Postęp robót 2023-03-09T13:06:48+00:00
Zaawansowanie procentowe prac projektowych [%]: 98%
Zaawansowanie procentowe robót budowlanych [%]: 0%

Prace projektowe wykonane w okresie 01-28.02 2023

Branża drogowa:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR i STWiORB.

 

Branża SZR:

 • Analiza pisma w/s SZR (raport 007/SZR).

Branża mostowa:

 • Przekazano do IK projekty wykonawcze 9 obiektów inżynierskich oraz KPEM.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Przekazano do IK zestawienie w odpowiedzi w/s wniosku o przekazanie zestawienia uzgodnień z PGE.
 • Przekazano do GW Przedmiary b. elektryczna tom 2.IV.3 rew.01 po uwagach IK.
 • Przekazano do IK STWIORB D-07.07.01 w odpowiedzi na uwagi IK.

Branża Teletechniczna:

 • Przekazano do IK stanowisko Wykonawcy w odpowiedzi na pismo IK z dnia 22.02.2023 dot. Telewizji przemysłowej na MOP.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Melioracyjna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Środowisko:

 • Otrzymano pismo w zakresie pozytywnej opinii dot. wniosków derogacyjnych.
 • Opracowanie rewizji dokumentacji w/s PT branży dendrologicznej rew.01 – raport z weryfikacji nr 036/oś/2023.
 • Opracowanie rewizji dokumentacji w odpowiedzi na pismo PW branży dendrologicznej rew.01 – raport z weryfikacji nr 035/oś/2023.
 • Dnia 24.02.2023 przekazano PT, PW, PR i STWIORB branży dendrologicznej rew.02 wraz z odniesieniem się do uwag IK
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Monitoring osuwisk oraz badania geotechniczne:

 • Analiza wyników z pomiarów w terenie i opracowanie raportu z monitoringu osuwisk za miesiąc styczeń.
 • Przekazano Raport z monitoringu osuwisk nr 18 za m-c styczeń 2023r.

Geodezja:

 • Opracowanie odpowiedzi w/s dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – uzupełnienie w zakresie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których obowiązuje umowa dzierżawy, najmu, użyczenia w przypadku uzyskania odpowiedzi z KOWR-u.
 • Pomiary geodezyjne osuwisk.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Dnia 3.02.2023 otrzymano pismo RDOS w/s przedłożenia uzupełnienia w zakresie raportu POOS.
 • Analiza i opracowanie stanowiska do pisma RDOS w/s przedłożenia uzupełnienia w zakresie raportu POOS.
 • Otrzymano pismo RDOŚ przekazujące do wiadomości pisma Wojewody Podkarpackiego oraz MPGK Krosno z dnia 30.01.2023 związane z procedurą ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego skierowane do GDOŚ w/s przekazania dokumentacji związanej z procedurą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2023 w/s przekazania dokumentacji dotyczącej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych do Ministra Infrastruktury.
 • Przekazano do IK i Zamawiającego kompletny Aneks do ROOŚ
 • w odpowiedzi na pismo RDOS znak: WOOŚ.4222.2.2022.NH.14 z dnia 2.02.2023

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika;

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci.
 • Dnia 1.02.2023 otrzymano pismo PSG z brakiem uzgodnienia sieci gazowej średniego ciśnienia.
 • Otrzymano pismo w/s uzgodnienia kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 1976R.

 

SPOTKANIA:

 • Dnia 08.02.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 46.
 • Dnia 14.02.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 18.
 • Dnia 23.02.2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 47.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.01.2023r.

Branża Drogowa:

 • Przekazano do WITD komplet dokumentów celem uzgodnienia rozwiązań.
 • Wykonawca złożył uzupełnienie w zakresie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Opracowano materiały w postaci załącznika nr 1 tj. planu sytuacyjnego oraz wykazu dróg będących przedmiotem przekazania dla poszczególnej gminy – jako załączniki do Porozumienia z JST.
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego w/s odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – wezwanie do uzupełnienia.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR.

Branża SZR:

 • Przekazano do IK odpowiedzi na pismo IK w/s PZOR.

Branża Mostowa:

 • Przekazano do IK PT w zakresie obiektów mostowych (02_WS 2/1, 12_WS 2/2)
 • Przekazano do IK PT w zakresie obiektu 36.2_WS 2/5.
 • Przekazano do IK PT w zakresie obiektu 46_WS 2/4.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Sanitarna:

 • W związku z otrzymaną uwagą z MPWiK Krosno, do przekazanej dokumentacji dla lokalizacji kanalizacji sanitarnej pod drogą DP1976R. Gestor przebudowywanej sieci wydał pozytywne uzgodnienie.
 • Przekazano do IK projekty techniczne rew.01 w zakresie Budowa kanalizacji deszczowej, Budowa kanalizacji deszczowej na MOP Równe wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Przekazano do IK projekty wykonawcze w zakresie: Budowa kanalizacji deszczowej, Przebudowa istn. sieci kan. Sanitarnej, Budowa kanalizacji deszczowej na MOP Równe, Budowa kanalizacji sanitarnej dla MOP Równe, Przedmiary i STWIORB wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Przekazano do IK PT w zakresie b. sanitarnej wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Teletechniczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Przekazano do IK PW i PT w zakresie MOP b. architektoniczna i konstrukcyjna wraz z stanowiskiem do uwag IK.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Melioracyjna:

 • Otrzymano pismo RZSW W Krośnie znak: w/s uzgodnienia projektu.
 • Otrzymano opinię Projektanta do otrzymanego uzgodnienia Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie.
 • Przekazano do IK odpowiedzi w/s operatu wodnoprawnego.
 • Przekazano do IK odpowiedź na raport wraz z planami sytuacyjnymi w w/s analizy powodziowej.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Środowisko:

 • Otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla WMB – pismo Wójta Gminy Miejsce Piastowe
 • Przekazano do IK korektę wniosków derogacyjnych.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Monitoring osuwisk:

 • Analiza wyników z pomiarów w terenie i opracowanie raportu z monitoringu osuwisk za miesiąc grudzień.
 • Dnia 4.01.2023 otrzymano pismo IK znak: 02B-3/030/S19-Dukla/IK/2022/1938
  z dnia 3.01.2023r. w/s akceptacji raportu z monitoringu osuwisk za listopad 2022r.
 • Dnia 9.01.2022 otrzymano pismo IK znak: 02B-3/030/S19-Dukla/IK/2022/1938 z dnia 3.01.2023 w/s akceptacji raportu z monitoringu za listopad 2022r.
 • Dnia 19.01.2023 przekazano do IK Raport nr 17 z monitoringu osuwisk (za 12.2022).
 • Dnia 30-31.01.2023 odbyły się pomiary w terenie.

Inne opracowania:

 • Przekazano do IK PDR rev.05 v2 w związku z uzyskanym uzgodnieniem tras objazdu przez GDDKiA.
 • Przekazano do IK PSOR rew. 06.
 • Przekazano do IK odpowiedzi na w/s PZOR.
 • Przekazano do IK PW i PT w zakresie MOP b. architektoniczna i konstrukcyjna wraz z stanowiskiem do uwag IK.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Wykonano tłumaczenie dokumentacji w związku z wezwaniem Wojewody Podkarpackiego w zakresie oceny oddziaływania transgranicznego i wniosku o ZRID.
 • Otrzymano pismo PUW znak: w/s ustosunkowania się do wniosku Stron w/s projektowanej granicy działki nr 635 obręb Zboiska.
 • Przekazano do IK stanowisko do pisma PUW znak: w/s ustosunkowania się do wniosku Stron
 • Wystąpiono do Wykonawcy sąsiedniego odcinka Dukla-Barwinek o przekazanie powierzchni pasa drogowego oraz aktualnej dokumentacji fotograficznej.
 • Przekazano do IK KIP w odpowiedzi na pismo IK
 • Przekazano do IK w wiadomości e-mail KIP z uwzględnionymi uwagami IK otrzymanymi za pismem znak: 02B-44/010/S19-Dukla/IK/2023/2064
  z dnia 23.01.2023r.
 • Przekazano dokumentację KIP do tłumaczenia na język słowacki.
 • Dnia 27.01.2023 Pełnomocnik otrzymał (do wiadomości) pisma RDOŚ znak: w/s ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Pisma zostały skierowane do Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Krosna i MPGK w Krośnie. Termin udzielenia odpowiedzi przez Organy wynosi 7 dni od daty otrzymania pism.

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika;
 • Wykonawca przekazał Dokumentację badań geotechnicznych uzupełniających rew.04. Inżynier zaakceptował w/w opracowanie.

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej
  i gestorami sieci.
 • Otrzymano uzgodnienie PW sieci ORANGE.
 • Otrzymano uzgodnienie MPGK Krosno Sp. z o.o. w zakresie kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową DP 1976R( km ok. 70+800).
 • Otrzymano pismo Polaqua dot. uzgodnienia rozwiązań projektowych na styku.
 • Otrzymano pismo firmy w/s uzgodnienia styku – przekazanie oryginalnych egzemplarzy.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.12.2022r

Branża Drogowa:

 • Przekazano do IK aktualizację PKN
 • Otrzymano pismo firmy SWECO w/s uzgodnienia styku projektowanych odcinków S19 w rejonie węzła Dukla
 • Przekazano do PUW w Rzeszowie dokumentację w zakresie wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z załącznikami w odpowiedzi na pismo Urzędu
 • Przekazano dokumentację dot. roboczych linii pasów drogowych
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT, PW, PR

Branża SZR:

 • Wykonawca przekazał Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu
 • Wykonawca przekazał Projekt Systemu Zarządzania Ruchem

Mostowa:

 • Opracowanie rozwiązań posadowienia dla obiektów w zakresie PT
 • Przekazano do IK PT obiektów: 30_ES2_2, 36.2_WS_2_5, 42_MS_2_10, 44_PD 44, 46_WS 2_4.
 • Przekazano do IK PT obiektów mostowych w zakresie : WS-2/1 oraz WS-2/2
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Sanitarna:

 • Przekazano PT z zakresu sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia
 • Przekazano do IK PW i STWiORB z zakresu sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia w odpowiedzi na raport z weryfikacji IK nr 01S/2022/PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Elektroenergetyczna: 

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Teletechniczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Branża Melioracyjna:

 • Dnia 07.12.2022r. otrzymano informację o ostateczności decyzji wodnoprawnej (decyzja stała się ostateczna dnia 15.11.2022r.)
 • Skierowano ponownie pismo do RZSW w Krośnie wraz z dokumentacją projektową

Branża Środowisko:

 • Kontynuacja prac na opracowaniem PT i PW w związku z otrzymanymi raportami z weryfikacji dokumentacji
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB

Monitoring osuwisk:

 • Opracowanie wyników do raportu miesięcznego z osuwisk z pomiarów wykonanych w terminie 28-29.11.2022r.
 • Przekazano do IK Raport nr 16 z monitoringu osuwisk (za listopad 2022r.)

Geodezja:

 • Nie wykonywano prac

Inne opracowania:

 • Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z prośbą o uzgodnienie tras objazdów w/s Planu działań ratowniczych.

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej.
 • Wojewoda Podkarpacki dnia 08.12.2022r. wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.29.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Wojewoda Podkarpacki pismem znak: N-VIII.7820.1.29.2022r. z dnia 12.12.2022r. przekazał Postanowienie w/s przeprowadzenia postępowanie w/s transgranicznego oddziaływania i nałożył obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji
 • Wojewoda Podkarpacki pismem znak: N-VIII.7820.1.29.2022 z dnia 15.12.2022r. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji do RDOŚ w Rzeszowie

Geotechnika:

 • Przekazano do weryfikacji przez Inżyniera PT (rew.5) i PW branży geotechnicznej wraz z odniesieniem się do treści uwag przedstawionych w raportach z weryfikacji IK;
 • Montaż inklinometrów i piezometrów w terenie oraz były prowadzone dodatkowe prace badawcze podłoża na odcinku 72+450-72+550

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci.

Skierowano do MPGK w Krośnie wniosek o uzgodnienie skorygowanego przebiegu kanalizacji sanitarnej w km 70+820.

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.11.2022r

Branża Drogowa:

 • Opracowano dokumentację w zakresie roboczych linii granic pasów drogowych jezdni dodatkowych
 • Przekazano wersję elektroniczną PT, PW, PR i STWiORB
 • Przekazano dokumentację w zakresie wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego wzywające do usunięcia braków we wniosku o odstępstwo od WT
 • Otrzymano robocze uwagi Weryfikatora dotyczące STWiORB branży drogowej

Branża SZR:

 • Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową

Branża Mostowa:.

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW, PR i STWIORB.

Branża Sanitarna:

 • Prace nad opracowaniami PW, PR i STWIORB w zakresie:
  • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej
  • Budowa sieci wodociągowej dla MOP Równe
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa kanalizacji deszczowej na MOP Równe
 • Prace nad opracowaniami PT w zakresie:
  • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • Przebudowa istniejących kanalizacji sanitarnych
  • Budowa sieci wodociągowej dla MOP Równe
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa kanalizacji deszczowej na MOP
 • Przekazano do Urzędu PW MPGK Krosno w celu uzgodnienia
 • Przekazano do Urzędu PW Dukla w celu uzgodnienia.
 • Przekazano do Urzędu PW GKiM Dukla w celu uzgodnienia

Branża Elektroenergetyczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW
 • Prace nad opracowaniem PW, PR i STWIORB w zakresie tom MOP storna lewa i MOP storna prawa

Branża Melioracyjna:

 • Prace nad PT, PW, PR, STWIORB w zakresie zbiorników
 • Prace nad opracowaniem PT, PW, PR oraz STWIORB w zakresie przebudowy cieków naturalnych, rowów melioracyjnych i sieci drenarskich
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW, PR, STWIORB

Branża Środowisko:

 • Prace nad opracowaniem PW, PR i STWiORB branży dendrologicznej;
 • Przekazano do RDOŚ oraz UG Miejsce Piastowe Aneks dla WMB zawierający uzupełnienia w zakresie uwag RDOŚ
 • Przekazano opracowania PT w zakresie: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z planem wyrębu i Projekt nasadzeń

Monitoring osuwisk:

 • Przekazanie dokumentacji PMGO
 • Przekazano Raportu z monitoringu osuwisk za miesiąc październik 2022r.
 • Dnia 28-29.11.2022 odbyły się pomiary w terenie w celu opracowania raportu za miesiąc listopad 2022r.

Geodezja:

 • Uzupełnienie dokumentacji dot. projektów podziałów w PUW

Wniosek ZRID:

 • W trakcie trwania procedury administracyjnej

Geotechnika:

 • kontynuacja prac w zakresie PT geotechnika
 • Przeprowadzenie badań terenowych (geofizycznych) uzupełniających w obrębie odwiertu ES-2/1-1 oraz wykonanie dodatkowego odwiertu kontrolnego,
 • Przedłożenie dokumentacji badań podłoża gruntowego (badania geotechniczne uzupełniające)

Opinie /uzgodnienia:

 • Uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji PW z jednostkami administracji publicznej i gestorami sieci

SPOTKANIA:

 • Dnia 25.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna 37
 • Dnia 9.11.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 16
 • Dnia 15.11.2022r. odbyła się Rada Techniczna 38
 • Dnia 23.11.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 39
 • Dnia 30.11.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 40

Prace projektowe wykonane w okresie 01-31.10.2022r

Branża Drogowa:

 • Wykonano analizę dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB i PZT
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża SZR:

 • Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową

 

Branża Mostowa:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera PT i PW dla 19 obiektów inżynierskich
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

 

Branża Sanitarna i Gazowa:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt techniczny, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót i STWiORB; w zakresie:
 • Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
 • Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla MOP Równe
 • Przekazano do PSG dokumentację PAB gaz ŚC w celu uzgodnienia
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Elektroenergetyczna:

 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Teletechniczna:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt techniczny, projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót i STWiORB; w zakresie:
 • Budowa kanału technologicznego,
 • Przekazano wniosek o uzgodnienie dokumentacji PW przebudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB
 • Otrzymano uzgodnienie PAB w zakresie kolidujących sieci telekomunikacyjnych
 • Otrzymano uzgodnienie PW w zakresie kolidujących sieci telekomunikacyjnych
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB

Branża Melioracyjna:

 • Prace w zakresie uzgodnienia treści decyzji wodnoprawnej z RZGW, zwieńczone wydaniem decyzji wodnoprawnej
 • PGW Wody Polskie wydało decyzję pozwolenia wodnoprawnego
 • Rozwieziono obwieszczenie PGW WP do instytucji
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PW

Branża Środowisko:

 • Złożono w PUW w Rzeszowie Raport POOŚ
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB

Monitoring osuwisk oraz badania geotechniczne:

 • Przekazano do Inżyniera raport z monitoringu osuwisk za wrzesień 2022r
 • Dnia 26-27.10.2022 odbyły się pomiary osuwisk w terenie oraz weryfikacja terenów predysponowanych osuwiskowo pod kątem wykonania dodatkowych punktów pomiarowych.
 • Kontynuacja prac nad opracowaniem PMGO rew.04 oraz zweryfikowano w terenie lokalizacje nowych punktów.

Geodezja:

 • Wykonywano prace w terenie w zakresie przedstawienia przyszłych granic działek na terenach Lasów Państwowych
 • Wykonano dodatkowe pomiary linii energetycznych
 • Wykonawca przekazał materiały geodezyjne zgodnie z Specyfikacją na Projektowanie
 • Złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację w zakresie projektów podziałów

Inne opracowania:

 • Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego Projekt Stałej Organizacji Ruchu
 • Skierowano wystąpienie do Wykonawcy S19 odc. Dukla-Barwinek, tj. protokół uzgodnienia punktu styku oraz materiały w zakresie PSOR i SZR na styku opracowań, w celu wzajemnego uzgodnienia.

 

Wniosek ZRID:

 • Otrzymano pismo Wojewody Podkarpackiego z wezwaniem PUW do uzupełnienia wniosku.
 • Złożono w PUW w Rzeszowie odpowiedź na wezwanie wraz z załącznikami do wniosku ZRID celem uzupełnienia dokumentacji w odpowiedzi na wezwanie PUW

Geotechnika:

 • Otrzymanie opieczętowanego przez Inżyniera Programu badań geotechnicznych uzupełniających w zakresie badań geofizycznych w pobliżu odwiertu ES-2/1-1. Kontynuacja badań geofizycznych w terenie
 • Przekazano do Inżyniera projekt techniczny wraz odpowiedziami na uwagi
 • Dnia 26.10.2022 złożono w PUW w Rzeszowie dokumentację PAB w związku z wezwaniem PUW
 • W okresie sprawozdawczym prowadzono na terenie inwestycji badania geofizyczne i geotechniczne

 

SPOTKANIA:

 • Dnia 04.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna
 • Dnia 11.10.2022r. odbyła się Rada Budowy
 • Dnia 17.10.2022r. obyło się spotkanie w/s PMGO.
 • Dnia 18.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna
 • Dnia 25.10.2022r. odbyła się Rada Techniczna

Prace projektowe wykonane w okresie 01-30.09.2022r

Branża Drogowa:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Akceptacja IK dotycząca rozliczenia minimum w zakresie infrastruktury pieszej i rowerowej.
 • Wykonawca przekazał PAB i PZT wraz z odniesieniem do uwag z posiedzenia ZOPI

Branża SZR:

 • Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową
 • Wykonawca przekazał do IK SZR

Mostowa:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Prace w zakresie opracowania STWiORB.
 • Wykonawca przekazał rewizję PAB i PZT wraz z odniesieniem do uwag z posiedzenia ZOPI.

Branża Sanitarna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Otrzymano pismo z PSG Jasło z aneksem do WT sieci gazowej sc.
 • Otrzymano pismo z PSG Jasło ws uzgodnienia PZT i PAB.
 • Otrzymano pismo PSG Jasło z odpowiedzią na uzgodnienie lokalizacji ZZU.

Branża Elektroenergetyczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.

Branża Teletechniczna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PT i PW.
 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.

Branża Melioracyjna:

 • Kontynuacja prac w zakresie opracowania PAB do wniosku ZRID.
 • Kontynuacja prac w zakresie PT i PW.
 • Inżynier Kontraktu przekazał akceptację opracowania AHH

Branża Środowisko:

 • Analiza uwag z posiedzenia ZOPI.
 • Koordynacja Raportu OOŚ z projektem budowlanym.
 • Przekazano do IK Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z planem wyrębu.
 • Przekazano stanowisko do protokołu z posiedzenia ZOPI w zakresie b. środowiskowej.
 • Przekazano do IK opracowanie Raport ROOŚ.
 • Otrzymano pismo IK dotyczące wstępnej akceptacji Wytwórni WMA Pustyny.

Monitoring osuwisk:

 • Opracowanie wyników do raportu z monitoringu osuwisk.
 • Opracowanie raportu miesięcznego z monitoringu osuwisk.
 • Odbyły się pomiary w terenie w zakresie monitoringu osuwisk.

Geodezja:

 • Kontynuacja prac nad opracowaniem dokumentacji geodezyjnej w zakresie projektów podziałów.
 • Akceptacja IK mapy do celów projektowania dróg.
 • Akceptacja linii rozgraniczających stałego i czasowego zajęcia.
 • Prace nad opracowaniem dokumentacji dla Zamawiającego.
 • Wprowadzenie zmian w zakresie linii wydzielających pasy dróg jezdni dodatkowych.

 

Wniosek ZRID:

 • Zamawiający przekazał protokół z posiedzenia ZOPI
 • Wykonawca przedłożył wniosek o ZRID do PUW

 

Geotechnika:

 • Przekazanie do Inżyniera PMGO
 • Kontynuacja badań geofizycznych w terenie.

Opinie / uzgodnienia:

 • Uzyskano uzgodnienie PAB przebudowy gazu
 • Uzyskano odpis protokołu z narady koordynacyjnej
 • Otrzymano pozytywną opinię Gminy Dukla w/s PSOR.
 • W trakcie uzyskiwania opinii do ZRID z art. 11b i 11d.
 • Otrzymano pismo IK z opinią z przeglądu PSOR

 

SPOTKANIA:

 • Dnia 01.09.2022r. obyło się posiedzenie ZOPI.
 • Dnia 06.09.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 31.
 • Dnia 13.09.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 14.
 • Dnia 14.09.2022r. odbyło się spotkanie w/s osuwisk z IK i Zamawiającym.
 • Dnia 20.09.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 32.

Dnia 27.09.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 33.

Opinia dotycząca rozwiązań projektowych

 • Dnia 26.09.2022r. Inżynier Kontraktu wydał pozytywną opinię dotyczącą rozwiązań projektowych zawartych w PB, stanowiących część wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

Prace projektowe wykonane wg stanu na dzień 13.09.2022

Branża Drogowa:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwa przegląd PB-rew.6 w zakresie branży drogowej, mostowej, geotechnicznej, sanitarnej, architektoniczno-budowlanej i dendrologicznej – pozostałe branże zostały uprzednio zaakceptowane
 • trwa przegląd PSOR-rew.04
 • trwają prace nad PT i PW

Branża SZR:

 • dnia 2.08.2022. Inżynier przekazał uzupełnienie stanowiska w/s rozwiązań SZR-rew.02 w zakresie przekazania wytycznych do opracowania Projektu Zmiennej Organizacji ruchu.
 • PWITD pismem znak: WI.8140.9.1.2019.IX0337 z dnia 22.08.2022r. przekazał uzgodnienie rozwiązań w zakresie lokalizacji Systemu preselekcji wagowej przed MOP
 • kontynuacja prac nad kolejna rewizją projektu SZR

Branża Mostowa:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Branża Sanitarna:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Branża Elektroenergetyczna:

 • trwają prace nad PT i PW

Branża Teletechniczna:

 • trwają prace nad PT i PW

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Branża Hydrotechniczna:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW
 • trwa postepowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Branża Środowisko:

 • zakończono inwentaryzacje środowiskową w terenie
 • sporządzenie raportu uwzględniającego uwagi Inżyniera i Zamawiającego
 • oczekiwanie na uzgodnienie II Raportu przez Centralę GDDKiA

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie do raportu nr 12 za lipiec’2022
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 12 do Inżyniera Kontraktu;
 • trwa przegląd raportu Nr 12

Geodezja:

 • zaakceptowano MDCP
 • zaakceptowano linie rozgraniczającego inwestycji i linie czasowego zajęcia
 • weryfikacja części geodezyjnej wniosku o wydanie ZRiD

Geotechnika:

 • w dniu 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI – zaakceptowano rozwiązania pod warunkiem wprowadzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń
 • w dniu 09.09.2022 Wykonawca PB-rew.06 uwzględniający uwagi ZOPI i z przeglądu poprzedniej wersji opracowania
 • trwają prace nad PT i PW

Wniosek ZRiD:

 • kompletowanie dokumentów
 • aktualizacja opinii i uzgodnień branżowych
 • aktualizacja opinii organów

Spotkania i Rady:

 • dnia 03.03.2022r odbyła się 28 Rada Techniczna,
 • dnia 09.08.2022r odbyła się XIII Rada Budowy,
 • dnia 17.08.2022r odbyła się 29 Rada Techniczna,
 • dnia 23.08.2022r odbyła się 30 Rada Techniczna.
 • dnia 01.09.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI
 • dnia 07.09.2022r odbyła się 31 Rada Techniczna.

 

Zaawansowanie prac projektowych:

– projekt budowlany  – 100% (przed złożeniem wniosku o ZRiD)
– projekt techniczny – w toku
– projekt wykonawczy – w toku

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (16.05.2022 r.-25.05.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • w dniu 06.05.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI
 • weryfikacja ustaleń protokołu ZOPI
 • w dniu 12.05.2022 został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD na bazie rozwiązań projektowych PB-rew.03
 • w dniu 16.05.2022 PUW skierował wezwanie o uzupełnienie wniosku ZRiD
 • wprowadzanie uwag do dokumentacji projektowej
 • trwa weryfikacja PSOR, PDzR i materiałów do Audytu BRD

Branża SZR:

 • trwa weryfikacja opracowania w dostosowaniu do PB-rew.03

Branża Mostowa:

 • wprowadzanie uwag do dokumentacji projektowej PB-rew.03
 • trwa weryfikacja opracowania związanego z system rozwiązań zapewniających dostęp od obiektu inżynierskiego w celach utrzymaniowych

Branża Sanitarna:

 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Elektroenergetyczna:

 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Teletechniczna:

 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • wprowadzanie uwag do dokumentacji projektowej PB-rew.03

Branża Melioracyjna:

 • opracowano rewizję operatu wodnoprawnego uwzgledniającego uwagi Inżyniera i organu wodnego.
 • przekazano modele hydrologiczne do PWG WP w celu ich uzgodnienia.

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • wprowadzanie uwag do raportu ponownej oceny w odniesieniu do rozwiązań zawartych w PAB rew.03

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie do raportu nr 10 za maj’2022
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 9 za miesiąc kwiecień do Inżyniera Kontraktu;

Geodezja:

 • trwa weryfikacja MDCP
 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem projektu podziałów
 • weryfikacja części map podziałowych przez PODGiK

Geotechnika:

 • trwa weryfikacja dokumentacji badań geotechnicznych uzupełniających rew. 01.
 • trwa weryfikacja PAB w zakresie zabezpieczenia osuwisk rew. 01.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (04.05.2022 r.-16.05.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowano rewizję 03 PAB i PZT,
 • Skierowano wystąpienia do organów w zakresie art. 11d i 11 d specustawy drogowej, uzyskano część opinii
 • opracowano wizualizację 3D oraz prezentację na ZOPI,
 • w dniu 06.05.2022 odbyło się posiedzenie ZOPI
 • w dniu 12.05.2022 został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD na bazie rozwiązań projektowych PB-rew.03

Branża SZR:

 • opracowano dokumentację w dostosowaniu do rewizji 03 PAB.

Branża Mostowa:

 • opracowano rewizję 03 PAB.

Branża Sanitarna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Elektroenergetyczna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Teletechniczna:

 • wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej – doszczegółowienie projektu PAB
 • odbyła się narada koordynacyjna w zakresie uzgodnienia przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.
 • złożono wystąpienia o uzgodnienie branżowe dokumentacji PAB-rew.03 do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano rewizję 03 PAB

Branża Melioracyjna:

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu
 • opracowano operat wodnoprawny do rewizji 03 PAB.
 • przekazano modele hydrologiczne do PWG WP w celu ich uzgodnienia.

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • opracowano raport ponownej oceny w odniesieniu do rozwiązań zawartych w PAB rew.03

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie do raportu nr 10 za maj’2022
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 8 za miesiąc marzec do Inżyniera Kontraktu;

Geodezja:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem projektu podziałów
 • przedłożono MDCP uwzględniającą porównanie z ortofotomapą.

Geotechnika:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego dokumentacje badań geotechnicznych uzupełniających rew. 01.
 • Opracowano i przekazano do weryfikacji PAB w zakresie zabezpieczenia osuwisk oraz PT geotechniczny rew. 01.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (25.04.2022 r.-04.05.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowano rewizję 03 PAB, PZT i przedłożono do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z stanowiskiem do uwag,
 • Skierowano wystąpienia do organów w zakresie art. 11d i 11 d specustawy drogowej
 • opracowano wizualizację 3D oraz prezentację na ZOPI,

Branża SZR:

 • opracowano dokumentację w dostosowaniu do rewizji 03 PAB.

Branża Mostowa:

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do otrzymanych raportów z weryfikacji.

Branża Sanitarna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • złożono materiały do przeprowadzenia narady koordynacyjnej, której termin został ustalony na 20.04-2.05.2022r.
 • przedłożono dokumentacji PAB do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Elektroenergetyczna:

 • opracowano rewizję 03 PAB
 • złożono materiały do przeprowadzenia narady koordynacyjnej, której termin został ustalony na 20.04-2.05.2022r.
 • przygotowano dokumentację PAB do uzgodnienia z gestorami sieci

Branża Teletechniczna:

 • wprowadzenie ewentualnych zmian do dokumentacji projektowej – doszczegółowienie projektu PAB
 • złożono materiały do przeprowadzenia narady koordynacyjnej, której termin został ustalony na 20.04-2.05.2022r.
 • przedłożenie dokumentacji PAB do uzgodnienia przez gestorów sieci

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu

Branża Melioracyjna:

 • opracowano rewizję 03 PAB i przedłożono do Inżyniera Kontraktu
 • opracowano operat wodnoprawny do rewizji 03 PAB.
 • przekazano modele hydrologiczne do PWG WP w celu ich uzgodnienia.

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • opracowano stanowisko projektanta do raportów z weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • opracowano raport ponownej oceny w odniesieniu do rozwiązań zawartych w PAB rew.03

Monitoring osuwisk:

 • wykonano terminie 27-28.04.2022 pomiary w terenie do raportu nr 9
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 8 za miesiąc marzec do Inżyniera Kontraktu;

Geodezja:

 • kontynuacja prac związanych z wykonaniem projektu podziałów
 • przedłożono MDCP w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu w zakresie porównania MDCP z ortofotomapą.

Geotechnika:

 • Wykonawca przekazał do Inżyniera i Zamawiającego dokumentacje badań podłoża rew. 01.
 • Opracowano i przekazano do weryfikacji PAB w zakresie zabezpieczenia osuwisk oraz PT geotechniczny rew. 01.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (05.04.2022 r.-25.04.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowanie rewizji PAB rew. 03 w odniesieniu do uwag IK do dokumentacji PAB rew.2 oraz wprowadzonych zmian w rozwiązaniach projektowych;
 • wystąpienia do organów w zakresie opinii z art. 11d specustawy;
 • opracowanie linii rozgraniczających w celu uzgodnienia z Inwestorem.
 • Opracowano dokumentację w zakresie materiałów na ZOPI (wizualizacja oraz prezentacja)

Branża SZR:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do uwag Inżyniera Kontraktu oraz zmian w rozwiązaniach drogowych;

Branża Mostowa:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej.
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z jednostkami administracji publicznej
 • przekazanie rewizji 03 PAB

Branża Sanitarna:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej itp. przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestorami
 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowanie korespondencji przychodzącej w zakresie WT;
 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • aktualizacja opracowań do otrzymanych WT
 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestorami
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Teletechniczna:

 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • przekazanie rewizji 03 PAB

Branża Melioracyjna:

 • przekazanie rewizji 03 PAB
 • weryfikacja rozwiązań stanowiących operat wodnoprawny celem uzyskania decyzji wodnoprawnej.
 • Opracowanie analizy zagrożenia powodziowego

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • prace w zakresie Raportu POOS;

Monitoring osuwisk:

 • wykonano pomiary w terenie
 • opracowanie Raportu z monitoringu osuwisk nr 9 za miesiąc marzec.

Geodezja:

 • Przygotowanie materiałów do wykonania podziałów w zakresie badania ksiąg wieczystych dla działek objętych projektem podziału.
 • Opracowywanie projektów podziałów.
 • Przekazanie uzupełnienia MDCP

Geotechnika:

 • Przekazano do Inżyniera projekt geotechniczny.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (08.03.2022 r. – 05.04.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • Opracowanie rewizji PAB rew. 02 w odniesieniu do uwag IK do dokumentacji PAB rew. ,01 oraz wprowadzonych zmian w rozwiązaniach projektowych
 • przygotowanie wystąpień do organów w zakresie opinii z art. 11d specustawy
 • opracowanie linii rozgraniczających w celu uzgodnienia z Inwestorem
 • Opracowano dokumentację w zakresie materiałów na ZOPI (wizualizacja oraz prezentacja)

Branża SZR:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do uwag Inżyniera Kontraktu oraz zmian w rozwiązaniach drogowych;

Branża Mostowa:

 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej.
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z jednostkami administracji publicznej
 • przekazanie rewizji 02 PAB

Branża Sanitarna:

 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK i aktualizacji rozwiązań branży drogowej, hydrologicznej itp. przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestorami
 • przekazanie rewizji 02 PAB
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowanie korespondencji przychodzącej w zakresie WT;
 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • aktualizacja opracowań do otrzymanych WT
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • przygotowanie wniosków w zakresie uzgodnień z gestoram
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Teletechniczna:

 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • brak koniecznych prac projektowych

Branża Melioracyjna:

 • oczekiwanie na protokół z weryfikacji Inżyniera Kontraktu dokumentacji PAB rew. 01
 • opracowanie rewizji dokumentacji w odniesieniu do ewentualnych uwag IK
 • złożenie operatu wodnoprawnego do Wód Polskich celem uzyskania decyzji wodnoprawnej.
 • Opracowanie analizy zagrożenia powodziowego

Branża Środowisko:

 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie;
 • oczekiwanie na opinię z weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Inwestora do Raportu POOS;

Monitoring osuwisk:

 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Raport nr 7 z monitoringu osuwisk
 • wykonano pomiary w terenie dnia 30-31.03.2022r
 • opracowanie Raportu z monitoringu osuwisk nr 8 za miesiąc marzec.

Geodezja:

 • Przygotowanie materiałów do wykonania podziałów w zakresie badania ksiąg wieczystych dla działek objętych projektem podziału.
 • Dnia 24.03.2022 odbyło się spotkanie w/s projektowanej linii rozgraniczającej pas drogowy inwestycji.
 • Opracowywanie projektów podziałów.

Geotechnika:

 • Pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/809/2022 z dnia 21.02.2022r. Wykonawca przekazał do Inżyniera dokumentację badań geotechnicznych uzupełniających.
 • Przekazano do Inżyniera projekt geotechniczny.

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (22.02.2022 r. – 08.03.2022 r.):

Branża Drogowa:

 • weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji PAB rew. 00;
 • opracowano dokumentację PAB rew.01 w odniesieniu do raportów z weryfikacji Inżyniera Kontraktu i przekazano do GW
 • opracowano i przekazano dokumentację w zakresie:

– analizy komunikacyjnej

– analizy utrzymaniowej

– analizy braku konieczności stosowania ograniczenia prędkości dopuszczalnej  w  odniesieniu do raportu z weryfikacji Inżyniera

 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego.
 • korygowano dokumentację w obrębie przekrojów stykowych w nawiązaniu do uwag weryfikatora i Zamawiającego.
 • Wdrożenie zmian projektowych w zakresie przebiegu drogi krajowej DK19 oraz lokalizacji MOP

       Branża SZR:

 • weryfikacja i wdrożenie uwag Inżyniera:

       Branża Mostowa:

 • Kontynuacja analizy uwag Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie uwag do projektu.
 • Przekazano argumentację dot. kąta skrzyżowania obiektów w nawiązaniu do uwag weryfikatora
 • Przekazano dokumentację PAB rew. 01 do weryfikacji
 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego.

      Branża Sanitarna:

 • analiza uwag weryfikacyjnych Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie do projektu.
 • przekazano dokumentację PAB rew. 01 do weryfikacji.
 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego
 • weryfikacja rozwiązań w zakresie systemu odwodnienia.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowanie korespondencji przychodzącej w zakresie WT;
 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • analiza uwag z weryfikacji dokumentacji PAB przez Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie do projektu.
 • opracowano dokumentację PAB rew.01 i przygotowano do przekazania do weryfikacji,
 • opracowano roboczy profil podłużny linii 110kV.
 • opracowano i przekazano dane do operatu wodnoprawnego.

      Branża Teletechniczna:

 • analiza uwag z weryfikacji dokumentacji PAB przez Inżyniera Kontraktu. Wdrożenie do projektu.
 • opracowano dane do operatu wodnoprawnego.

     Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • Dokumentacja  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Inżyniera Kontraktu. Nie wniesiono uwag w tym zakresie

      Branża Melioracyjna:

 • analiza uwag z weryfikacji dokumentacji PAB rew00 przez Inżyniera Kontraktu.
 • przekazano dokumentację w zakresie AHH po uwagach Inżyniera.
 • prace nad przygotowaniem operatu wodno-prawnego. Przygotowanie operatu do złożenia wraz z wnioskiem do PGW Wody Polskie.

     Branża Środowisko:

 • analiza uwag z weryfikacji raportu POOS przedłożonego przez Wykonawcę dnia 18.01.2022r,
 • dnia 17.02.2022 odbyło się spotkanie z RDOŚ wraz z przedstawicielami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy i Projektanta w/s wyjść poza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w dniu 31.01.2022r. pobrano próbki do badania celem wykonania raportu w zakresie zanieczyszczenia środowiska gruntowego. Na podstawie wyników badań opracowywany jest raport uszczegóławiający o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowego, który będzie załącznikiem raportu POOS
 • w dniach 26-27.02.2022 przeprowadzono wizję w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej,
 • przekazano PAB rew. 01 w zakresie branży dendrologicznej.

     Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 6 za miesiąc styczeń;
 • wykonano pomiary w terenie w dniach 24-25.02.2021r. w celu pozyskania danych    do raportu z monitoringu nr 7 za miesiąc luty;

     Geodezja:

 • Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu MDCP w zakresie zgodnym z SP.
 • otrzymano pozytywny protokół z weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych.
 • przygotowanie materiałów do wykonania podziałów w zakresie badania ksiąg wieczystych dla działek objętych projektem podziału.
 • wykonano dodatkowe pomiary linii 110kV (przęsła 78-79-80).

Geotechnika:

 • przekazano do Inżyniera dokumentację badań geotechnicznych uzupełniających.
 • trwają prace nad projektem wzmocnienia podłoża i stateczności skarp.

Pozostałe działania:

 • przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych przebudowy kolidującej infrastruktury;
 • w okresie sprawozdawczym Wykonawca skierował do Zamawiającego wystąpienie                 o podpisanie protokołu uzgodnienia styku od strony Dukli w km 78+276,21. Trwa weryfikacja przekazanych danych w odniesieniu do przekazanych uprzednio uwag pismem  O/RZ.KP-9.4170.7.57.2021.JN z dnia 20.12.2021. Wykonawca pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/637/2022 z dnia 22.01.2022r. przekazał do Zamawiającego protokół uzgodnienia punktu styku (km 68+200,00) wraz ze stosownymi załącznikami graficznymi. Pismem znak: O/RZ.KP-9.4170.7.4.202.KW z dnia 21.02.2022r. Zamawiający przekazał swoje uwagi.
 • wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące czynności (01.02.2022 r. – 22.02.2022 r.):

         Branża Drogowa:

 • przekazano do weryfikacji PAB-rew. układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • przekazanie dodatkowych opracowań w zakresie odwodnienia

Branża SZR:

 • weryfikacja opracowania PAB z uwzględnieniem uwag Inżyniera

Branża Mostowa:

 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 obiektów MS 2/2, ES 2/1 i MS 9
 • przekazano do weryfikacji analizę hydrologiczno-hydrauliczna
 • weryfikacja projektów architektoniczno-budowlanych dla wszystkich pozostałych obiektów oraz konstrukcji oporowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Sanitarna:

 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 budowa zbiorników z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącej w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

       Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego budynków na MOP-ach i małej architektury z uwzględnieniem uwag Inżyniera.

        Branża Melioracyjna:

 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 branży hydrotechnicznej z uwzględnieniem uwag Inżyniera

Branża Środowisko:

 • weryfikacja  Raportu pOOS z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • przekazano do weryfikacji PAB-rew.1 branży dendrologicznej z uwzględnieniem uwag Inżyniera
 • spotkanie konsultacyjne w RDOś w Rzeszowie z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera

Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano do przeglądu raport z monitoringu osuwisk nr 6 za miesiąc styczeń’2022;

       Geodezja:

 • przekazano do weryfikacji MDCP z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Geotechnika:

 • kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • przekazanie do weryfikacji Projektu Badań Geotechnicznych uzupełniających na bazie pomiarów terenowych.
 • przekazanie do weryfikacja Opinii Geotechnicznej w odniesieniu do otrzymanych uwag Inżyniera

        Pozostałe działania:

 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym (01.01.2022 r. – 31.01.2022 r.) Wykonawca realizował następujące czynności:

Branża Drogowa:

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlany układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja opracowania w zakresie pasów utrzymaniowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • weryfikacja opracowania w zakresie analizy komunikacyjną działek przyległych do pasa drogowego z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • dokonano uzgodnienia styku dla projektowanego odcinka z firma ALDESA, przekazano draft protokołu do uzgodnienia styku południowego od strony Dukli;
 • opracowano i przekazano wystąpienia do zarządców dróg w zakresie uzgodnienia przyjętego przekroju ruchowego dróg, w obrębie pasa drogi S19;

Branża SZR:

 • weryfikacja opracowania PAB z uwzględnieniem uwag Inżyniera

Branża Mostowa:

 • weryfikacja projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich obiektów oraz konstrukcji oporowych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Sanitarna:

 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlany w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych
  z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • skierowano pisemne wystąpienia do UGiM Dukla w sprawie planowanej budowy kanalizacji, będącej przedmiotem odrębnej inwestycji kolidującej z S19, przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z w przedmiotowej sprawie.

        Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącej w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

       Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem uwag Inżyniera;

        Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego budynków na MOP-ach i małej architektury z uwzględnieniem uwag Inżyniera.

        Branża Melioracyjna:

 • weryfikacja projektu architektoniczno-budowlanego z uwzględnieniem uwag Inżyniera;
 • opracowano stanowisko Wykonawco do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wraz z propozycją obliczeń dla dwóch obiektów wskazanych w piśmie Inżyniera. W tej sprawie odbyło się spotkanie Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego celem omówienia uwag oraz podjęto ustalenia w przedmiotowej sprawie.

Branża Środowisko:

 • w dniach 20-22.01.2022 obyła się inwentaryzacja przyrodnicza w terenie;
 • opracowano i przekazano do weryfikacji Inżyniera Raport pOOS;
 • przygotowano uzupełnienie uzasadnienia w zakresie wykazu wyjść poza linię DŚU (zostało odrzucone prze Inżyniera).
 • wykonano badania wstępne zanieczyszczenia gruntu oraz opracowano Raport z badań. Dnia 01.2022 pobrano próbki do badań szczegółowych.

        Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano do przeglądu raport z monitoringu osuwisk nr 5 za miesiąc grudzień;
 • wykonano pomiary w terenie w dniach 26-27.01.2022 w celu pozyskania danych do raportu z monitoringu nr 6 za miesiąc styczeń 2022;

       Geodezja:

 • opracowanie granic działek ewidencyjnych;
 • otrzymano protokół PODGiK nr 640.3115.2021_25357

z  pozytywnym wynikiem z weryfikacji;

 • zgłoszono do ośrodka poszerzenie zakresu MDCP w skutek ustaleń z Zamawiającym i IK w zakresie rozwiązań projektowych systemu odwodnienia;
 • prace w terenie w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych dla poszerzeń MDCP;
 • wykonano pomiar w terenie linii 110 kV (przęsła 78-79-80) oraz linii SN (nad DK19).

        Geotechnika:

 • kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • praca nad kompleksową dokumentacją, która zostanie przedłożona do Inżyniera i Zamawiającego.
 • weryfikacja opinii geotechnicznej w odniesieniu do otrzymanych uwag Inżyniera

        Pozostałe działania:

 • W dniu 13.01.2022 odbyło się spotkanie Wykonawców sąsiednich odcinków (STRABAG/ALDESA) w sprawie  uzgodnienia punktu styku, w trakcie którego dokonano podpisania stosownego protokołu. W spotkaniu uczestniczyli Kierownicy Projektów i Inżynierowie Kontraktu  obydwu zadań.
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca skierował do Zamawiającego wystąpienie  o podpisanie protokołu uzgodnienia styku od strony Dukli w km 78+276,21. Trwa weryfikacja przekazanych danych w odniesieniu do przekazanych uprzednio uwag pismem  O/RZ.KP-9.4170.7.57.2021.JN z dnia 20.12.2021.
 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Opis prac projektowych –w miesiącu sprawozdawczym (01.01.2022 r. – 25.01.2022 r.) Wykonawca realizował następujące czynności:

         Branża Drogowa:

 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt zagospodarowania terenu;
 • weryfikacja opracowania w zakresie pasów utrzymaniowych w odniesieniu do uwag Inżyniera;
 • weryfikacja opracowania dotyczącego analizy komunikacyjnej działek przyległych do pasa drogowego w odniesieniu do uwag Inżyniera i Zamawiającego;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • uzgodniono styku dla projektowanego odcinka od strony północne (firma ALDESA);
 • opracowano i przekazano wystąpienia do zarządców dróg w zakresie uzgodnienia przyjętego przekroju ruchowego dróg, w obrębie pasa drogi S19;

Branża SZR:

 • opracowano projekt architektoniczno-budowlany i przekazano do przeglądu dokumentację do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;

        Branża Mostowa:

 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich obiektów oraz konstrukcji oporowych;
 • opracowano i przekazano uzasadnienie dla obiektów, których kąt skrzyżowania jest inny niż 90° do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;

        Branża Sanitarna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • skierowano pisemne wystąpienia do UGiM Dukla w sprawie planowanej budowy kanalizacji, będącej przedmiotem odrębnej inwestycji kolidującej z S19.

        Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącej w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN;
 • opracowano pisemne stanowisko, które przedstawione do PGE Dystrybucja odnośnie wymaganego poziomu obostrzenia w przęśle 78-79 linii 110kV.
 • ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

       Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy kanału technologicznego                              i przebudowy sieci telekomunikacyjnych;

        Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany budynków na MOP-ach i małej architektury. Opracowano również PAB dla rozbiórki obiektów budowlanych.

        Branża Melioracyjna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • opracowano i przekazano do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno-budowlany;
 • opracowano stanowisko Wykonawco do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wraz z propozycją obliczeń dla dwóch obiektów wskazanych w piśmie Inżyniera. Wykonawca zaproponował zorganizowanie spotkania na początku stycznia 2022r. celem omówienia przedmiotowych uwag oraz przekazanego stanowiska Wykonawcy.

Branża Środowisko:

 • opracowano i przekazano do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy Raport POOS;
 • opracowano i przekazano do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy dokumentację pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
 • trwa weryfikacja uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w zakresie wykazu wyjść poza linię DŚU.

        Monitoring osuwisk:

 • opracowano i przekazano do przeglądu raport z monitoringu osuwisk nr 5 za miesiąc grudzień’2021;

        Geodezja:

 • kontynuacja opracowania mapy do celów projektowych zgodnie z SP i rozporządzeniem;
 • opracowanie granic działek ewidencyjnych;

        Geotechnika:

 • kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • praca nad kompleksową dokumentacją, która zostanie przedłożona do Inżyniera i Zamawiającego.

        Pozostałe działania:

 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej i gestorów w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym (01.12.2021 – 31.12.2021 r.): 

Branża Drogowa:

 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany układu drogowego, projektu ogrodzeń, projektu przepustów kołowych;
 • opracowano     i     przekazano     do     Inżyniera     Kontraktu     i     Inwestora     projekt zagospodarowania terenu;
 • opracowano i przekazano odniesienie się Projektanta do uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do dokumentacji PAB-WR rew.01;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora analizę w zakresie pasów utrzymaniowych;
 • opracowano i przekazano opinie projektanta do otrzymanych pism jednostek administracji publicznej;
 • opracowano i przekazano do uzgodnienia protokołu styku dla projektowanego odcinka;
 • opracowano i przekazano wystąpienia do zarządców dróg w zakresie uzgodnienia przyjętego przekroju ruchowego dróg, w obrębie pasa drogi S19;

Branża SZR:

 • opracowano projekt architektoniczno-budowlany i przekazano dokumentację do Inżyniera Kontraktu i Inwestora

Branża Mostowa:

 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekty architektoniczno- budowlane dla wszystkich obiektów oraz konstrukcji oporowych;
 • opracowano i przekazano uzasadnienie dla obiektów których kąt skrzyżowania jest inny niż 90° do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;

Branża Sanitarna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię przez Projektanta;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • dnia 16.12.2021 odbyło się spotkanie w/s uwag Zamawiającego do opracowania w zakresie Wariantowej analizy systemu odwodnienia. Projektant przedstawił swoje stanowisko do spotkania dnia 22.12.2021r drogą mailową.
 • Skierowano pisemne wystąpienia do UGiM Dukla w sprawie planowanej budowy kanalizacji, będącej przedmiotem odrębnej inwestycji kolidującej z S19.

Branża Elektroenergetyczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany w zakresie budowy zasilania, oświetlenia oraz przebudów sieci nN i SN;
 • opracowano pisemne stanowisko które przedstawione do PGE Dystrybucja odnośnie wymaganego poziomu obostrzenia w przęśle 78-79 linii 110kV.
 • Ponownie skierowano wystąpienia do PGE Rejon w Krośnie odnośnie wydania warunków na przebudowę istniejącej infrastruktury w pasie drogi S19;

Branża Teletechniczna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • wykonano weryfikację otrzymanych warunków technicznych – przygotowano opinię Projektanta;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnych;

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany budynków na MOP-ach i małej architektury. Opracowano również PAB dla rozbiórki obiektów budowlanych.

Branża Melioracyjna:

 • monitorowano korespondencję przychodzącą w zakresie WT;
 • opracowano i przekazano do Inżyniera Kontraktu i Inwestora projekt architektoniczno- budowlany;
 • opracowano stanowisko Wykonawco do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wraz z propozycją obliczeń dla dwóch obiektów wskazanych w piśmie Inżyniera. Wykonawca zaproponował zorganizowanie spotkania na początku stycznia 2022r. celem omówienia przedmiotowych uwag oraz przekazanego stanowiska Wykonawcy.

Branża Środowisko:

 • w dniach 17÷19.12.2021 obyła się inwentaryzacja przyrodnicza w terenie;
 • Opracowano i przekazał do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy Raportu POOS;
 • Opracowano i przekazano do wewnętrznej weryfikacji Wykonawcy dokumentację pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;
 • trwa weryfikacja uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w zakresie wykazu wyjść poza linię DŚU.
 • Monitoring osuwisk:
 • opracowano i przekazano raport z monitoringu osuwisk nr 4 za miesiąc listopad;
 • wykonano pomiary w terenie w dniach 27-28.12.2021r. w celu pozyskania danych do raportu z monitoringu nr 5 za miesiąc grudzień;
 • trwa weryfikacja pism Inżyniera Kontraktu w zakresie raportów z monitoringu osuwisk za miesiąc wrzesień i październik oraz programu monitoringu geotechnicznego osuwisk.

Geodezja:

 • kontynuacja    opracowania    mapy    do    celów    projektowych    zgodnie    z    SP i rozporządzeniem;
 • opracowanie granic działek ewidencyjnych;
 • dnia 16.12.2021r.   odbyło   się spotkanie w/s omówienia   sposobu postępowania w związku z zlokalizowaniem punktów styków S19 wewnątrz istniejących działek w którym udział wzięli PUW, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Zamawiający, Wykonawca, Inżynier. Z spotkania sporządzono notatkę zawierającą tok postępowania każdej ze Stron.

Geotechnika:

 • Kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium;
 • Przekazywanie wyników badań do poszczególnych Zespołów projektowych;
 • Praca nad kompleksową dokumentacją która zostanie przedłożona do Inżyniera i Zamawiającego.

Pozostałe działania:

 • Udział Personelu Wykonawcy w wizytacji terenowej poprzedzającej Radę budowy nr5.
 • Przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych przebudowy kolidującej infrastruktury;
 • Wykonawca skierował pisemne wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego (pismo znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/386/2021 z dnia 22.11.2021r.), mające na celu oficjalne potwierdzenie Organu o braku ustanowienia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w „Szczepańcowej”. Ujęcie wody jest zlokalizowane w odległości ~ 7,3 km od przedmajowej inwestycji. Wykonawca otrzymał odpowiedź dnia 02.12.2021r. pismem znak: ŚR-III.7081.26.2021. W piśmie tym Wojewoda Podkarpacki informuje, że na dzień dzisiejszy nie istnieje strefa ochrony obejmująca teren ochrony pośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Szczepańcowa.
 • Dnia 31.10.2021r. pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/225/2021, Wykonawca wystąpił z wnioskiem do firmy Aldesa o ustalenie punktu styku w kilometrażu km 68+200,00. Dnia 03.11.2021r. otrzymano pismo znak: S19-2410.2.2020 A/MK/0125/2021, w którym firma Aldesa poprosiła o przesłanie dodatkowych materiałów. Wykonawca przekazał te materiały pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/364/2021 z dnia 18.11.2021r. i oczekuje na odpowiedź. Ponadto, dnia 23.11.2021r. pismem znak: PE/S19/MPr/Z/MPr/226/2021 Wykonawca wystąpił z wnioskiem do GDDKiA o ustalenie punktu styku w kilometrażu km 78+276,21. Pismem znak: O/RZ.KP-9.4170.7.57.2021.JN z dnia 20.12.2021r. Zamawiający przekazał swoje uwagi.
 • Wystosowano monity do jednostek organizacji publicznej w zakresie pozyskania koniecznych danych do projektowania;

 

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym (1.11.2021 – 30.11.2021)

Branża Drogowa:

 • prace nad doszczegółowieniem projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie drogowym m.in. ustalenie szerokości pasa drogowego TG i dróg innych kategorii, naniesienie szraf nawierzchni dla poszczególnych rodzajów, opracowanie analizy dostępności nieruchomości przylegających do inwestycji do drogi publicznej, itd,
 • wprowadzenie uwag IK do dokumentacji PAB-WR rew.00 i przekazanie PAB-WR rew.01;
 • przekazanie materiałów dotyczących protokołów styków w km 68+200 celem uzgodnienia z Wykonawcą sąsiedniego odcinka w odpowiedzi na otrzymane pismo. Skierowano również wniosek do GDDKiA O/Rzeszów odnośnie uzgodnienia punktu styku w km 78+276, w którym przedstawiono informację o lokalizacji przekroju stykowego wewnątrz działek numer 568 i 569 obręb Zboiska;
 • opracowanie projektu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego ws. przejęcia dodatkowych jezdni celem uzgodnienia treści porozumienia z Inwestorem;
 • prace nad wykonaniem projektu architektoniczno-budowlanego ogrodzenia pasa drogowego i zbiorników retencyjnych;
 • prace nad opracowaniem projektu przepustów kołowych;

Branża SZR:

 • prace nad opracowaniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • przekazano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu wyrażone w raporcie nr 005/D – Plany sytuacyjne SZR;

Branża Mostowa:

 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego, wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do dokumentacji PAB rew. 00;
 • przekazano PAB-WR rew. 01 po uwagach IK do rew.00 oraz odbytej rady technicznej dnia 28.10.2021r. w zakresie 14 obiektów;
 • opracowanie uzasadnienia dla obiektów których kąt skrzyżowania jest inny niż 90°;

Branża Sanitarna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących sieci wodociągowych, sanitarnych i gazowych;
 • opracowano i przekazano Analizę wariantową systemu odwodnienia (2 warianty)- część kosztowa;

Branża Elektroenergetyczna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez PGE Dystrybucja dla linii 110kV oraz udział w spotkaniach;

Branża Teletechniczna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • przygotowanie dodatkowych wystąpień o warunki techniczne do gestorów sieci (w związku z otrzymaną pisemną informacją z PGE);

Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna (MOP):

 • prace nad opracowaniem projektu budowlano-architektonicznego budynków na MOP-ach i małej architektury;

Branża Melioracyjna:

 • weryfikacja otrzymanych warunków technicznych – przygotowanie opinii Projektanta;
 • prace nad doszczegółowieniem projektu budowlano-architektonicznego;
 • opracowano aktualizację obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych;

Branża Środowisko:

 • w dniach 15÷17.11.2021r. odbyła się wizja w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Kontynuowano analizę materiałów pozyskanych z inwentaryzacji
  w terenie;
 • analiza materiałów pozyskanych z inwentaryzacji w terenie;
 • weryfikacja rozwiązań w zakresie wyjść poza zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ich doszczegółowienie do aktualnych rozwiązań projektowych wraz z przekazaniem aktualizacji do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • prace nad opracowywaniem raportu POOS w zakresie rozpoznania przyrodniczego;
 • wykonanie modelu akustycznego do analizy akustycznej wraz z obliczeniami hałasu
  i wstępnym określeniem lokalizacji ekranów akustycznych;
 • przekazano stanowisko Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu do raportu z inwentaryzacji przyrodniczej;
 • opracowano analizę zanieczyszczenia powierzchni ziemi (identyfikacji terenów zanieczyszczonych) w zakresie ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości, ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie oraz zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim;
 • prace nad opracowanie dokumentacji pn.: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP);

Monitoring osuwisk:

 • opracowanie raportu nr 3 z monitoringu osuwisk za miesiąc październik na podstawie pomiarów wykonanych w dniach 25-26.10.2021r.;
 • opracowano stanowisko Projektanta do uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie Programu monitoringu geotechnicznego i Raportu nr 2 z monitoringu osuwisk wraz
  z przekazaniem rewizji dokumentacji;

Geodezja:

 • kontynuacja pomiarów w terenie celem opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i numerycznego numeru terenu – przekazano robocze materiały do Inżyniera Kontraktu i Inwestora;
 • wykonanie niwelacji stanowisk tachimetrycznych w terenie;
 • prace terenowe nad ustaleniem granic działek ewidencyjnych;

Geotechnika:

 • Kontynuacja badań terenowych oraz systematyczne przekazywanie materiału badawczego do laboratorium. W okresie od 28.10 do 26.11.2021r. wykonano: 844 m otworów wiertniczych rdzeniowanych i 63 m otwory wiertnicze. Łącznia długość wykonanych otworów 907 m.

Prace projektowe wykonane w okresie sprawozdawczym (1.10.2021 – 31.10.2021)

Branża Drogowa:

 • doszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w roboczej wersji PAB branży drogowej i mostowej , wprowadzenie korekt w przedstawionej dokumentacji,
 • analiza uwag Zamawiającego do roboczej wersji PAB branży drogowej i mostowej, opracowanie projektu budowlanego wersja robocza,
 • kontynuacja analizy systemu odwodnienia w zakresie rowów drogowych trasy głównej, dróg poprzecznych, jezdni dodatkowych,
 • wstępne ustalenie zakresu mapy do celów projektowych,
 • opracowanie materiałów do uzgodnienia punktów styków,
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej,
 • Inwentaryzacja (w terenie) istniejących zjazdów w zakresie inwestycji.

Branża Mostowa:

 • doszczegółowienie rozwiązań przedstawionych w dokumentacji  roboczej PAB branży drogowej i mostowej , wprowadzenie ewentualnych rozwiązań zamiennych.
 • analiza uwag Zamawiającego do roboczej wersji PAB branży drogowej i mostowej , opracowanie projektu budowlanego wersja robocza.
 • opracowanie rozwiązań stanowiących załącznik do wniosku o uzgodnienie lokalizacji obiektów w terenie/obszarze górniczym,

Branża Sanitarna:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja,
 • przygotowanie treści wystąpień o warunki przebudowy kolizji,
 • opracowanie rozwiązań systemu odwodnienia,
 • opracowanie wariantowej analizy systemu odwodnienia,
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej.

Branża Elektroenergetyczna:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja,
 • przygotowanie treści wystąpień o warunki przebudowy kolizji.
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej.

Branża Melioracyjna:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja,
 • kontynuacja prac nad rozwiązaniami korytarzy cieków i rowów melioracyjnych,
 • opracowanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej,
 • dalsze prace projektowe nad doszczegółowieniem lokalizacji i parametrów zbiorników retencyjnych.
 • prace nad opracowaniem dokumentacji fotograficznej.

Branża Środowisko:

 • analiza materiałów wejściowych – kontynuacja
 • kontynuowanie analizy środowiskowej i inwentaryzacji przyrodniczej w terenie,
 • wstępne określenie wyjść poza zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Monitoring osuwisk:

 • opracowanie programu monitoringu,
 • pomiary w terenie,
 • opracowanie raportu z monitoringu osuwisk.
 • opracowanie programu monitoringu osuwisk.

Geodezja:

 • Pomiary w terenie celem opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
 • Wykonanie nalotów celem opracowania ortofotomapy.

Pozostałe działania:

 • Wykonawca przedłożył do Inżyniera pliki cyfrowe z obrazem wizyjnym z przelotu dronem nad terenem całego projektowanego odcinka trasy S19.
 • Wizytacja terenu inwestycji przez Personel projektowy oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.
 • Przeprowadzono ustalenia z przedstawicielami PGNiG O/Sanok, w zakresie lokalizacji rozwiązań projektowych oraz planowanych badań geotechnicznych w terenie/obszarze górniczym.