Zakres robót 2023-04-21T14:40:01+00:00

 Zakres inwestycji

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zakresem opracowania objęto budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S19 o długości ok. 10,1 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W szczególności zakres opracowania obejmuje:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od km 68+200 do km ok. 78+280,62.
 • budowę węzła drogowego: „Dukla”,
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP I Równe strona prawa (km ok. 73+020) i MOP I Równe strona lewa (km ok. 72+950)
 • przebudowę/rozbudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową- drogi krajowe, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne,
 • budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej, zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę obiektów inżynierskich w tym estakad, wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej, a także mostów i przepustów w ciągu dodatkowych jezdni,
 • budowę utwardzonych pasów przeznaczonych do utrzymania drogi ekspresowej,
 • rezerwa terenowa umożliwiająca dostęp do terenu podlegającego utrzymaniu
 • budowę systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych,
 • budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (ścieżki pieszo-rowerowe),
 • budowę zjazdów,
 • budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego,
 • budowę elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowę ogrodzenia drogi oraz ochronno-naprowadzającego dla zwierząt,
 • przebudowę urządzeń melioracji w tym budowę przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przejść i przepustów dla zwierząt, zbiornika kompensacyjnego),
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę istniejącej (niezwiązanej) a kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w tym:
  • linii telekomunikacyjnych,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci gazowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • sieci energetyczne,
 • budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z drogą ekspresową w tym:
  • sieci i urządzeń systemu informacji drogowej,
  • oświetlenia drogowego,
  • odwodnienia dróg – kanalizacji deszczowej,
 • wycinkę istniejącej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym drogi ekspresowej S19,
 • rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej,
 • nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej ochronnej i naprowadzającej,
 • makroniwelacje terenu,
 • wyburzenia budynków będących w kolizji z inwestycją,
 • rozbiórki elementów dróg i ulic, przepustów, elementów sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury i ogrodzeń,
 • przeniesienie kapliczek będących w kolizji z inwestycją.