//Usługodawcy

Usługodawcy

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p.Pełna nazwa podmiotuzakres umowy (skrótowo)Kategoria podmiotu
1.IVIA S.AUmowa o opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.Usługodawca
2.„GEOPOL” s.c.
Marek Szelpa, Piotr Ożóg
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.Usługodawca
3.Dariusz Skóra DS.-CommOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego budowy kanału technologicznego oraz przebudowy infrastruktury teletechnicznej.Usługodawca
4.Marwitt Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Miejsc Obsługi Podróżnych.Usługodawca
5.„GEOPOL” s.c.
Marek Szelpa, Piotr Ożóg
Wykonanie pomiaru powierzchniowego osuwisk wraz
z opracowaniem wyników
Usługodawca
6.Marek Chudzik AnnProprojektowej w zakresie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnieniaUsługodawca
7.TPA Sp. z o.o.Wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie dokumentacji badań podłożaUsługodawca
8.GEOCORE Sp. z o.o.Opracowanie raportów z monitoringu wgłębnego ruchów masowych oraz pomiar głębokości zwierciadła wody podziemnejUsługodawca
9.Łukasz SynośUmowa na transport materiałów na potrzeby realizacji KontraktuUsługodawca
10.Solid Group Sp. z o.o.Umowa na świadczenie usługi ochrony terenu budowyUsługodawca
11.PTB Szczepański Sp.k.Świadczenie usługi najmu sprzętu budowlanegoUsługodawca
12.TPA Sp. z o.o.Świadczenie obsługi laboratoryjnej w ramach Koncernu STRABAG oraz Zamówienie Obsługi Laboratoryjnej Kontraktu z dnia 02.12.2022r. zawartego z Firmą TPA Sp. z o.o.Usługodawca
13.Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.Umowa na dzierżawę Wytwórni Mas Bitumicznych Usługodawca
14.Schuettflix Polska Sp. z o.o.Umowa na transport materiałów na potrzeby realizacji KontraktuUsługodawca
15.Łukasz Synoś
(SCHEUTTFLIX POLSKA)
Umowa transportu materiałów na potrzeby realizacji kontraktuUsługodawca
16.EUROPEL Sp. z o.o.Umowa najmu biura na potrzeby KontraktuUsługodawca
17.SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.Wykonanie rozpoznania saperskiego terenu budowy wraz z nadzoremUsługodawca
18.BETON SYSTEM ROBOTY ZIEMNE Sp. z o.o.Umowa na wytworzenie mieszanek piaskowo-kamiennych za pomocą mieszalnika na potrzeby KontraktuUsługodawca
2022-08-09T09:02:27+00:00 Listopad 19th, 2021|