

Branża Drogowa:

 • Przekazanie finalnych wersji zatwierdzonych STWiORB branży drogowej – 4 szt., do opieczętowania
 • Przekazanie do weryfikacji PW branży drogowej rev. 03 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 224/D
 • Przekazanie do weryfikacji STWiORB D.07.06.01 rew 02 wraz z odpowiedziami na uwagi Laboratorium Drogowego GDDKiA Rzeszów
 • Przekazanie do weryfikacji PW branży geotechnicznej – Budowa korpusu nasypu drogowego – rew 4; Program monitoringu geotechnicznego – rev. 04;   Wzmocnienie podłoża gruntowego – rew. 04; Zabezpieczenie osuwisk – rew. 02  wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 225/G
 • Przekazanie raportu nr 232/D z weryfikacji PSOR rew.07 – opinia pozytywna z uwagami.
 • Przekazanie STWiORB opieczętowanych do realizacji.
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Koncepcji alternatywnego rozwiązania projektowego dla przebiegu JD-L6 od km 0+100 do km 0+300 w odpowiedzi na wniosek przedstawiciela Zamawiającego zgłoszony na spotkaniu w dniu 05.05.2023 r.
 • Przekazanie do weryfikacji STWiORB branży drogowej – roboty ziemne.
 • Raport nr 007/SZR z weryfikacji projektu SZR rew.05 –– opinia pozytywna z uwagami
 • Polecenie IK wprowadzenia oznakowania eksperymentalnego na Kontrakcie w oparciu o decyzję Zamawiającego.
 • Negatywna opinia LD GDDKiA Rzeszów do STWiORB D.07.06.01 Ogrodzenia 02.
 • Raport nr 251/D z weryfikacji draftu Protokołu wzajemnego uzgodnienia styku na kierunku Dukla – opinia pozytywna.
 • Przekazanie negatywnej opinii LD GDDKiA Rzeszów do 3 szt. STWiORB branży drogowej na roboty ziemne.
 • Przekazanie do weryfikacji STWiORB branży drogowej – roboty ziemne – 3 szt.
 • Przekazanie raportu nr 250/D z weryfikacji Projektu Technicznego branży drogowej rew. 04 –– opinia pozytywna z uwagą.
 • Przekazanie raportu nr 253/M z weryfikacji Projektu Wykonawczego b. drogowej rew.03, STWiORB dla robót branży drogowej 10 szt. i Przedmiaru robót branży drogowej rew. 03 –– opinia pozytywna z uwagami.
 • Przekazanie powiadomienia o roszczeniu R-83 – dodatkowe wymagania dla oznakowania poziomego, linie krawędziowe – baretki na podkładzie ciągłym.
 • Raport nr 254/G z weryfikacji PW b. geotechniczno-drogowej, budowa korpusu drogowego rew.04 i zabezpieczenie osuwisk rew.02 – akceptacja.
 • Zatwierdzenie 3 szt. STWiORB branży drogowej na roboty ziemne w związku z pozytywną opinią LD GDDKiA Rzeszów.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.

Branża SZR:

 • Raport nr 007/SZR z weryfikacji projektu „System Zarządzania Ruchem” rew.05 –– opinia pozytywna z uwagami
 • Przekazanie do weryfikacji projektu SZR rew.06 wraz z odpowiedziami na uwagi z Raportu z weryfikacji 007/SZR.

Branża Mostowa:

 • STWIORB M.16.01.01 rew.02 – brak uzgodnienia przez LD GDDKiA Rzeszów oraz M.20.01.17. zatwierdzenie w oparciu o pozytywną opinię LD GDDKiA Rzeszów.
 • STWIORB M.20.01.10 rew.05 – brak uzgodnienia przez LD GDDKiA Rzeszów.
 • STWIORB M.21.02.02 rew.02 – brak uzgodnienia.
 • Raport nr 231/M z weryfikacji KPEM rew.01 –– opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 233/M z weryfikacji PW obiektu MS-2/9 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 238/M z weryfikacji PW obiektu MD-38 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • STWIORB M.13.03.03 rew.02 – brak uzgodnienia przez LD GDDKiA Rzeszów.
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 16 rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 219/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 14 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 169/M
 • Przekazanie finalnej wersji STWiORB M.20.01.17 Znaki pomiarowe do opieczętowania
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 22 rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 171/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 10 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 168/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 11 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 204/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu WS 2/2 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 205/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu MS 2/2 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 211/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PZGd 2/3 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 172/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu MS 2/3 rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 168/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu MS 13 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 206/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PZDs 2/2 rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 201/M
 • Przekazanie opieczętowanej do realizacji wersji STWIORB M.20.01.17
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 41 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 174/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu MS 2/10 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 209/M
 • Raport nr 252/M z weryfikacji PW obiektu MS-2/6 rew.01 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 239/M z weryfikacji PW obiektu WS 2/1 rew.01 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 240/M z weryfikacji PW obiektu MD-37 rew.01 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 241/M z weryfikacji PW obiektu MD-31 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 246/M z weryfikacji PW obiektu MS-2/8 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 248/M z weryfikacji PW obiektu MD-17 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 247/M z weryfikacji PW obiektu MS-2/7 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa
 • Raport nr 249/M z weryfikacji PW obiektu MS-9 rew.00 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Wezwanie do uzupełnienie opracowania w zakresie badań geologicznych dla posadowienia bezpośredniego bądź złożenia opracowania zawierającego pośrednie posadowienie podpór obiektu MS-2/9
 • Raport nr 228/M z weryfikacji PW obiektu ES 2-2 rew.02 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 44 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 175/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu WS 2/3 rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 176/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PD 47b rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 177/M
 • Przekazanie do weryfikacji KPEM rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 231/M.
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu WS 2/4 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 210/M
 • Wystąpienie IK w/s wznowienia przeglądu PT obiektu ES-2/3 rew.02, w związku z przedłożeniem brakującego opracowania – Projektu geotechnicznego rew. 08
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu WS 2/5 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 215/M
 • Wystąpienie IK w/s PT obiektów MD-38; MD-37, MD-31; MS-2/8; MS-2/6 MS-2/7; MD-17; MS-9 wezwanie do uzupełnienia opracowań w zakresie wykazania spełnienia wymogów instrukcji GDDKiA Wytycznych badan podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu WS 2/9 rev. 01 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 233/M
 • Raport nr 257/M z weryfikacji PW obiektu PD-11 rew.01 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 258/M z weryfikacji PW obiektu WS 2/2 rew.01 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 259/M z weryfikacji PW obiektu PD-16 rew.02– opinia pozytywna warunkowa.
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu WS-2/1 rev. 02 wraz z odpowiedziami na Raport z weryfikacji nr 239/M
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu PZGd 2/3 rev. 01 uzupełnienie
 • Przekazanie do weryfikacji PW obiektu MS 2/10 rev. 01 uzupełnienie
 • Przekazanie do weryfikacji PT obiektu MS 2/9 rev. 03 wraz z analizą posadowienia rew. 02
 • Raport nr 264/M z weryfikacji PW obiektu MS-2/2 rew.01 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Raport nr 260/M z weryfikacji PW obiektu ES-2/3 rew.02 – opinia pozytywna warunkowa.
 • Przekazanie do weryfikacji PT obiektu MD 38 rev. 01 wraz z analizą posadowienia rew. 02
 • Przekazanie do weryfikacji PT obiektu MD 37 rev. 02 wraz z analizą posadowienia rew. 02
 • Przekazanie do weryfikacji PT obiektu MS 2/7 rev. 02 wraz z analizą posadowienia rew. 02
 • Przekazanie do weryfikacji PT obiektu MS 2/8 rev. 02 wraz z analizą posadowienia rew. 02
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Sanitarna:

 • Przekazano do weryfikacji PW Tom 2.VII.1 przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia rew. 02.
 • Raport IK 02/S_2023 z weryfikacji PW przebudowa istniejących sieci gazowych s/c rew.02  z negatywną opinią weryfikatora.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Pismo IK w/s braku rozwiązań ochrony odgromowej stanowisk postojowych dla ładunków niebezpiecznych w przedłożonych opracowaniach projektowych PT i PW zasilania obiektów i urządzeń.
 • Pismo Zamawiającego w/s umowy usunięcia kolizji SN i nN z PGE z prośbą o opinię.
 • Przekazanie do weryfikacji zaktualizowanego PW Budowa zasilania obiektów i urządzeń uzupełnionego zgodnie z uwagami do PT i PW zasilania.

Branża Teletechniczna:

 • Dokumentacja PT, PW, PR i STWiORB została uzgodniona przez IK

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP; ekrany akustyczne):

 • Przekazanie do weryfikacji PW branży konstrukcyjnej – Budowa ekranów akustycznych rev. 00
 • Pismo IK w/s STWIORB branżowych MOP (17szt.) – brak uzgodnienia przez LD GDDKiA – 8 szt.; pozytywna opinia LD GDDKiA – STWiORB zatwierdzone do realizacji przez IK– 9 szt.
 • Raport Inżyniera Kontraktu nr 021/K z weryfikacji PW budowa ekranów akustycznych rew.00 – opinia negatywna
 • Dokumentacja PT, PW, PR w zakresie MOP została uzgodniona przez IK
 • W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace nad dokumentacją która uzyskała negatywną opinię weryfikatora w/s uzgodnienia 2 szt STWIORB i braku uzgodnienia 2 szt STWIORB branżowych MOP.

Branża Melioracyjna:

 • Analiza pisma IK w/s PW Przebudowa cieków, rowów i sieci drenarskich rew.01 (0109/HT-D/ST/P) – opinia pozytywna – należy dostosować STWIORB.
 • Przekazanie do weryfikacji PW budowa zbiorników oraz STWiORB U.03.05.01B wraz z odpowiedzią na uwagi przekazane Raportem z weryfikacji 102/HT-D/PW/S/P
 • Raport IK 0110/HT-D/PW/S/P z weryfikacji PW budowa zbiorników rew.02 – uwagi do PW i STWIORB.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Środowiskowa:

 • Analiza pisma PGW WP kierowane do RDOŚ w/s opinii w zakresie negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wraz warunkami.
 • Pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego w/s zawiadomienia o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
 • 06.2023 pismo IK znak: 02D-3PT/046.3/S19-Dukla/IK/2023/3457 z dnia 12.06.2023 Raport 43/oś z weryfikacji PT branża dendrologiczna rew.04 –– opinia pozytywna warunkowa.
 • Pismo IK Raport 42/oś/2023 z weryfikacji PW branża dendrologiczna rew.04 –– opinia pozytywna dla STWiORB Ochrona zieleni, Usunięcie zieleni i Nasadzeń oraz Przedmiarów /negatywną dla opracowania Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z planem wyrębu oraz Projektu nasadzeń.
 • Pismo MWP w/s wydania decyzji zezwalającej na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
 • Przekazanie do weryfikacji PW branży dendrologicznej rew.05 wraz z odpowiedzią na uwagi z raportu weryfikacyjnego
 • Przekazanie do weryfikacji PT b. dendrologicznej rew.05 wraz z odpowiedzią na uwagi z raportu weryfikacyjnego.
 • Pismo IK przekazujące negatywną opinię LD GDDKiA Rzeszów do STWiORB D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 02 oraz D.09.01.01 Zieleń drogowa rew  03
 • Pismo PWKZ dot. wniosku o uzupełnienie dokumentacji dot. wydania zezwolenia na wykonanie robót budowlanych w obszarze zabytku nieruchomego – Alei Akacjowej.
 • Zezwolenie RDOŚ na umyślne niszczenie stanowisk czosnku niedźwiedziego.
 • Przekazanie do weryfikacji STWIORB b. dendrologicznej w odpowiedzi na uwagi IK
 • Otrzymano pismo RDOŚ w/s zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 • Przekazano do RDOŚ pismo w/s postępowania dotyczącego ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Uszczegółowienie raportu POOŚ.
 • Przekazano do WKZ w Krośnie uzupełnienie dot. Alei Akacjowej w nawiązaniu do wezwania WKZ.

Monitoring osuwisk oraz badania geotechniczne:

 • Dnia 27.06.2023r. wykonano montaż punktu powierzchniowego „p20”.
 • Dnia 22.06.2023r. odbył się pomiar zwierciadła wody gruntowej w studniach. Wyniki pomiarów przekazano dnia 22.06.2023r. oraz opublikowano na dedykowanej platformie cyfrowej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1Dz225WLTAr_r9XoqUkxi71uKJBXHFfOs?usp=share_link.
 • Dnia 28-29.06.2023r. odbył się pomiar punktów monitoringu geotechnicznego, wyniki pomiarów opublikowano na dedykowanej platformie cyfrowej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/10KFsCmj_xMjNVk6kqKDxYOyzAY-rCP4L?usp=share_link.
 • Dnia 27 i 29.06.2023r. przekazano do IK i Zamawiającego raporty miesięczne
  z monitoringu geotechnicznego oraz umieszczono je na platformie cyfrowej pod adresem:https://drive.google.com/drive/folders/1zTzKpU-KjQoI_j6r4GhO7KfIfcq36rKG?usp=share_link

Geodezja:

 • Pomiary geodezyjne osuwisk i istniejących studni (poziom wody).
 • Dnia 27 i 29.06.2023r. przekazano do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raporty miesięczne z monitoringu geotechnicznego osuwisk za miesiąc kwiecień i maj 2023.

Inne opracowania:

 • Otrzymano pismo IK w/s powiadomienia Zamawiającego nr 12 dot. opóźnień Wykonawcy w przekazywaniu dokumentacji PT i PW.
 • Otrzymano pismo GDDKiA kierowane do PSG w/s porozumienia dot. sieci gazowej wysokiego ciśnienia – uwagi do dokumentu.
 • Otrzymano pismo GDDKiA w/s przekazania uzgodnionego projektu porozumienia dot. wycinki.
 • Otrzymano pismo IK w/s porozumienia z PGW WP – wniosek o uzupełnienie załączników do porozumienia.
 • Otrzymano pismo IK w/s wzoru KNA.
 • Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca opracował i przedłożył w formie korespondencji elektronicznej koncepcje korekty lokalizacji drogi JD-L6 wraz z określeniem ewentualnych skutków na inwestycję oraz trwającą procedurę wydania decyzji ZRID.
 • Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego;

Wniosek ZRID:

 • Analiza i korekta dokumentacji w nawiązaniu do pisma PUW z dnia 28.04.2023 w/s wezwania do uzupełnienia nieprawidłowości dokumentacji będącej załącznikiem do ZRID. Wykonawca opracował propozycję odpowiedzi na wezwanie PUW oraz udostępnił materiał Inżynierowi i Zamawiającemu. W okresie sprawozdawczym odbyło się robocze spotkanie z Przedstawicielami PUW, Inżynierem i Zamawiającym.
 • Otrzymano pisma w/s PUW w Rzeszowie z dnia 01.06.2023 w/s Obwieszczenia z dnia 6.06.2023r. w/s udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Wykonawca przedłożył do Inżyniera, Zamawiającego i PUW raport fotograficzny z zamieszczenia Obwieszczenia na terenie Gmin, na których zlokalizowana jest inwestycja.
 • Przekazano Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu propozycję odpowiedzi w/s przekazania pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem dot. wniosku o zbiorniki przeciwpożarowe.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego w/s określenia nowego terminu usunięcia nieprawidłowości wskazanych w postanowieniu z dnia 28.04.2023r.

Geotechnika:

 • Kontynuacja prac w zakresie Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego geotechnika wraz z opracowaniem stanowiska Wykonawcy do raportów weryfikacyjnych IK.
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PW Tom 2.XIII.1 rew.04 oraz Tom 2.XIII.4 rew.02.
 • Przekazano do IK PT Tom 3.XIII.1 rew.08 oraz Tom 3.XIII.2 rew.02.
 • Otrzymano pismo IK ws. PW Tom 2.XIII.1 rew.04 oraz Tom 2.XIII.4 rew.02 – akceptacja.
 • Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził badania terenowe podłoża, w lokalizacjach zgodnych z Programem badań geotechnicznych uzupełniających rew.05 oraz w lokalizacji obiektu MS-2/6;

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej
  i gestorami sieci.

SPOTKANIA:

 • Dnia 05.06.2023 r. odbyło się spotkanie z GDDKiA Wydział mostowy w/s ES 2-2.
 • Dnia 06.06.2023 r. odbyła się RT nr 58.
 • Dnia 13.06.2023 r. odbyło się spotkanie z PUW w/s wezwania do uzupełnienia wniosku ZRID. Podczas spotkania omówiono szczegółowo uwagi w przedstawionym wezwaniu i opracowaną odpowiedź (wraz z prezentacją przykładowych dokumentów).
 • Dnia 13.06.2023 r. odbyła się RB nr 21.
 • Dnia 21.06.2023 r. odbyła się Rada techniczna nr 59.
 • Dnia 21.06.2023 odbyło się spotkanie w/s JD-L6 i ES 2/2 z IK i GDDKiA.
 • Dnia 28.06.2023 r. odbyła się Rada techniczna nr 60.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 1–31 .05.2023

Branża Drogowa:

 • Otrzymano pismo IK w/s PT branży drogowej rewizja 03 – raport z weryfikacji.
 • Otrzymano pismo IK w/s PW branży drogowej rewizja 02 – raport z weryfikacji.
 • Otrzymano pismo POLAQUA w/s projektu stałej organizacji ruchu – uzgodnienie rozwiązań na styku opracowań.
 • Otrzymano pismo IK w/s PKN rew.04 – akceptacja.
 • W odniesieniu do uwag otrzymanych od Zamawiającego przekazano do IK PSORrew,07v02
 • Otrzymano pismo IK w/s warunków wykonania oznakowania poziomego.
 • Otrzymano pismo IK w/s Projekt Stałej Organizacji Ruchu rew.07 – informacja o wstrzymaniu PSOR ze względu na wpływ uwag Zamawiającego.
 • Analiza pisma IK w/s PT branży drogowej rewizja 03 – raport z weryfikacji.
 • Analiza pisma IK w/s PW branży drogowej rewizja 02 – raport z weryfikacji.
 • Przekazanie do IK dokumentacji protokołu punktu styku (km 78+280,62) wraz z załącznikami graficznymi.
 • Przekazanie do IK odpowiedzi na pismo w/s warunków wykonania oznakowania poziomego.
 • Otrzymano pismo IK w/s STWIORB b. drogowej 15szt. – brak uzgodnienia 5 szt, zatwierdzenie – 10 szt.
 • Otrzymano pismo IK w/s STWiORB branży drogowej – roboty ziemne 6 szt. – brak uzgodnienia 3 szt., zatwierdzenie – 3 szt.
 • Otrzymano pismo IK w/s STWiORB opieczętowanych do realizacji 4 szt.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR i STWiORB.
 • Przekazano do IK dokumentację projekt techniczny branży drogowej (tomy 3.II.1_01 Budowa układu drogowego – Część opisowa, 3.II.1_02 Budowa układu drogowego – Część rysunkowa) wraz z odniesieniem się Wykonawcy do treści protokołu 223/D.

Branża SZR:

 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu System Zarządzania Ruchem rew.05.

Mostowa:

 • Otrzymano pismo IK w/s akceptacji PW 6 obiektów.
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu Projektu Wykonawczego Katalogu Powtarzalnych Elementów Mostowych.
 • Przekazanie do IK PT 3 estakad w odpowiedzi na raporty z weryfikacji IK.
 • Otrzymano pismo IK w zakresie STWIORB M.19.01.04.rew.01 – brak uzgodnienia Zamawiającego.
 • Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu STWiORB mostowe rew 02.
 • Otrzymano pismo IK w/s STWiORB b. mostowej 3 szt. – zatwierdzenie.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.
 • W okresie sprawozdawczym przedłożono do weryfikacji dokumentacje projektową dla 12 obiektów.

Branża Sanitarna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWIORB.
 • Uzyskano uzgodnienie gestora w zakresie PB przebudowy sieci gazowej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Otrzymano pismo IK w/s umów z PGE na przebudowę kolizji z urządzeniami energetycznymi.

Branża Teletechniczna:

 • Dokumentacja PT, PW, PR i STWiORB została uzgodniona przez IK.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu Dokumentacji PT, PW, PR i STWIORB.
 • Akceptacja br. architektonicznej i konstrukcyjnej MOP rew.03
 • Otrzymano pismo IK w/s PT b. architektoniczno-konstrukcyjna MOP rew.03 – akceptacja.

Branża Melioracyjna:

 • Pozytywne zaopiniowanie przez Inżyniera Kontraktu PW Przebudowy cieków, rowów i sieci drenarskich rew.01
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Środowisko:

 • Ponowna analiza wniosków derogacyjnych.
 • Otrzymano pismo IK w/s PW b. dendrologicznej rew.03 – raport z weryfikacji z uwagami do dokumentacji.
 • Otrzymano pismo IK w/s PT branży dendrologicznej rew.03 – raport z weryfikacji z uwagami do dokumentacji.
 • Przekazanie do RDOŚ skorygowane wnioski derogacyjne dla gatunków chronionych.
 • Przekazanie do Marszałka Województwa wniosek derogacyjny o odstępstwo od płoszenia zwierzyny łownej.
 • W odpowiedzi na pisma IK przekazano do IK PT i PW branży dendrologicznej.
 • Przekazanie do RDOŚ uzupełnienia do wniosków derogacyjnych.

Monitoring osuwisk i istniejących studni:

 • Wykonano pomiary związane z monitoringiem geotechnicznym (inklinometry, piezometry, punkty powierzchniowe). Wersję roboczą pomiarów zamieszczono na dedykowanym dysku Google https://drive.google.com/drive/folders/10KFsCmj_xMjNVk6kqKDxYOyzAY-rCP4L?usp=share_link.
 • Przekazanie „Raportu z instalacji urządzeń monitoringu osuwisk”.
 • Wykonano pomiary w ramach monitoringu poziomu zwierciadła wody w studniach.

Wyniki pomiarów zamieszczono na dedykowanym dysku Google https://drive.google.com/drive/folders/1Dz225WLTAr_r9XoqUkxi71uKJBXHFfOs?usp=share_link.

Oraz pisemnie przekazano wyniki pomiarów do Inżyniera i Zamawiającego.

Geodezja:

 • Pomiary geodezyjne osuwisk i istniejących studni (poziom wody).
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu raportu z pomiarów w terenie.

Inne opracowania:

 • Otrzymano pismo IK w/s PW rozbiórek obiektów kubaturowych rew.02 – akceptacja dokumentacji.
 • Otrzymano pismo IK w/s zwołania Rady Budowy nr XX na 9.05.2023r.
 • Otrzymano pismo IK w/s przekazania uzgodnionego protokołu z RB nr 19.
 • Otrzymano pismo IK w/s protokołu z RT nr 54 do uzgodnienia.
 • Otrzymano pismo IK w/s przekazania uzgodnionego protokołu z RT nr 53.
 • Otrzymano pismo Zamawiającego w/s przekazania uwag do protokołu z RT nr 54.
 • Otrzymano pismo IK w/s przekazania uzgodnionego protokołu z RT nr 54.
 • Otrzymano pismo IK dotyczące przekazania protokołu RB nr 20.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej – ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Wykonawca otrzymał pismo PUW w/s wezwania do uzupełnienia nieprawidłowości dokumentacji będącej załącznikiem do ZRID. Wykonawca realizował prace związane z wprowadzeniem uwag Organu do dokumentacji oraz opracowanie odpowiedzi.
 • Wykonawca otrzymał pismo w/s informacji o braku potrzeby ustanowienia strefy ochrony pośredniej dla ujęcia wody w Szczepańcowej.
 • Analiza i korekta dokumentacji w nawiązaniu do pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w/s wezwania do uzupełnienia nieprawidłowości dokumentacji będącej załącznikiem do ZRID.
 • Przekazano do IK do weryfikacji stronę tytułową oraz metrykę rysunków.
 • Otrzymano pismo Ministra Infrastruktury w zakresie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od Warunków Technicznych.
 • Otrzymano pismo IK w/s uzgodnienia szablonu dokumentów.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego w/s postanowienia udzielenia zgody na odstępstwo od Warunków Technicznych.
 • Otrzymano pismo PPWIS kierowane do RDOŚ w/s uzgodnienia inwestycji.

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT i PW geotechnika wraz z opracowaniem stanowiska Wykonawcy do raportów weryfikacyjnych IK;
 • Podczas miesiąca sprawozdawczego prowadzono dodatkowe badania geotechniczne podłoża gruntowego, w zakresie i lokalizacji zgodnej z Programem badań geotechnicznych uzupełniających.

Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji Projektu Wykonaweczego z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci.

SPOTKANIA:

 • Dnia 9.05.2023 odbyła się Rada Budowy nr 20.
 • Dnia 17.05.2023 odbyła się Rada Techniczna nr 55.
 • Dnia 23.05.2023 odbyło się spotkanie z RDOŚ w/s Raportu POOŚ (aneksu nr 3).
 • Dnia 24.05.2023 odbyła się Rada techniczna nr 56.
 • Dnia 31.05.2023 odbyła się Rada Techniczna nr 57.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01-30.04.2023 r.

 Branża Drogowa:

 • Weryfikacja pisma Inżyniera Kontraktu i opracowanie rewizji dokumentacji w/s STWIORB (16szt).
 • Weryfikacja pisma IK i opracowanie rewizji dokumentacji dot. Projektu Wykonawczego branży drogowej.
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu PT, PW, PR i STWiORB branży drogowej wraz
  z odpowiedziami do uwag IK.
 • Przekazanie do IK aktualizacji Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 • Akceptacja dokumentacji przez Inżyniera Kontraktu w/s Projektu Technicznego ogrodzenia , wygrodzenia oraz siatek naprowadzających.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR i STWiORB.

Branża SZR:

 • W wyniku ustaleń ze spotkania w dniu 18.04.2023r. opracowano skorygowany Projekt systemu zarządzania ruchem wraz z odpowiedzią na uwagi przedstawione w piśmie Inżyniera

 Mostowa:

 • Zaopiniowano dokumentację STWiORB 5 szt.
 • Zgłoszono uwagi do dokumentacji STWiORB 4 szt.
 • Zaopiniowano PT 2 szt.
 • Zaopiniowano PW 16 szt.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

 Branża Sanitarna:

Kontynuacja prac w zakresie opracowania  Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót  i STWIORB.

 • Otrzymanie przez Wykonawcę odpisu protokołu z narady koordynacyjnej w/s usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Przekazano do Zamawiającego PAB, Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy w zakresie budowy oświetlenia na styku opracowania.

Branża Teletechniczna:

 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu akceptujące projekt wykonawczy budowy sieci światłowodowej.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Otrzymano od GW pismo IK w/s PW Rozbiórek obiektów kubaturowych z uwagami do dokumentacji.
 • Przekazanie do Głównego Wykonawcy PW i STWIORB w zakresie rozbiórek obiektów kubaturowych.
 • Akceptacja przez IK dokumentacji w/s instalacji elektrycznej i sanitarnej na MOP Równe.
 • Przekazanie do Wykonawcy Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej dot. MOP.

Branża Melioracyjna:

 • Zaakceptowanie z uwagami przez Inżyniera Kontraktu Projektu Wykonawczego w/s Przebudowy cieków, rowów i sieci drenarskich.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.

Branża Środowisko:

 • Przekazanie do IK dokumentacji w/s Projektu Wykonawczego branży dendrologicznej – inwentaryzacja zieleni i nasadzenia.
 • Opracowanie i złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Aneksu nr 3 i 4 do raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko;

Monitoring osuwisk:

 • Przekazanie do IK raport miesięczny za marzec 2023 w zakresie osuwisk.

Geodezja:

 • Pomiary geodezyjne osuwisk i istniejących studni (poziom wody).

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • W miesiącu kwietniu Wykonawca otrzymał wezwanie do uzupełnienia raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na uwagi RDOŚ Wykonawca przekazał aneks nr 3.
 • Do PGW Wody Polskie Wykonawca przekazał aneks nr 4.

Geotechnika i monitoring:

 • kontynuacja prac w zakresie PT i PW geotechnika;
 • instalacja nowych piezometrów i inklinometrów oraz przeprowadzenie pomiarów stanu „0” oraz poziomu wody w istniejących studniach;
 • Szczegółowy wykaz prac przy monitoringu geotechnicznym:
 • pomiar w terenie nowych punktów (piezometrów i inklinometrów),
 • pomiar „0” zwierciadła wody w studniach;
 • odbiór nowych punktów (piezometrów i inklinometrów) przez Inżyniera,
 • uzyskiwanie zgód na wejście w teren w zakresie stabilizacji punktów powierzchniowych,
 • stabilizacja w terenie punktów powierzchniowych,
 • wykonanie w terenie piezometru PTP2;
 • pomiar „1” zwierciadła wody w studniach;
 • pomiar nowych i istniejących punktów monitoringu geotechnicznego.

 Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej
  i zarządcami sieci.

SPOTKANIA:

 • Dnia 05.04.2023 odbyła się Rada techniczna nr 52.
 • Dnia 11.04.2023 odbyła się Rada Budowy nr 19.
 • Dnia 12.04.2023 odbyło się spotkanie z Wykonawcą POLAQUA w/s uzgodnienia styku.
 • Dnia 18.04.2023 odbyło się spotkanie z GDDKiA, Inżynierem w/s PSOR i PZOR.
 • Dnia 19.04.2023 odbyła się Rada techniczna nr 53.
 • Dnia 26.04.2023 odbyła się Rada techniczna nr 54.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym 01-31.03.2023r.

 Branża Drogowa:

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Projekt Techniczny branży drogowej.
 • Przekazano do Firmy Polaqua poprawiony protokół uzgodnienia punktu styku wraz z przypomnieniem o obowiązku wzajemnego uzgodnienia rozwiązań w zakresie SZR i PSOR. Nie uzyskano odpowiedzi.
 • Skierowano do Inżyniera odpowiedź dotyczące Projektu Zmiennej Organizacji Ruchu (PZOR).
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania Projektu Technicznego, Projektu Wykonawczego, PR i STWiORB.

 

Branża SZR:

 • Otrzymano pismo Inżyniera Kontraktu w/s opracowania SZR

Branża Mostowa:

 • Kontynuacja opracowania odpowiedzi na pismo Zamawiającego w/s przekazania zestawienia dotyczącego zmiany posadowienia obiektów inżynierskich.
 • Przekazano do IK Projekt Techniczny obiektów mostowych.
 • Przekazano STWiORB M.11.01.18 Pale formowane w odwiercie skalnym.
 • Przekazano do Inżyniera stanowisko Projektanta na uwagi IK w sprawie Projektu Technicznego obiektu ES-2/1
 • Przekazano do Inżyniera stanowisko Projektanta w odpowiedzi na raport z weryfikacji 152M – 162M.
 • Przekazano do Inżyniera Projekt Wykonawczy dla 10 obiektów mostowych PD 19, PD 20, MS 2/7, ES-2/2, MS 2/9, MS 2/10, WS 2/5, MS 2/2, WS 2/1 i PD 25 oraz Konstrukcje oporowe wraz ze stanowiskiem Projektanta odnoszącym się do uwag.
 • Otrzymano od Inżyniera pismo w/s Projektu Wykonawczego obiektów mostowych (11szt.)
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Sanitarna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR i STWiORB.
 • Dnia 7.03.2023 otrzymano Zawiadomienie od Starosty Krośnieńskiego w/s narady koordynacyjnej.
 • Inżynier Kontraktu zaakceptował dokumentację Projektu Technicznego przebudowy sieci gazowych

Branża Elektroenergetyczna:

 • Otrzymano od Inżyniera pismo z uwagami do dokumentacji w/s PR dot. PW przebudowy sieci elektroenergetycznych.
 • Otrzymano od Inżyniera pismo zatwierdzające STWiORB D.07.07.01
 • Przekazano do Inżyniera rewizję dokumentacji w odpowiedzi na pismo IK w/s PR przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych.

 

Branża Teletechniczna:

 • Przekazano do Inżyniera Projekt Wykonawczy w zakresie Budowa sieci światłowodowej (wraz z aktualnym przedmiarem robót).
 • Otrzymano od Inżyniera pismo zatwierdzające STWiORB D.01.03.04A
 • Otrzymano od Inżyniera pismo akceptujące dokumentację w/s PW Przebudowa sieci TT
 • Otrzymano od Inżyniera pismo w/s PW Budowa sieci światłowodowej – ocena pozytywna z uwagami.
 • Inżynier Kontraktu zaakceptował PW Budowa systemu telewizji przemysłowej na MOP

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Przekazano do Inżyniera PW, PR oraz STWiORB w zakresie TOM-u 2.X.1 Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz ze stanowiskiem Projektanta do raportu z weryfikacji.
 • Przekazano do Inżyniera rewizję dokumentacji w odpowiedzi na pismo w/s PT Tom 3.XI.1/2.OB_01 b. architektoniczna rew.01 i 3.XI.1/2.OB_02 b. konstrukcyjna rew.01 – raport z weryfikacji nr 014/K.
 • Przekazano do Inżyniera rewizję dokumentacji w odpowiedzi na pismo w/s PW Tom 2.XI.1/2.OB_01 b. architektoniczna rew.01 i 2.XI.1/2.OB_02 b. konstrukcyjna rew.01  – raport z weryfikacji.

Branża Melioracyjna:

 • Przekazano do Inżyniera PT i PW przebudowy cieków i rowów.
 • Otrzymano od Inżyniera pismo w/s akceptacji PT Budowy zbiorników rew.01 z uwagami – raport z weryfikacji nr 105/HT-D/PT.
 • Otrzymano od Inżyniera pismo w/s PW Budowa zbiorników z zastrzeżeniami.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWiORB.

Branża Środowisko:

 • Opracowanie aktualizacji analizy JCW w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 R. POZ. 300 ).
 • Otrzymano częściowe uwagi GDDKiA do Aneksu nr 1.
 • Przekazano do Głównego Weryfikatora Aneks nr 2 w zakresie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z aktualizacją Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. wraz z aktualizacją zieleni.
 • Opracowanie i złożenie do RDOŚ Aneksu nr 1 i 2 do raportu POOŚ;

Monitoring osuwisk:

 • Otrzymano od Inżyniera pismo akceptujące raport z monitoringu osuwisk za styczeń 2023r.
 • Przekazano do Inżyniera raport z monitoringu osuwisk i terenów predysponowanych za miesiąc luty 2023r.
 • Otrzymano od Inżyniera pismo akceptujące raport z monitoringu osuwisk za luty 2023.
 • Prowadzono prace w związku z instalacją nowych piezometrów i inklinometrów oraz przeprowadzono odczyt stanu „0”;
 • Przeprowadzono monitoring poziomu wody w studniach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji. Wynik pomiarów przekazano do Inżyniera.

 

Geodezja:

 • Skierowano do Starostwa Powiatowego w Krośnie wniosek dot. wykazu działek stanowiących własność Skarbu Państwa-KOWR-u.
 • Otrzymano pismo KOWR w/s wykazu działek na którym obowiązuje umowa dzierżawy itd.
 • Otrzymano pismo Starosty Krośnieńskiego w/s wykazu działek stanowiących zasób Skarbu Państwa.
 • Opracowanie odpowiedzi na pismo GDDKiA w/s dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – uzupełnienie
  w zakresie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których obowiązuje umowa dzierżawy, najmu, użyczenia w przypadku uzyskania odpowiedzi
  z KOWR-u.
 • Pomiary geodezyjne osuwisk i istniejących studni (poziom wody).

 

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Otrzymano pismo RDOŚ w/s konieczności aktualizacji dokumentacji Raportu POOS w zakresie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. – analiza pisma i opracowanie dokumentacji.
 • Otrzymano pismo IK w/s uwag do draftu Aneksu nr 1 do Raportu POOS.
 • Otrzymano uwagi GDDKiA do Aneksu nr 1 Raportu POOS opracowanego w związku z otrzymanym wezwaniem.
 • Otrzymano od Inżyniera pismo w/s wniosku p. Jana Turek.
 • Opracowano odpowiedź na pismo w/s wniosku p. Jana Turek oraz złożono w sekretariacie PUW.
 • Otrzymano od GDOŚ pismo skierowane do Departamentu środowiska strony Słowackiej w/s procedury transgranicznego oddziaływania.
 • Otrzymano od GDDKiA pismo w/s przekazania uwag Centrali do Aneksu nr 1 ROOS.
 • Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego Aneks nr 1 do ROOS w odpowiedzi na uwagi GDDKiA i IK w wersji elektronicznej.
 • Dnia 16.03.2023 otrzymano od PUW w/s uwag MI do wniosku o odstępstwo od WT.
 • Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego draft stanowiska Projektanta do uwag Ministra Infrastruktury dot. wniosku o odstępstwo od WT.
 • Wysłano do Inżyniera i Zamawiającego Aneks nr 2 dot. aktualizacji w odniesieniu do pisma RDOŚ  w/s konieczności aktualizacji dokumentacji Raportu POOS w zakresie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Aneks nr 2 została złożony do RDOŚ.
 • Opracowanie wniosku o odstępstwo od WT w nawiązaniu do pisma PUW w/s uwag MI do wniosku o odstępstwo od WT po uzyskaniu stanowiska GDDKiA w/s rozwiązania PT pod obiektem ES 2/2.
 • Otrzymano z PUW pismo w/s ekranów akustycznych – wniosek mieszkańców.
 • GW pismem przekazał do RDOŚ Aneks nr 2 do raportu POOŚ.

Geotechnika:

 • Kontynuacja prac w zakresie PT i PW geotechnika;
 • Instalacja nowych piezometrów i inklinometrów oraz przeprowadzenie pomiarów stanu „0” oraz poziomu wody w istniejących studniach;

Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej
  i gestorami sieci.

SPOTKANIA:

 • Dnia 01.03.2023 odbyła się Rada techniczna nr 48.
 • Dnia 16.03.2023 odbyła się Rada techniczna nr 49.
 • Dnia 23.03.2023 odbyła się Rada techniczna nr 50.
 • Dnia 30.03.2023 odbyła się Rada techniczna nr 51.
 • Rada Budowy nr 19 została odwołana.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-28.02 2023 r.

Branża drogowa:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR i STWiORB.

 Branża SZR:

 • Analiza pisma w/s SZR (raport 007/SZR).

Branża mostowa:

 • Przekazano do IK projekty wykonawcze 9 obiektów inżynierskich oraz KPEM.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Przekazano do IK zestawienie w odpowiedzi w/s wniosku o przekazanie zestawienia uzgodnień z PGE.
 • Przekazano do GW Przedmiary b. elektryczna tom 2.IV.3 rew.01 po uwagach IK.
 • Przekazano do IK STWIORB D-07.07.01 w odpowiedzi na uwagi IK.

Branża Teletechniczna:

 • Przekazano do IK stanowisko Wykonawcy w odpowiedzi na pismo IK z dnia 22.02.2023 dot. Telewizji przemysłowej na MOP.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Melioracyjna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Środowisko:

 • Otrzymano pismo w zakresie pozytywnej opinii dot. wniosków derogacyjnych.
 • Opracowanie rewizji dokumentacji w/s PT branży dendrologicznej rew.01 – raport z weryfikacji nr 036/oś/2023.
 • Opracowanie rewizji dokumentacji w odpowiedzi na pismo PW branży dendrologicznej rew.01 – raport z weryfikacji nr 035/oś/2023.
 • Dnia 24.02.2023 przekazano PT, PW, PR i STWIORB branży dendrologicznej rew.02 wraz z odniesieniem się do uwag IK
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Monitoring osuwisk oraz badania geotechniczne:

 • Analiza wyników z pomiarów w terenie i opracowanie raportu z monitoringu osuwisk za miesiąc styczeń.
 • Przekazano Raport z monitoringu osuwisk nr 18 za m-c styczeń 2023r.

Geodezja:

 • Opracowanie odpowiedzi w/s dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – uzupełnienie w zakresie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których obowiązuje umowa dzierżawy, najmu, użyczenia w przypadku uzyskania odpowiedzi z KOWR-u.
 • Pomiary geodezyjne osuwisk.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Dnia 3.02.2023 otrzymano pismo RDOS w/s przedłożenia uzupełnienia w zakresie raportu POOS.
 • Analiza i opracowanie stanowiska do pisma RDOS w/s przedłożenia uzupełnienia w zakresie raportu POOS.
 • Otrzymano pismo RDOŚ przekazujące do wiadomości pisma Wojewody Podkarpackiego oraz MPGK Krosno z dnia 30.01.2023 związane z procedurą ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego skierowane do GDOŚ w/s przekazania dokumentacji związanej z procedurą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2023 w/s przekazania dokumentacji dotyczącej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych do Ministra Infrastruktury.
 • Przekazano do IK i Zamawiającego kompletny Aneks do ROOŚ
 • w odpowiedzi na pismo RDOS znak: WOOŚ.4222.2.2022.NH.14 z dnia 2.02.2023

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika;

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci.
 • Dnia 1.02.2023 otrzymano pismo PSG z brakiem uzgodnienia sieci gazowej średniego ciśnienia.
 • Otrzymano pismo w/s uzgodnienia kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 1976R.

 

SPOTKANIA:

 • Dnia 08.02.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 46.
 • Dnia 14.02.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 18.
 • Dnia 23.02.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 47.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.01.2023 r.

Branża Drogowa:

 • Przekazano do WITD komplet dokumentów celem uzgodnienia rozwiązań.
 • Wykonawca złożył uzupełnienie w zakresie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Opracowano materiały w postaci załącznika nr 1 tj. planu sytuacyjnego oraz wykazu dróg będących przedmiotem przekazania dla poszczególnej gminy – jako załączniki do Porozumienia z JST.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego w/s odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – wezwanie do uzupełnienia.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR.

Branża SZR:

 • Przekazano do IK odpowiedzi na pismo IK w/s PZOR.

Branża Mostowa:

 • Przekazano do IK PT w zakresie obiektów mostowych (02_WS 2/1, 12_WS 2/2)
 • Przekazano do IK PT w zakresie obiektu 36.2_WS 2/5.
 • Przekazano do IK PT w zakresie obiektu 46_WS 2/4.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Sanitarna:

 • W związku z otrzymaną uwagą z MPWiK Krosno, do przekazanej dokumentacji dla lokalizacji kanalizacji sanitarnej pod drogą DP1976R. Gestor przebudowywanej sieci wydał pozytywne uzgodnienie.
 • Przekazano do IK projekty techniczne rew.01 w zakresie Budowa kanalizacji deszczowej, Budowa kanalizacji deszczowej na MOP Równe wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Przekazano do IK projekty wykonawcze w zakresie: Budowa kanalizacji deszczowej, Przebudowa istn. sieci kan. Sanitarnej, Budowa kanalizacji deszczowej na MOP Równe, Budowa kanalizacji sanitarnej dla MOP Równe, Przedmiary i STWIORB wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Przekazano do IK PT w zakresie b. sanitarnej wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Teletechniczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Przekazano do IK PW i PT w zakresie MOP b. architektoniczna i konstrukcyjna wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Melioracyjna:

 • Otrzymano pismo RZSW W Krośnie znak: w/s uzgodnienia projektu.
 • Otrzymano opinię Projektanta do otrzymanego uzgodnienia Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie.
 • Przekazano do IK odpowiedzi w/s operatu wodnoprawnego.
 • Przekazano do IK odpowiedź na raport wraz z planami sytuacyjnymi w w/s analizy powodziowej.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Środowisko:

 • Otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla WMB – pismo Wójta Gminy Miejsce Piastowe
 • Przekazano do IK korektę wniosków derogacyjnych.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Monitoring osuwisk:

 • Analiza wyników z pomiarów w terenie i opracowanie raportu z monitoringu osuwisk za miesiąc grudzień.
 • Dnia 4.01.2023 otrzymano pismo IK znak: 02B-3/030/S19-Dukla/IK/2022/1938
  z dnia 3.01.2023r. w/s akceptacji raportu z monitoringu osuwisk za listopad 2022r.
 • Dnia 9.01.2022 otrzymano pismo IK znak: 02B-3/030/S19-Dukla/IK/2022/1938 z dnia 3.01.2023 w/s akceptacji raportu z monitoringu za listopad 2022r.
 • Dnia 19.01.2023 przekazano do IK Raport nr 17 z monitoringu osuwisk (za 12.2022).
 • Dnia 30-31.01.2023 odbyły się pomiary w terenie.

Inne opracowania:

 • Przekazano do IK PDR rev.05 v2 w związku z uzyskanym uzgodnieniem tras objazdu przez GDDKiA.
 • Przekazano do IK PSOR rew. 06.
 • Przekazano do IK odpowiedzi na w/s PZOR.
 • Przekazano do IK PW i PT w zakresie MOP b. architektoniczna i konstrukcyjna wraz z stanowiskiem do uwag IK.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Wykonano tłumaczenie dokumentacji w związku z wezwaniem Wojewody Podkarpackiego w zakresie oceny oddziaływania transgranicznego i wniosku o ZRID.
 • Otrzymano pismo PUW znak: w/s ustosunkowania się do wniosku Stron w/s projektowanej granicy działki nr 635 obręb Zboiska.
 • Przekazano do IK stanowisko do pisma PUW znak: w/s ustosunkowania się do wniosku Stron
 • Wystąpiono do Wykonawcy sąsiedniego odcinka Dukla-Barwinek o przekazanie powierzchni pasa drogowego oraz aktualnej dokumentacji fotograficznej.
 • Przekazano do IK KIP w odpowiedzi na pismo IK
 • Przekazano do IK w wiadomości e-mail KIP z uwzględnionymi uwagami IK otrzymanymi za pismem znak: 02B-44/010/S19-Dukla/IK/2023/2064
  z dnia 23.01.2023r.
 • Przekazano dokumentację KIP do tłumaczenia na język słowacki.
 • Dnia 27.01.2023 Pełnomocnik otrzymał (do wiadomości) pisma RDOŚ znak: w/s ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Pisma zostały skierowane do Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Krosna i MPGK w Krośnie. Termin udzielenia odpowiedzi przez Organy wynosi 7 dni od daty otrzymania pism.

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika;
 • Wykonawca przekazał Dokumentację badań geotechnicznych uzupełniających rew.04. Inżynier zaakceptował w/w opracowanie.

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej
  i gestorami sieci.
 • Otrzymano uzgodnienie PW sieci ORANGE.
 • Otrzymano uzgodnienie MPGK Krosno Sp. z o.o. w zakresie kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową DP 1976R( km ok. 70+800).
 • Otrzymano pismo Polaqua dot. uzgodnienia rozwiązań projektowych na styku.
 • Otrzymano pismo firmy w/s uzgodnienia styku – przekazanie oryginalnych egzemplarzy.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.12.2022 r.

Branża Drogowa:

 • Przekazano do IK aktualizację PKN
 • Otrzymano pismo firmy SWECO w/s uzgodnienia styku projektowanych odcinków S19 w rejonie węzła Dukla
 • Przekazano do PUW w Rzeszowie dokumentację w zakresie wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z załącznikami w odpowiedzi na pismo Urzędu
 • Przekazano dokumentację dot. roboczych linii pasów drogowych
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR

Branża SZR:

 • Wykonawca przekazał Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu
 • Wykonawca przekazał Projekt Systemu Zarządzania Ruchem

Mostowa:

 • Opracowanie rozwiązań posadowienia dla obiektów w zakresie PT
 • Przekazano do IK PT obiektów: 30_ES2_2, 36.2_WS_2_5, 42_MS_2_10, 44_PD 44, 46_WS 2_4.
 • Przekazano do IK PT obiektów mostowych w zakresie : WS-2/1 oraz WS-2/2
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Sanitarna:

 • Przekazano PT z zakresu sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia
 • Przekazano do IK PW i STWiORB z zakresu sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia w odpowiedzi na raport z weryfikacji IK nr 01S/2022/PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Elektroenergetyczna: 

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Teletechniczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Melioracyjna:

 • Dnia 07.12.2022r. otrzymano informację o ostateczności decyzji wodnoprawnej (decyzja stała się ostateczna dnia 15.11.2022r.)
 • Skierowano ponownie pismo do RZSW w Krośnie wraz z dokumentacją projektową

Branża Środowisko:

 • Kontynuacja prac na opracowaniem PT i PW w związku z otrzymanymi raportami z weryfikacji dokumentacji
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Monitoring osuwisk:

 • Opracowanie wyników do raportu miesięcznego z osuwisk z pomiarów wykonanych w terminie 28-29.11.2022r.
 • Przekazano do IK Raport nr 16 z monitoringu osuwisk (za listopad 2022r.)

Geodezja:

 • Nie wykonywano prac

Inne opracowania:

 • Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z prośbą o uzgodnienie tras objazdów w/s Planu działań ratowniczych.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Wojewoda Podkarpacki dnia 08.12.2022r. wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.29.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Wojewoda Podkarpacki pismem znak: N-VIII.7820.1.29.2022r. z dnia 12.12.2022r. przekazał Postanowienie w/s przeprowadzenia postępowanie w/s transgranicznego oddziaływania i nałożył obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji
 • Wojewoda Podkarpacki pismem znak: N-VIII.7820.1.29.2022 z dnia 15.12.2022r. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji do RDOŚ w Rzeszowie

Geotechnika:

 • Przekazano do weryfikacji przez Inżyniera PT (rew.5) i PW branży geotechnicznej wraz z odniesieniem się do treści uwag przedstawionych w raportach z weryfikacji IK;
 • Montaż inklinometrów i piezometrów w terenie oraz były prowadzone dodatkowe prace badawcze podłoża na odcinku 72+450-72+550

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci.

Skierowano do MPGK w Krośnie wniosek o uzgodnienie skorygowanego przebiegu kanalizacji sanitarnej w km 70+820.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.11.2022 r.

Branża Drogowa:

 • Opracowano dokumentację w zakresie roboczych linii granic pasów drogowych jezdni dodatkowych
 • Przekazano wersję elektroniczną PT, PW, PR i STWiORB
 • Przekazano dokumentację w zakresie wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego wzywające do usunięcia braków we wniosku o odstępstwo od WT
 • Otrzymano robocze uwagi Weryfikatora dotyczące STWiORB branży drogowej

Branża SZR:

 • Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową

Branża Mostowa:.

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Sanitarna:

 • Prace nad opracowaniami PW, PR i STWIORB w zakresie:
  • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej
  • Budowa sieci wodociągowej dla MOP Równe
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa kanalizacji deszczowej na MOP Równe
 • Prace nad opracowaniami PT w zakresie:
  • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • Przebudowa istniejących kanalizacji sanitarnych
  • Budowa sieci wodociągowej dla MOP Równe
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa kanalizacji deszczowej na MOP
 • Przekazano do Urzędu PW MPGK Krosno w celu uzgodnienia
 • Przekazano do Urzędu PW Dukla w celu uzgodnienia.
 • Przekazano do Urzędu PW GKiM Dukla w celu uzgodnienia

Branża Elektroenergetyczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW
 • Prace nad opracowaniem PW, PR i STWIORB w zakresie tom MOP storna lewa i MOP storna prawa

Branża Melioracyjna:

 • Prace nad PT, PW, PR, STWIORB w zakresie zbiorników
 • Prace nad opracowaniem PT, PW, PR oraz STWIORB w zakresie przebudowy cieków naturalnych, rowów melioracyjnych i sieci drenarskich
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR, STWIORB

Branża Środowisko:

 • Prace nad opracowaniem PW, PR i STWiORB branży dendrologicznej;
 • Przekazano do RDOŚ oraz UG Miejsce Piastowe Aneks dla WMB zawierający uzupełnienia w zakresie uwag RDOŚ
 • Przekazano opracowania PT w zakresie: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z planem wyrębu i Projekt nasadzeń

Monitoring osuwisk:

 • Przekazanie dokumentacji PMGO
 • Przekazano Raportu z monitoringu osuwisk za miesiąc październik 2022r.
 • Dnia 28-29.11.2022 odbyły się pomiary w terenie w celu opracowania raportu za miesiąc listopad 2022r.

Geodezja:

 • Uzupełnienie dokumentacji dot. projektów podziałów w PUW

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika
 • Przeprowadzenie badań terenowych (geofizycznych) uzupełniających w obrębie odwiertu ES-2/1-1 oraz wykonanie dodatkowego odwiertu kontrolnego,
 • Przedłożenie dokumentacji badań podłoża gruntowego (badania geotechniczne uzupełniające)

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci

SPOTKANIA:

 • Dnia 25.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna 37
 • Dnia 9.11.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 16
 • Dnia 15.11.2022r. odbyła się Rada Techniczna 38
 • Dnia 23.11.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 39
 • Dnia 30.11.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 40

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.10.2022 r.

Branża Drogowa:

 • Wykonano analizę dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB i PZT
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża SZR:

 • Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową

 Branża Mostowa:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera PT i PW dla 19 obiektów inżynierskich
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

 Branża Sanitarna i Gazowa:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt techniczny, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót i STWiORB; w zakresie:
 • Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla MOP Równe
 • Przekazano do PSG dokumentację PAB gaz ŚC w celu uzgodnienia
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Elektroenergetyczna:

 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Teletechniczna:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt techniczny, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót i STWiORB; w zakresie:
 • Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano wniosek o uzgodnienie dokumentacji PW przebudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Otrzymano uzgodnienie PAB w zakresie kolidujących sieci telekomunikacyjnych
 • Otrzymano uzgodnienie PW w zakresie kolidujących sieci telekomunikacyjnych
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB

Branża Melioracyjna:

 • Prace w zakresie uzgodnienia treści decyzji wodnoprawnej z RZGW, zwieńczone wydaniem decyzji wodnoprawnej
 • PGW Wody Polskie wydało decyzję pozwolenia wodnoprawnego
 • Rozwieziono obwieszczenie PGW WP do instytucji
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW

Branża Środowisko:

 • Złożono w PUW w Rzeszowie Raport POOŚ
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB

Monitoring osuwisk oraz badania geotechniczne:

 • Przekazano do Inżyniera raport z monitoringu osuwisk za wrzesień 2022r
 • Dnia 26-27.10.2022 odbyły się pomiary osuwisk w terenie oraz weryfikacja terenów predysponowanych osuwiskowo pod kątem wykonania dodatkowych punktów pomiarowych.
 • Kontynuacja prac nad opracowaniem PMGO rew.04 oraz zweryfikowano w terenie lokalizacje nowych punktów.

Geodezja:

 • Wykonywano prace w terenie w zakresie przedstawienia przyszłych granic działek na terenach Lasów Państwowych
 • Wykonano dodatkowe pomiary linii energetycznych
 • Wykonawca przekazał materiały geodezyjne zgodnie z Specyfikacją na Projektowanie
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację w zakresie projektów podziałów

Inne opracowania:

 • Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 • Skierowano wystąpienie do Wykonawcy S19 odc. Dukla-Barwinek, tj. protokół uzgodnienia punktu styku oraz materiały w zakresie PSOR i SZR na styku opracowań, w celu wzajemnego uzgodnienia.

 Wniosek ZRID:

 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego z wezwaniem PUW do uzupełnienia wniosku.
 • Złożono w PUW w Rzeszowie odpowiedź na wezwanie wraz z załącznikami do wniosku ZRID celem uzupełnienia dokumentacji w odpowiedzi na wezwanie PUW

Geotechnika:

 • Otrzymanie opieczętowanego przez Inżyniera Programu badań geotechnicznych uzupełniających w zakresie badań geofizycznych w pobliżu odwiertu ES-2/1-1. Kontynuacja badań geofizycznych w terenie
 • Przekazano do Inżyniera projekt techniczny wraz odpowiedziami na uwagi
 • Dnia 26.10.2022 złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB w związku z wezwaniem PUW
 • W okresie sprawozdawczym prowadzono na terenie inwestycji badania geofizyczne i geotechniczne

 SPOTKANIA:

 • Dnia 04.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna
 • Dnia 11.10.2022r. odbyła się Rada Budowy
 • Dnia 17.10.2022r. obyło się spotkanie w/s PMGO.
 • Dnia 18.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna
 • Dnia 25.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna

Prace projektowe wykonane w okresie 01-30.09.2022 r.

Branża Drogowa:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Akceptacja IK dotycząca rozliczenia minimum w zakresie infrastruktury pieszej i rowerowej.
 • Wykonawca przekazał PAB i PZT wraz z odniesieniem do uwag z posiedzenia ZOPI

Branża SZR:

 • Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową
 • Wykonawca przekazał do IK SZR

Mostowa:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Prace w zakresie opracowania STWiORB.
 • Wykonawca przekazał rewizję PAB i PZT wraz z odniesieniem do uwag z posiedzenia ZOPI.

Branża Sanitarna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Otrzymano pismo z PSG Jasło z aneksem do WT sieci gazowej sc.
 • Otrzymano pismo z PSG Jasło ws uzgodnienia PZT i PAB.
 • Otrzymano pismo PSG Jasło z odpowiedzią na uzgodnienie lokalizacji ZZU.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.

Branża Teletechniczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.

Branża Melioracyjna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Kontynuacja prac w zakresie PT i PW.
 • Inżynier Kontraktu przekazał akceptację opracowania AHH

Branża Środowisko:

 • Analiza uwag z posiedzenia ZOPI.
 • Koordynacja Raportu OOŚ z projektem budowlanym.
 • Przekazano do IK Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z planem wyrębu.
 • Przekazano stanowisko do protokołu z posiedzenia ZOPI w zakresie b. środowiskowej.
 • Przekazano do IK opracowanie Raport ROOŚ.
 • Otrzymano pismo IK dotyczące wstępnej akceptacji Wytwórni WMA Pustyny.

Monitoring osuwisk:

 • Opracowanie wyników do raportu z monitoringu osuwisk.
 • Opracowanie raportu miesięcznego z monitoringu osuwisk.
 • Odbyły się pomiary w terenie w zakresie monitoringu osuwisk.

Geodezja:

 • Kontynuacja prac nad opracowaniem dokumentacji geodezyjnej w zakresie projektów podziałów.
 • Akceptacja IK mapy do celów projektowania dróg.
 • Akceptacja linii rozgraniczających stałego i czasowego zajęcia.
 • Prace nad opracowaniem dokumentacji dla Zamawiającego.
 • Wprowadzenie zmian w zakresie linii wydzielających pasy dróg jezdni dodatkowych.

 Wniosek ZRID:

 • Zamawiający przekazał protokół z posiedzenia ZOPI
 • Wykonawca przedłożył wniosek o ZRID do PUW

 

Geotechnika:

 • Przekazanie do Inżyniera PMGO
 • Kontynuacja badań geofizycznych w terenie.

Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskano uzgodnienie PAB przebudowy gazu
 • Uzyskano odpis protokołu z narady koordynacyjnej
 • Otrzymano pozytywną opinię Gminy Dukla w/s PSOR.
 • W trakcie uzyskiwania opinii do ZRID z art. 11b i 11d.
 • Otrzymano pismo IK z opinią z przeglądu PSOR

 SPOTKANIA:

 • Dnia 01.09.2022r. obyło się posiedzenie ZOPI.
 • Dnia 06.09.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 31.
 • Dnia 13.09.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 14.
 • Dnia 14.09.2022r. odbyło się spotkanie w/s osuwisk z IK i Zamawiającym.
 • Dnia 20.09.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 32.

Dnia 27.09.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 33.

Opinia dotycząca rozwiązań projektowych

 • Dnia 26.09.2022r. Inżynier Kontraktu wydał pozytywną opinię dotyczącą rozwiązań projektowych zawartych w PB, stanowiących część wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

Prace projektowe wykonane wg stanu na dzień 13.09.2022 r.

Branża Drogowa:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwa przegląd PB-rew.6 w zakresie branży drogowej, mostowej, geotechnicznej, sanitarnej, architektoniczno-budowlanej i dendrologicznej – pozostałe branże zostały uprzednio zaakceptowane
 • trwa przegląd PSOR-rew.04
 • trwają prace nad PT i PW

Branża SZR:

 • dnia 2.08.2022. Inżynier przekazał uzupełnienie stanowiska w/s rozwiązań SZR-rew.02 w zakresie przekazania wytycznych do opracowania Projektu Zmiennej Organizacji ruchu.
 • PWITD pismem znak: WI.8140.9.1.2019.IX0337 z dnia 22.08.2022r. przekazał uzgodnienie rozwiązań w zakresie lokalizacji Systemu preselekcji wagowej przed MOP
 • kontynuacja prac nad kolejna rewizją projektu SZR

Branża Mostowa:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Branża Sanitarna:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Branża Elektroenergetyczna:

 • trwają prace nad PT i PW

Branża Teletechniczna:

 • trwają prace nad PT i PW

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Branża Hydrotechniczna:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW
 • trwa postepowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Branża Środowisko:

 • zakończono inwentaryzacje środowiskową w terenie
 • sporządzenie raportu uwzględniającego uwagi Inżyniera i Zamawiającego
 • oczekiwanie na uzgodnienie II Raportu przez Centralę GDDKiA

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie do raportu nr 12 za lipiec’2022
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 12 do Inżyniera Kontraktu;
 • trwa przegląd raportu Nr 12

Geodezja:

 • zaakceptowano MDCP
 • zaakceptowano linie rozgraniczającego inwestycji i linie czasowego zajęcia
 • weryfikacja części geodezyjnej wniosku o wydanie ZRiD

Geotechnika:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Wniosek ZRiD:

 • kompletowanie dokumentów
 • aktualizacja opinii i uzgodnień branżowych
 • aktualizacja opinii organów

Spotkania i Rady:

 • dnia 03.03.2022r odbyła się 28 Rada Techniczna,
 • dnia 09.08.2022r odbyła się XIII Rada Budowy,
 • dnia 17.08.2022r odbyła się 29 Rada Techniczna,
 • dnia 23.08.2022r odbyła się 30 Rada Techniczna.
 • dnia 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI
 • dnia 07.09.2022r odbyła się 31 Rada Techniczna.

Zaawansowanie prac projektowych:

– projekt budowlany  – 100% (przed złożeniem wniosku o ZRiD)
– projekt techniczny – w toku
– projekt wykonawczy – w toku

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (16.05.2022 r.-25.05.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • w dniu 06.05.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI
 • weryfikacja ustaleń protokołu ZOPI
 • w dniu 12.05.2022 został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD na bazie rozwiązań projektowych PB-rew.03
 • w dniu 16.05.2022 PUW skierował wezwanie o uzupełnienie wniosku ZRiD
 • wprowadzanie uwag do dokumentacji projektowej
 • trwa weryfikacja PSOR, PDzR i materiałów do Audytu BRD

Branża SZR:

 • trwa weryfikacja opracowania w dostosowaniu do PB-rew.03

Branża Mostowa:

 • wprowadzanie uwag do dokumentacji projektowej PB-rew.03
 • trwa weryfikacja opracowania związanego z system rozwiązań zapewniających dostęp od obiektu inżynierskiego w celach utrzymaniowych

Branża Sanitarna:

 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Elektroenergetyczna:

 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Teletechniczna:

 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • wprowadzanie uwag do dokumentacji projektowej PB-rew.03

Branża Melioracyjna:

 • opracowano rewizję operatu wodnoprawnego uwzgledniającego uwagi Inżyniera i organu wodnego.
 • przekazano modele hydrologiczne do PWG WP w celu ich uzgodnienia.

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • wprowadzanie uwag do raportu ponownej oceny w odniesieniu do rozwiązań zawartych w PAB rew.03

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie do raportu nr 10 za maj’2022
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 9 za miesiąc kwiecień do Inżyniera Kontraktu;

Geodezja:

 • trwa weryfikacja MDCP
 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem projektu podziałów
 • weryfikacja części map podziałowych przez PODGiK

Geotechnika:

 • trwa weryfikacja dokumentacji badań geotechnicznych uzupełniających rew. 01.
 • trwa weryfikacja PAB w zakresie zabezpieczenia osuwisk rew. 01.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (04.05.2022 r.-16.05.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowano rewizję 03 PAB i PZT,
 • Skierowano wystąpienia do organów w zakresie art. 11d i 11 d specustawy drogowej, uzyskano część opinii
 • opracowano wizualizację 3D oraz prezentację na ZOPI,
 • w dniu 06.05.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI
 • w dniu 12.05.2022 został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD na bazie rozwiązań projektowych PB-rew.03

Branża SZR:

 • opracowano dokumentację w dostosowaniu do rewizji 03 PAB.

Branża Mostowa:

 • opracowano rewizję 03 PAB.

Branża Sanitarna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Elektroenergetyczna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Teletechniczna:

 • wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej – doszczegółowienie projektu PAB
 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano rewizję 03 PAB

Branża Melioracyjna:

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu
 • opracowano operat wodnoprawny do rewizji 03 PAB.
 • przekazano modele hydrologiczne do PWG WP w celu ich uzgodnienia.

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • opracowano raport ponownej oceny w odniesieniu do rozwiązań zawartych w PAB rew.03

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie do raportu nr 10 za maj’2022
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 8 za miesiąc marzec do Inżyniera Kontraktu;

Geodezja:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem projektu podziałów
 • przedłożono MDCP uwzględniającą porównanie z ortofotomapą.

Geotechnika:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego dokumentacje badań geotechnicznych uzupełniających rew. 01.
 • Opracowano i przekazano do weryfikacji PAB w zakresie zabezpieczenia osuwisk oraz PT geotechniczny rew. 01.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (25.04.2022 r.-04.05.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowano rewizję 03 PAB, PZT i przedłożono do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z stanowiskiem do uwag,
 • Skierowano wystąpienia do organów w zakresie art. 11d i 11 d specustawy drogowej
 • opracowano wizualizację 3D oraz prezentację na ZOPI,

Branża SZR:

 • opracowano dokumentację w dostosowaniu do rewizji 03 PAB.

Branża Mostowa:

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do otrzymanych raportów z weryfikacji.

Branża Sanitarna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • złożono materiały do przeprowadzenia narady koordynacyjnej, której termin został ustalony na 20.04-2.05.2022r.
 • przedłożono dokumentacji PAB do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Elektroenergetyczna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • złożono materiały do przeprowadzenia narady koordynacyjnej, której termin został ustalony na 20.04-2.05.2022r.
 • przygotowano dokumentację PAB do uzgodnienia z gestorami sieci

Branża Teletechniczna:

 • wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej – doszczegółowienie projektu PAB
 • złożono materiały do przeprowadzenia narady koordynacyjnej, której termin został ustalony na 20.04-2.05.2022r.
 • przedłożenie dokumentacji PAB do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu

Branża Melioracyjna:

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu
 • opracowano operat wodnoprawny do rewizji 03 PAB.
 • przekazano modele hydrologiczne do PWG WP w celu ich uzgodnienia.

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • opracowano stanowisko projektanta do raportów z weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • opracowano raport ponownej oceny w odniesieniu do rozwiązań zawartych w PAB rew.03

Monitoring osuwisk:

 • wykonano terminie 27-28.04.2022 pomiary w terenie do raportu nr 9
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 8 za miesiąc marzec do Inżyniera Kontraktu;

Geodezja:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem projektu podziałów
 • przedłożono MDCP w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu w zakresie porównania MDCP z ortofotomapą.

Geotechnika:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego dokumentacje badań podłoża rew. 01.
 • Opracowano i przekazano do weryfikacji PAB w zakresie zabezpieczenia osuwisk oraz PT geotechniczny rew. 01.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (05.04.2022 r.-25.04.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowanie rewizji PAB rew. 03 w odniesieniu do uwag IK do dokumentacji PAB rew.2 oraz wprowadzonych zmian w rozwiązaniach projektowych;
 • wystąpienia do organów w zakresie opinii z art. 11d specustawy;
 • opracowanie linii rozgraniczających w celu uzgodnienia z Inwestorem.
 • Opracowano dokumentację w zakresie materiałów na ZOPI (wizualizacja oraz prezentacja)

Branża SZR:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do uwag Inżyniera Kontraktu oraz zmian w rozwiązaniach drogowych;

Branża Mostowa:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej.
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z jednostkami administracji publicznej
 • przekazanie rewizji 03 PAB

Branża Sanitarna:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej itp. przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestorami
 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowanie korespondencji przychodzącej w zakresie WT;
 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • aktualizacja opracowań do otrzymanych WT
 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestorami
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Teletechniczna:

 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • przekazanie rewizji 03 PAB

Branża Melioracyjna:

 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • weryfikacja rozwiązań stanowiących operat wodnoprawny celem uzyskania decyzji wodnoprawnej.
 • Opracowanie analizy zagrożenia powodziowego

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • prace w zakresie Raportu POOS;

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie
 • opracowanie Raportu z monitoringu osuwisk nr 9 za miesiąc marzec.

Geodezja:

 • Przygotowanie materiałów do wykonania podziałów w zakresie badania ksiąg wieczystych dla działek objętych projektem podziału.
 • Opracowywanie projektów podziałów.
 • Przekazanie uzupełnienia MDCP

Geotechnika:

 • Przekazano do Inżyniera projekt geotechniczny.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (08.03.2022 r. – 05.04.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowanie rewizji PAB rew. 02 w odniesieniu do uwag IK do dokumentacji PAB rew. ,01 oraz wprowadzonych zmian w rozwiązaniach projektowych
 • przygotowanie wystąpień do organów w zakresie opinii z art. 11d specustawy
 • opracowanie linii rozgraniczających w celu uzgodnienia z Inwestorem
 • Opracowano dokumentację w zakresie materiałów na ZOPI (wizualizacja oraz prezentacja)

Branża SZR:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do uwag Inżyniera Kontraktu oraz zmian w rozwiązaniach drogowych;

Branża Mostowa:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej.
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z jednostkami administracji publicznej
 • przekazanie rewizji 02 PAB

Branża Sanitarna:

 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej itp. przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestorami
 • przekazanie rewizji 02 PAB
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowanie korespondencji przychodzącej w zakresie WT;
 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • aktualizacja opracowań do otrzymanych WT
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestoram
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Teletechniczna:

 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • brak koniecznych prac projektowych

Branża Melioracyjna:

 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • złożenie operatu wodnoprawnego do Wód Polskich celem uzyskania decyzji wodnoprawnej.
 • Opracowanie analizy zagrożenia powodziowego

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • oczekiwanie na opinię z weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Inwestora do Raportu POOS;

Monitoring osuwisk:

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Raport nr 7 z monitoringu osuwisk
 • wykonano pomiary w terenie dnia 30-31.03.2022r
 • opracowanie Raportu z monitoringu osuwisk nr 8 za miesiąc marzec.

Geodezja:

 • Przygotowanie materiałów do wykonania podziałów w zakresie badania ksiąg wieczystych dla działek objętych projektem podziału.
 • Dnia 24.03.2022 odbyło się spotkanie w/s projektowanej linii rozgraniczającej pas drogowy inwestycji.
 • Opracowywanie projektów podziałów.

Geotechnika:

 • Pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/809/2022 z dnia 21.02.2022r. Wykonawca przekazał do Inżyniera dokumentację badań geotechnicznych uzupełniających.
 • Przekazano do Inżyniera projekt geotechniczny.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (22.02.2022 r. – 08.03.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji PAB rew. 00;
 • opracowano dokumentację PAB rew.01 w odniesieniu do raportów z weryfikacji Inżyniera Kontraktu i przekazano do GW
 • opracowano i przekazano dokumentację w zakresie:

– analizy komunikacyjnej

– analizy utrzymaniowej

– analizy braku konieczności stosowania ograniczenia prędkości dopuszczalnej  w  odniesieniu do raportu z weryfikacji Inżyniera

 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego.
 • korygowano dokumentację w obrębie przekrojów stykowych w nawiązaniu do uwag weryfikatora i Zamawiającego.
 • Wdrożenie zmian projektowych w zakresie przebiegu drogi krajowej DK19 oraz lokalizacji MOP

       Branża SZR:

 • weryfikacja i wdrożenie uwag Inżyniera:

       Branża Mostowa:

 • Kontynuacja analizy uwag Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie uwag do projektu.
 • Przekazano argumentację dot. kąta skrzyżowania obiektów w nawiązaniu do uwag weryfikatora
 • Przekazano dokumentację PAB rew. 01 do weryfikacji
 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego.

      Branża Sanitarna:

 • analiza uwag weryfikacyjnych Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie do projektu.
 • przekazano dokumentację PAB rew. 01 do weryfikacji.
 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego
 • weryfikacja rozwiązań w zakresie systemu odwodnienia.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowanie korespondencji przychodzącej w zakresie WT;
 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • analiza uwag z weryfikacji dokumentacji PAB przez Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie do projektu.
 • opracowano dokumentację PAB rew.01 i przygotowano do przekazania do weryfikacji,
 • opracowano roboczy profil podłużny linii 110kV.
 • opracowano i przekazano dane do operatu wodnoprawnego.

      Branża Teletechniczna:

 • analiza uwag z weryfikacji dokumentacji PAB przez Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie do projektu.
 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego.

     Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Dokumentacja  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Inżyniera Kontraktu. Nie wniesiono uwag w tym zakresie

      Branża Melioracyjna:

 • analiza uwag z weryfikacji dokumentacji PAB rew00 przez Inżyniera Kontraktu.
 • przekazano dokumentację w zakresie AHH po uwagach Inżyniera.
 • prace nad przygotowaniem operatu wodno-prawnego. Przygotowanie operatu do złożenia wraz z wnioskiem do PGW Wody Polskie.

     Branża Środowisko:

 • analiza uwag z weryfikacji raportu POOS przedłożonego przez Wykonawcę dnia 18.01.2022r,
 • dnia 17.02.2022 odbyło się spotkanie z RDOŚ wraz z przedstawicielami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy i Projektanta w/s wyjść poza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w dniu 31.01.2022r. pobrano próbki do badania celem wykonania raportu w zakresie zanieczyszczenia środowiska gruntowego. Na podstawie wyników badań opracowywany jest raport uszczegóławiający o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowego, który będzie załącznikiem raportu POOS
 • w dniach 26-27.02.2022 przeprowadzono wizję w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,
 • przekazano PAB rew. 01 w zakresie branży dendrologicznej.

     Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 6 za miesiąc styczeń;
 • wykonano pomiary w terenie w dniach 24-25.02.2021r. w celu pozyskania danych    do raportu z monitoringu nr 7 za miesiąc luty;

     Geodezja:

 • Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu MDCP w zakresie zgodnym z SP.
 • otrzymano pozytywny protokół z weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych.
 • przygotowanie materiałów do wykonania podziałów w zakresie badania ksiąg wieczystych dla działek objętych projektem podziału.
 • wykonano dodatkowe pomiary linii 110kV (przęsła 78-79-80).

Geotechnika:

 • przekazano do Inżyniera dokumentację badań geotechnicznych uzupełniających.
 • trwają prace nad projektem wzmocnienia podłoża i stateczności skarp.

Pozostałe działania:

 • przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych przebudowy kolidującej infrastruktury;
 • w okresie sprawozdawczym Wykonawca skierował do Zamawiającego wystąpienie                 o podpisanie protokołu uzgodnienia styku od strony Dukli w km 78+276,21. Trwa weryfikacja przekazanych danych w odniesieniu do przekazanych uprzednio uwag pismem  O/RZ.KP-9.4170.7.57.2021.JN z dnia 20.12.2021. Wykonawca pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/637/2022 z dnia 22.01.2022r. przekazał do Zamawiającego protokół uzgodnienia punktu styku (km 68+200,00) wraz ze stosownymi załącznikami graficznymi. Pismem znak: O/RZ.KP-9.4170.7.4.202.KW z dnia 21.02.2022r. Zamawiający przekazał swoje uwagi.
 • wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (01.02.2022 r. – 22.02.2022 r.):

         Branża Drogowa:

 • przekazano do weryfikacji PAB-rew. układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • przekazanie dodatkowych opracowań w zakresie odwodnienia

Branża SZR:

 • weryfikacja opracowania PAB z uwzględnieniem uwag Inżyniera

Branża Mostowa:

 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 obiektów MS 2/2, ES 2/1 i MS 9
 • przekazano do weryfikacji analizę hydrologiczno-hydrauliczna
 • weryfikacja projektów architektoniczno-budowlanych dla wszystkich pozostałych obiektów oraz konstrukcji oporowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Sanitarna:

 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 budowa zbiorników z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącej w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

       Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego budynków na MOP-ach i małej architektury z uwzględnieniem uwag Inżyniera.

        Branża Melioracyjna:

 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 branży hydrotechnicznej z uwzględnieniem uwag Inżyniera

Branża Środowisko:

 • weryfikacja  Raportu pOOS z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 branży dendrologicznej z uwzględnieniem uwag Inżyniera
 • spotkanie konsultacyjne w RDOś w Rzeszowie z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera

Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano do przeglądu raport z monitoringu osuwisk nr 6 za miesiąc styczeń’2022;

       Geodezja:

 • przekazano do weryfikacji MDCP z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Geotechnika:

 • kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • przekazanie do weryfikacji Projektu Badań Geotechnicznych uzupełniających na bazie pomiarów terenowych.
 • przekazanie do weryfikacja Opinii Geotechnicznej w odniesieniu do otrzymanych uwag Inżyniera

        Pozostałe działania:

 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym (01.01.2022 r. – 31.01.2022 r.) Wykonawca realizował następujące czynności:

Branża Drogowa:

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlany układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja opracowania w zakresie pasów utrzymaniowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja opracowania w zakresie analizy komunikacyjną działek przyległych do pasa drogowego z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • dokonano uzgodnienia styku dla projektowanego odcinka z firma ALDESA, przekazano draft protokołu do uzgodnienia styku południowego od strony Dukli;
 • opracowano i przekazano wystąpienia do zarządców dróg w zakresie uzgodnienia przyjętego przekroju ruchowego dróg, w obrębie pasa drogi S19;

Branża SZR:

 • weryfikacja opracowania PAB z uwzględnieniem uwag Inżyniera

Branża Mostowa:

 • weryfikacja projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich obiektów oraz konstrukcji oporowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Sanitarna:

 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlany w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych
  z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • skierowano pisemne wystąpienia do UGiM Dukla w sprawie planowanej budowy kanalizacji, będącej przedmiotem odrębnej inwestycji kolidującej z S19, przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z w przedmiotowej sprawie.

        Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącej w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

       Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego budynków na MOP-ach i małej architektury z uwzględnieniem uwag Inżyniera.

        Branża Melioracyjna:

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • opracowano stanowisko Wykonawco do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wraz z propozycją obliczeń dla dwóch obiektów wskazanych w piśmie Inżyniera. W tej sprawie odbyło się spotkanie Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego celem omówienia uwag oraz podjęto ustalenia w przedmiotowej sprawie.

Branża Środowisko:

 • w dniach 20-22.01.2022 obyła się inwentaryzacja przyrodnicza w terenie;
 • opracowano i przekazano do weryfikacji Inżyniera Raport pOOS;
 • przygotowano uzupełnienie uzasadnienia w zakresie wykazu wyjść poza linię DŚU (zostało odrzucone prze Inżyniera).
 • wykonano badania wstępne zanieczyszczenia gruntu oraz opracowano Raport z badań. Dnia 01.2022 pobrano próbki do badań szczegółowych.

        Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano do przeglądu raport z monitoringu osuwisk nr 5 za miesiąc grudzień;
 • wykonano pomiary w terenie w dniach 26-27.01.2022 w celu pozyskania danych do raportu z monitoringu nr 6 za miesiąc styczeń 2022;

       Geodezja:

 • opracowanie granic działek ewidencyjnych;
 • otrzymano protokół PODGiK nr 640.3115.2021_25357

z  pozytywnym wynikiem z weryfikacji;

 • zgłoszono do ośrodka poszerzenie zakresu MDCP w skutek ustaleń z Zamawiającym i IK w zakresie rozwiązań projektowych systemu odwodnienia;
 • prace w terenie w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla poszerzeń MDCP;
 • wykonano pomiar w terenie linii 110 kV (przęsła 78-79-80) oraz linii SN (nad DK19).

        Geotechnika:

 • kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • praca nad kompleksową dokumentacją, która zostanie przedłożona do Inżyniera i Zamawiającego.
 • weryfikacja opinii geotechnicznej w odniesieniu do otrzymanych uwag Inżyniera

        Pozostałe działania:

 • W dniu 13.01.2022 odbyło się spotkanie Wykonawców sąsiednich odcinków (STRABAG/ALDESA) w sprawie  uzgodnienia punktu styku, w trakcie którego dokonano podpisania stosownego protokołu. W spotkaniu uczestniczyli Kierownicy Projektów i Inżynierowie Kontraktu  obydwu zadań.
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca skierował do Zamawiającego wystąpienie  o podpisanie protokołu uzgodnienia styku od strony Dukli w km 78+276,21. Trwa weryfikacja przekazanych danych w odniesieniu do przekazanych uprzednio uwag pismem  O/RZ.KP-9.4170.7.57.2021.JN z dnia 20.12.2021.
 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym (01.01.2022 r. – 25.01.2022 r.) Wykonawca realizował następujące czynności:

         Branża Drogowa:

 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt zagospodarowania terenu;
 • weryfikacja opracowania w zakresie pasów utrzymaniowych w odniesieniu do uwag Inżyniera;
 • weryfikacja opracowania dotyczącego analizy komunikacyjnej działek przyległych do pasa drogowego w odniesieniu do uwag Inżyniera i Zamawiającego;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • uzgodniono styku dla projektowanego odcinka od strony północne (firma ALDESA);
 • opracowano i przekazano wystąpienia do zarządców dróg w zakresie uzgodnienia przyjętego przekroju ruchowego dróg, w obrębie pasa drogi S19;

Branża SZR:

 • opracowano projekt architektoniczno-budowlany i przekazano do przeglądu dokumentację do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;

        Branża Mostowa:

 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich obiektów oraz konstrukcji oporowych;
 • opracowano i przekazano uzasadnienie dla obiektów, których kąt skrzyżowania jest inny niż 90° do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;

        Branża Sanitarna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • skierowano pisemne wystąpienia do UGiM Dukla w sprawie planowanej budowy kanalizacji, będącej przedmiotem odrębnej inwestycji kolidującej z S19.

        Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącej w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN;
 • opracowano pisemne stanowisko, które przedstawione do PGE Dystrybucja odnośnie wymaganego poziomu obostrzenia w przęśle 78-79 linii 110kV.
 • ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

       Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy kanału technologicznego                              i przebudowy sieci telekomunikacyjnych;

        Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany budynków na MOP-ach i małej architektury. Opracowano również PAB dla rozbiórki obiektów budowlanych.

        Branża Melioracyjna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany;
 • opracowano stanowisko Wykonawco do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wraz z propozycją obliczeń dla dwóch obiektów wskazanych w piśmie Inżyniera. Wykonawca zaproponował zorganizowanie spotkania na początku stycznia 2022r. celem omówienia przedmiotowych uwag oraz przekazanego stanowiska Wykonawcy.

Branża Środowisko:

 • opracowano i przekazano do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy Raport POOS;
 • opracowano i przekazano do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy dokumentację pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
 • trwa weryfikacja uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w zakresie wykazu wyjść poza linię DŚU.

        Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano do przeglądu raport z monitoringu osuwisk nr 5 za miesiąc grudzień’2021;

        Geodezja:

 • kontynuacja opracowania mapy do celów projektowych zgodnie z SP i rozporządzeniem;
 • opracowanie granic działek ewidencyjnych;

        Geotechnika:

 • kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • praca nad kompleksową dokumentacją, która zostanie przedłożona do Inżyniera i Zamawiającego.

        Pozostałe działania:

 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym (01.12.2021 – 31.12.2021 r.): 

Branża Drogowa:

 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych;
 • opracowano     i     przekazano     do     Inżyniera     Kontraktu     i     Inwestora     projekt zagospodarowania terenu;
 • opracowano i przekazano odniesienie się Projektanta do uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do dokumentacji PAB-WR rew.01;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora analizę w zakresie pasów utrzymaniowych;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • opracowano i przekazano do uzgodnienia protokołu styku dla projektowanego odcinka;
 • opracowano i przekazano wystąpienia do zarządców dróg w zakresie uzgodnienia przyjętego przekroju ruchowego dróg, w obrębie pasa drogi S19;

Branża SZR:

 • opracowano projekt architektoniczno-budowlany i przekazano dokumentację do Inżyniera Kontraktu i Inwestora

Branża Mostowa:

 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekty architektoniczno- budowlane dla wszystkich obiektów oraz konstrukcji oporowych;
 • opracowano i przekazano uzasadnienie dla obiektów których kąt skrzyżowania jest inny niż 90° do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;

Branża Sanitarna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • dnia 16.12.2021 odbyło się spotkanie w/s uwag Zamawiającego do opracowania w zakresie Wariantowej analizy systemu odwodnienia. Projektant przedstawił swoje stanowisko do spotkania dnia 22.12.2021r drogą mailową.
 • Skierowano pisemne wystąpienia do UGiM Dukla w sprawie planowanej budowy kanalizacji, będącej przedmiotem odrębnej inwestycji kolidującej z S19.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN;
 • opracowano pisemne stanowisko które przedstawione do PGE Dystrybucja odnośnie wymaganego poziomu obostrzenia w przęśle 78-79 linii 110kV.
 • Ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnych;

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany budynków na MOP-ach i małej architektury. Opracowano również PAB dla rozbiórki obiektów budowlanych.

Branża Melioracyjna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany;
 • opracowano stanowisko Wykonawco do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wraz z propozycją obliczeń dla dwóch obiektów wskazanych w piśmie Inżyniera. Wykonawca zaproponował zorganizowanie spotkania na początku stycznia 2022r. celem omówienia przedmiotowych uwag oraz przekazanego stanowiska Wykonawcy.

Branża Środowisko:

 • w dniach 17÷19.12.2021 obyła się inwentaryzacja przyrodnicza w terenie;
 • Opracowano i przekazał do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy Raportu POOS;
 • Opracowano i przekazano do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy dokumentację pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
 • trwa weryfikacja uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w zakresie wykazu wyjść poza linię DŚU.
 • Monitoring osuwisk:
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 4 za miesiąc listopad;
 • wykonano pomiary w terenie w dniach 27-28.12.2021r. w celu pozyskania danych do raportu z monitoringu nr 5 za miesiąc grudzień;
 • trwa weryfikacja pism Inżyniera Kontraktu w zakresie raportów z monitoringu osuwisk za miesiąc wrzesień i październik oraz programu monitoringu geotechnicznego osuwisk.

Geodezja:

 • kontynuacja    opracowania    mapy    do    celów    projektowych    zgodnie    z    SP i rozporządzeniem;
 • opracowanie granic działek ewidencyjnych;
 • dnia 16.12.2021r.   odbyło   się spotkanie w/s omówienia   sposobu postępowania w związku z zlokalizowaniem punktów styków S19 wewnątrz istniejących działek w którym udział wzięli PUW, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Zamawiający, Wykonawca, Inżynier. Z spotkania sporządzono notatkę zawierającą tok postępowania każdej ze Stron.

Geotechnika:

 • Kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • Przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • Praca nad kompleksową dokumentacją która zostanie przedłożona do Inżyniera i Zamawiającego.

Pozostałe działania:

 • Udział Personelu Wykonawcy w wizytacji terenowej poprzedzającej Radę budowy nr5.
 • Przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych przebudowy kolidującej infrastruktury;
 • Wykonawca skierował pisemne wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego (pismo znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/386/2021 z dnia 22.11.2021r.), mające na celu oficjalne potwierdzenie Organu o braku ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w „Szczepańcowej”. Ujęcie wody jest zlokalizowane w odległości ~ 7,3 km od przedmajowej inwestycji. Wykonawca otrzymał odpowiedź dnia 02.12.2021r. pismem znak: ŚR-III.7081.26.2021. W piśmie tym Wojewoda Podkarpacki informuje, że na dzień dzisiejszy nie istnieje strefa ochrony obejmująca teren ochrony pośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Szczepańcowa.
 • Dnia 31.10.2021r. pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/225/2021, Wykonawca wystąpił z wnioskiem do firmy Aldesa o ustalenie punktu styku w kilometrażu km 68+200,00. Dnia 03.11.2021r. otrzymano pismo znak: S19-2410.2.2020 A/MK/0125/2021, w którym firma Aldesa poprosiła o przesłanie dodatkowych materiałów. Wykonawca przekazał te materiały pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/364/2021 z dnia 18.11.2021r. i oczekuje na odpowiedź. Ponadto, dnia 23.11.2021r. pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/226/2021 Wykonawca wystąpił z wnioskiem do GDDKiA o ustalenie punktu styku w kilometrażu km 78+276,21. Pismem znak: O/RZ.KP-9.4170.7.57.2021.JN z dnia 20.12.2021r. Zamawiający przekazał swoje uwagi.
 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

 

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym (1.11.2021 – 30.11.2021)

Branża Drogowa:

 • prace nad doszczegółowieniem projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie drogowym m.in. ustalenie szerokości pasa drogowego TG i dróg innych kategorii, naniesienie szraf nawierzchni dla poszczególnych rodzajów, opracowanie analizy dostępności nieruchomości przylegających do inwestycji do drogi publicznej, itd,
 • wprowadzenie uwag IK do dokumentacji PAB-WR rew.00 i przekazanie PAB-WR rew.01;
 • przekazanie materiałów dotyczących protokołów styków w km 68+200 celem uzgodnienia z Wykonawcą sąsiedniego odcinka w odpowiedzi na otrzymane pismo. Skierowano również wniosek do GDDKiA O/Rzeszów odnośnie uzgodnienia punktu styku w km 78+276, w którym przedstawiono informację o lokalizacji przekroju stykowego wewnątrz działek numer 568 i 569 obręb Zboiska;
 • opracowanie projektu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego ws. przejęcia dodatkowych jezdni celem uzgodnienia treści porozumienia z Inwestorem;
 • prace nad wykonaniem projektu architektoniczno-budowlanego ogrodzenia pasa drogowego i zbiorników retencyjnych;
 • prace nad opracowaniem projektu przepustów kołowych;

Branża SZR:

 • prace nad opracowaniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • przekazano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu wyrażone w raporcie nr 005/D – Plany sytuacyjne SZR;

Branża Mostowa:

 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego, wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do dokumentacji PAB rew. 00;
 • przekazano PAB-WR rew. 01 po uwagach IK do rew.00 oraz odbytej rady technicznej dnia 28.10.2021r. w zakresie 14 obiektów;
 • opracowanie uzasadnienia dla obiektów których kąt skrzyżowania jest inny niż 90°;

Branża Sanitarna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • opracowano i przekazano Analizę wariantową systemu odwodnienia (2 warianty)- część kosztowa;

Branża Elektroenergetyczna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez PGE Dystrybucja dla linii 110kV oraz udział w spotkaniach;

Branża Teletechniczna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • przygotowanie dodatkowych wystąpień o warunki techniczne do gestorów sieci (w związku z otrzymaną pisemną informacją z PGE);

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • prace nad opracowaniem projektu budowlano-architektonicznego budynków na MOP-ach i małej architektury;

Branża Melioracyjna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • opracowano aktualizację obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych;

Branża Środowisko:

 • w dniach 15÷17.11.2021r. odbyła się wizja w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Kontynuowano analizę materiałów pozyskanych z inwentaryzacji
  w terenie;
 • analiza materiałów pozyskanych z inwentaryzacji w terenie;
 • weryfikacja rozwiązań w zakresie wyjść poza zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ich doszczegółowienie do aktualnych rozwiązań projektowych wraz z przekazaniem aktualizacji do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • prace nad opracowywaniem raportu POOS w zakresie rozpoznania przyrodniczego;
 • wykonanie modelu akustycznego do analizy akustycznej wraz z obliczeniami hałasu
  i wstępnym określeniem lokalizacji ekranów akustycznych;
 • przekazano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu do raportu z inwentaryzacji przyrodniczej;
 • opracowano analizę zanieczyszczenia powierzchni ziemi (identyfikacji terenów zanieczyszczonych) w zakresie ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości, ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie oraz zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim;
 • prace nad opracowanie dokumentacji pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP);

Monitoring osuwisk:

 • opracowanie raportu nr 3 z monitoringu osuwisk za miesiąc październik na podstawie pomiarów wykonanych w dniach 25-26.10.2021r.;
 • opracowano stanowisko Projektanta do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie Programu monitoringu geotechnicznego i Raportu nr 2 z monitoringu osuwisk wraz
  z przekazaniem rewizji dokumentacji;

Geodezja:

 • kontynuacja pomiarów w terenie celem opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i numerycznego numeru terenu – przekazano robocze materiały do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;
 • wykonanie niwelacji stanowisk tachimetrycznych w terenie;
 • prace terenowe nad ustaleniem granic działek ewidencyjnych;

Geotechnika:

 • Kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium. W okresie od 28.10 do 26.11.2021r. wykonano: 844 m otworów wiertniczych rdzeniowanych i 63 m otwory wiertnicze. Łącznia długość wykonanych otworów 907 m.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym (1.10.2021 – 31.10.2021)

Branża Drogowa:

 • doszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w roboczej wersji PAB branży drogowej i mostowej , wprowadzenie korekt w przedstawionej dokumentacji,
 • analiza uwag Zamawiającego do roboczej wersji PAB branży drogowej i mostowej, opracowanie projektu budowlanego wersja robocza,
 • kontynuacja analizy systemu odwodnienia w zakresie rowów drogowych trasy głównej, dróg poprzecznych, jezdni dodatkowych,
 • wstępne ustalenie zakresu mapy do celów projektowych,
 • opracowanie materiałów do uzgodnienia punktów styków,
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej,
 • Inwentaryzacja (w terenie) istniejących zjazdów w zakresie inwestycji.

Branża Mostowa:

 • doszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w dokumentacji  roboczej PAB branży drogowej i mostowej , wprowadzenie ewentualnych rozwiązań zamiennych.
 • analiza uwag Zamawiającego do roboczej wersji PAB branży drogowej i mostowej , opracowanie projektu budowlanego wersja robocza.
 • opracowanie rozwiązań stanowiących załącznik do wniosku o uzgodnienie lokalizacji obiektów w terenie/obszarze górniczym,

Branża Sanitarna:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja,
 • przygotowanie treści wystąpień o warunki przebudowy kolizji,
 • opracowanie rozwiązań systemu odwodnienia,
 • opracowanie wariantowej analizy systemu odwodnienia,
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja,
 • przygotowanie treści wystąpień o warunki przebudowy kolizji.
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej.

Branża Melioracyjna:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja,
 • kontynuacja prac nad rozwiązaniami korytarzy cieków i rowów melioracyjnych,
 • opracowanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej,
 • dalsze prace projektowe nad doszczegółowieniem lokalizacji i parametrów zbiorników retencyjnych.
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej.

Branża Środowisko:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja
 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie,
 • wstępne określenie wyjść poza zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Monitoring osuwisk:

 • opracowanie programu monitoringu,
 • pomiary w terenie,
 • opracowanie raportu z monitoringu osuwisk.
 • opracowanie programu monitoringu osuwisk.

Geodezja:

 • Pomiary w terenie celem opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
 • Wykonanie nalotów celem opracowania ortofotomapy.

Pozostałe działania:

 • Wykonawca przedłożył do Inżyniera pliki cyfrowe z obrazem wizyjnym z przelotu dronem nad terenem całego projektowanego odcinka trasy S19.
 • Wizytacja terenu inwestycji przez Personel projektowy oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.
 • Przeprowadzono ustalenia z przedstawicielami PGNiG O/Sanok, w zakresie lokalizacji rozwiązań projektowych oraz planowanych badań geotechnicznych w terenie/obszarze górniczym.